Skip to main content
Cynnig Arbennig

Gostyngiad o 20% ar bob archeb briodas

Castell Caerffili yw’r castell mwyaf ond un ym Mhrydain. Nid yn unig mae yno ffos odidog a neuadd fawr o’r bedwaredd ganrif ar ddeg, ond mae yno hefyd gyfleusterau arlwyo modern.

Mae’r Neuadd Fawr ar gael ar gyfer seremoni sifil a derbyniad a/neu digwyddiad gyda’r nos, a hynny  bob dydd. Gellir cynnal achlysur yn y prynhawn neu yn y prynhawn a gyda’r nos, a gellir cynnal y seremoni unrhyw bryd rhwng 12pm-7pm.

Priodas yng Nghastell Caerffili/Wedding at Caerphilly Castle

Gellir llogi Neuadd Fawr Caerffili hyd at 13 mis cyn y digwyddiad. Er enghraifft, gellir trefnu unrhyw ddyddiad ym Mehefin 2016 o ddiwrnod gwaith cyntaf mis Mai 2015 ymlaen. Cofiwch fod Neuadd Fawr Caerffili ar gau ym mis Ionawr.

Os hoffech briodi yng Nghastell Caerffili, dylech ofyn i ni yn gyntaf a yw’r Neuadd Fawr ar gael, ac yna cysylltu â chofrestrydd yr awdurdod lleol ar 01443 863478 i wneud yn siŵr fod rhywun ar gael i gynnal y seremoni cyn ichi drefnu.

Mae’r Neuadd Fawr yn dal 200 o bobl ar gyfer unrhyw achlysur. O ran achlysur ffurfiol lle mae pawb yn eistedd, argymhellir 150 ar y mwyaf. Ar ôl sicrhau’r dyddiad, gallwch wneud eich trefniadau arlwyo eich hun.

I gael gwybod mwy, holi a yw’r lle ar gael a llogi’r safle, cysylltwch â’r tîm masnachol ar 0300 0257182.

Caerphilly Great Hall 3d walkaround still
Taith 3D Neuadd Fawr Castell Caerffili

 

Ar ôl cadarnhau’r cais i logi, bydd angen ichi lofnodi ein Cytundeb Lleoliadau, a darparu copi inni o’ch Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus fis cyn yr achlysur.

 

"Roedd diwrnod ein priodas yn anhygoel a chawson ni lawer o ganmoliaeth gan ein gwesteion ynghylch y lleoliad. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ac mae’n rhaid canmol holl staff Cadw am eu gwaith caled a’u dull positif o gynllunio digwyddiadau. Roedd y lleoliad yn cynnig gwerth da am arian. Mae’r gallu i ddod o hyd i’ch cyflenwyr eich hun yn ffordd wych o ychwanegu elfennau personol i’r diwrnod a sicrhau bod eich priodas wedi ei theilwra i chi."

Lowri a David

Pecyn Priodas

  • Rhagchwiliad yn rhad ac am ddim o’r Neuadd Fawr ar gyfer criw’r briodas
  • Yn cynnwys defnyddio’r Neuadd Fawr, y gegin a’i holl gyfarpar, ac ardal y bar
  • Mynediad ar gyfer eich cyflenwadau o 9:30 ymlaen ar gyfer achlysur trwy’r dydd, ac o 16:00 ymlaen ar gyfer achlysur gyda’r nos
  • Uchafswm o 23 o fyrddau crynion 5 troedfedd o ddiamedr a thua 180 o gadeiriau. (Yn wahanol i’r rhai yn y lluniau uchod) Mae’r prif fwrdd yn 4m o hyd
  • Lluniau priodas mewn ardaloedd sy’n agored i’r cyhoedd ar ddiwrnod eich achlysur
Priodas/Wedding

 

"Priodas fel stori dylwyth teg. Diwrnod hudolus. Os ydych chi, fel fi, eisiau priodas sydd fel stori dylwyth teg, does nunlle gwell na’r lleoliad hwn. Mae’r holl gyfleusterau yno, a gyda golygfa mor odidog does dim angen trefnu mynd i rywle arall i dynnu lluniau."

Samantha

Ffioedd llogi — 2019

  • Gyda’r nos — 7.00pm i 12 haner nos, mynediad ar ôl 4.00pm — £1,194 / £956*
  • Drwy’r dydd (Sad) — prynhawn a gyda’r nos 12 hanner dydd hyd at 12 hanner nos — £2,400 / £1,920*
  • Drwy’r dydd (Gwener a Sul) — prynhawn a gyda’r nos 12 hanner dydd hyd at 12 hanner nos — £1,860 / £1,488*
  • Drwy’r dydd (Ddyddiau) — prynhawn a gyda’r nos 12 hanner dydd hyd at 12 hanner nos — £1,194 / £956*

*gostyngiad 20% - cynnig priodas

Dewisol yw caniatâd i ddod i’r Neuadd Fawr i osod pethau i fyny cyn y diwrnod, ac efallai y codir ffioedd ychwanegol. Mae gan Cadw yr hawl i godi bond amodol ad-daladwy.

Mae'r prisiau yn cynnwys TAW

Cofiwch, rydym ond yn derbyn archebion at ddiwedd 2019.

Bydd y Neuadd Fawr ar gau o 2020 hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, er mwyn gwneud gwaith cadwraeth a datblygu.

Priodas yng Nghastell Caerffili/Wedding at Caerphilly Castle