Skip to main content

O 5pm ar 23 Mawrth 2020, mae holl safleoedd a meysydd parcio di-staff Cadw ynghau hyd nes y clywir yn wahanol er mwyn cyfyngu ymhellach ar ledaeniad y coronafeirws.

Mae hyn yn dilyn ein penderfyniad cynharach i gau caffis, siopau, canolfannau ymwelwyr a safleoedd â staff Cadw ar 18 Mawrth 2020.

Yng ngoleuni hyn, rydym eisiau sicrhau eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r newidiadau rydym wedi’u cyflwyno i’n cynllun aelodaeth mewn ymateb i’r argyfwng parhaus.

Isod ceir atebion i’ch cwestiynau mwyaf cyffredin yn ymwneud â’r coronafeirws a’r effaith a gaiff ar eich aelodaeth Cadw:

 

1.      A fyddwch yn gohirio taliadau debyd uniongyrchol dros dro tra bydd eich safleoedd ynghau?

Nid oes gennym unrhyw gynlluniau i ohirio taliadau aelodaeth debyd uniongyrchol, ond sylweddolwn y bydd rhai pobl yn cael trafferthion ariannol yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Os ydych angen trafod eich amgylchiadau unigol ar frys, cysylltwch â ni ar 0800 074 3121 neu cadwmembership@equinox.wales ac fe wnawn ein gorau glas i’ch helpu.

 

2.      A fyddwch yn ymestyn aelodaeth Cadw i wneud yn iawn am gau safleoedd?

Yn achos aelodau presennol Cadw a ymunodd ar neu cyn 18 Mawrth 2020, ein bwriad oedd ymestyn eu haelodaeth yn rhad ac am ddim am gyfnod o dri mis. Ond, ar ôl adolygu hyn, o 8 Ebrill 2020, byddwn yn awr yn rhoi aelodaeth estynedig o chwe mis, yn rhad ac am ddim, i’r holl aelodau a ymunodd ar neu cyn y dyddiad hwn.

 

3.      Sut allaf hawlio fy aelodaeth chwe mis am ddim gyda Cadw?

Gallwch hawlio eich aelodaeth chwe mis am ddim gyda Cadw pan fyddwch yn adnewyddu eich aelodaeth.

Rydym wedi gostwng ein prisiau adnewyddu aelodaeth 50%, gan ganiatáu i aelodau sy’n adnewyddu brynu deuddeg mis o aelodaeth am bris chwech.

Bydd ein ffioedd adnewyddu gostyngol ar waith tan 8 Ebrill 2021 er mwyn sicrhau y bydd yr holl aelodau a brynodd aelodaeth ar neu cyn 8 Ebrill 2020 yn elwa ar y cynnig hwn.

 

4.      Beth pe na bawn i’n dymuno adnewyddu fy aelodaeth? A fyddaf yn dal i gael aelodaeth ychwanegol o chwe mis yn rhad ac am ddim?

Os dewiswch beidio ag adnewyddu eich aelodaeth Cadw, cysylltwch â ni pan fydd eich aelodaeth yn barod i’w hadnewyddu ac fe wnawn ni roi cerdyn aelodaeth dros dro i chi – yn sicrhau aelodaeth am ddim o chwe mis gyda Cadw (a fydd yn cychwyn ar eich dyddiad adnewyddu).

 

5.      Nid wyf yn aelod o Cadw eto. Er bod eich safleoedd ynghau, a allaf barhau i ymuno â chynllun aelodaeth Cadw?

Gallwch, byddem wrth ein bodd yn eich croesawu fel aelod newydd o Cadw. Sylweddolwn fod hwn yn gyfnod anodd i bawb a hoffem ddiolch i chi am ddangos diddordeb mewn ymuno â’n cynllun a chefnogi amgylchedd hanesyddol Cymru yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

O 8 Ebrill 2020, hyd nes y bydd ein safleoedd yn ailagor, rydym yn cynnig gostyngiad o 50% yn nhâl aelodaeth Cadw i wneud yn iawn am yr amser a gollwch o ran ymweld â’n safleoedd tra byddant ynghau.

 

6.      Fe wnes i adnewyddu fy aelodaeth / ymuno â chynllun aelodaeth Cadw rhwng 18 Mawrth ac 8 Ebrill 2020 ac ni chefais 50% o ostyngiad yn fy ffi adnewyddu/ymuno. A wyf yn gymwys i gael ad-daliad o 50%?

Ar ôl adolygu’r sefyllfa o ran y coronafeirws yng Nghymru, fe wnaethom benderfynu gostwng ein ffioedd ymuno/adnewyddu ar 8 Ebrill 2020.

Os gwnaethoch adnewyddu eich aelodaeth neu ymuno â’n cynllun aelodaeth rhwng 18 Mawrth ac 8 Ebrill 2020, gan dalu’r pris llawn, gallwch naill ai gysylltu â ni i drefnu ad-daliad o 50% yn syth, neu gallwch gael gostyngiad o 50% oddi ar eich ffi adnewyddu nesaf yn 2021.

 

7.      Er eich bod wedi gostwng eich costau adnewyddu ac ymuno, hoffwn barhau i dalu’r pris llawn er mwyn cefnogi Cadw a’r gwaith o warchod safleoedd hanesyddol Cymru. A yw hyn yn bosibl?

Diolch am eich cynnig hael. Sylweddolwn fod hwn yn gyfnod anodd i bawb ac rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth a’ch aelodaeth o Cadw yn fawr – rhywbeth sy’n ein helpu i ddiogelu, gwarchod a gofalu am safleoedd hanesyddol Cymru er budd cenedlaethau’r dyfodol.

Ni allwn gynyddu eich ffi aelodaeth, ond os hoffech roi rhodd untro i Cadw, edrychwch ar ein tudalen roddi ar ein gwefan.

 

8.      A fydd yr aelodau’n dal i gael buddion, fel y cylchgrawn Etifeddiaeth y Cymry?

Byddant, ar hyn o bryd. Ein gobaith yw parhau i anfon ein cylchgrawn Etifeddiaeth y Cymry at ein haelodau. Dylai’r rhifyn nesaf fod yn barod yn ystod Gorffennaf/Awst a bydd yn llawn dop o syniadau ar gyfer archwilio hanes Cymru, o fewn eich pedair wal. Byddwn yn siŵr o roi gwybod i’n haelodau pe bai ein cynlluniau’n newid.

 

9.      Am ba hyd y bydd eich safleoedd ynghau?

Bydd ein holl safleoedd ynghau hyd nes y bydd y Llywodraeth yn dweud y gallwn eu hailagor. Diogelwch a llesiant ein haelodau a’n hymwelwyr yw’r flaenoriaeth bwysicaf ar hyn o bryd, felly dim ond pan fydd y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud ei bod yn ddiogel i ni ailagor ein safleoedd (sef safleoedd â staff a safleoedd di-staff) y byddwn yn gwneud hynny. Ymddiheurwn am yr anhwylustod, a byddwn yn anelu at roi’r diweddaraf i chi ynglŷn â hyn trwy ein platfformau digidol.

 

10.   A fyddwch yn canslo eich holl ddigwyddiadau?

Byddwn. Byddwn yn canslo ein holl ddigwyddiadau fesul tri mis hyd nes y bydd cyngor y Llywodraeth yn newid a hyd nes y caiff y cyfyngiadau ar ymgynnull cymdeithasol eu codi. Cyn gynted ag y gallwn gynnal ein digwyddiadau unwaith eto, byddwn yn rhoi gwybod i’n haelodau a’n dilynwyr trwy ein sianeli digidol.