Skip to main content

Cwestiynau Cyffredin am archebu

Sut fydd y system archebu yn gweithio?

Bydd angen i aelodau Cadw ac ymwelwyr cyffredinol archebu tocynnau gydag amser penodol i ymweld ag unrhyw un o'n safleoedd treftadaeth sydd â staff — a hynny o leiaf 24 awr cyn y dyddiad yr ydych am ymweld. Hyd yma, does dim modd prynu tocynnau ar y diwrnod (boed ar y safle neu ar y we). Er mwyn sicrhau y gallwn gynnal amgylchedd diogel i bawb ac i ganiatáu cadw pellter cymdeithasol, ni chaniateir mynediad i'r safle heb docyn wedi’i archebu ymlaen llaw.

 

  • Bydd angen i ymwelwyr cyffredinol brynu tocynnau unigol ar-lein cyn ymweld.  Bydd angen gwneud hyn ar gyfer plant o dan bump oed hefyd, a gellir neilltuo tocynnau ar eu cyfer am ddim.

 

  • Bydd angen i aelodau Cadw neilltuo tocyn am ddim ag amser penodol cyn eu hymweliad.  Rhaid i aelodau Cadw gofio dod â'u cerdyn aelodaeth gyda hwy fel prawf o bwy ydynt. I gael rhagor o wybodaeth am archebion gan Aelodau, ewch i adran cwestiynau cyffredin Aelodau, yma

 

  • Bydd angen i Ddeiliaid Tocyn Henebion Cadw neilltuo tocyn am ddim cyn ymweld â'u safle treftadaeth leol.  I gael mynediad, rhaid i ddeiliaid tocyn henebion gofio dod â'u tocyn gyda nhw fel prawf o bwy ydynt.

 

  • Dylai pob cwsmer arall sydd fel arfer yn cael mynediad am ddim i henebion Cadw, megis aelodau Historic Scotland ac English Heritage, Aelodau CSCC ac aelodau corfforaethol eraill, gysylltu yn uniongyrchol â'ch sefydliad aelodaeth i weld os ydych yn gymwys i gadw tocyn am ddim ar-lein a sut y dylech wneud hynny.

 

Noder, bydd tocynnau ar gyfer safleoedd penodol, a dim ond i’r heneb a ddewiswyd wrth brynu/cadw y cewch fynediad. Dim ond yn ystod y cyfnod amser a neilltuwyd gennych wrth brynu/cadw tocyn y cewch fynediad i’r safle. Mae'n hollbwysig bod ein holl ymwelwyr a’n haelodau yn prynu/cadw tocynnau ymlaen llaw i osgoi cael eu siomi.

 

Am ba hyd gaf i fod ar y safle gyda fy nhocyn amser penodol?

Gall hyn amrywio, gan ddibynnu ar faint a siâp y safle. Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd y rhan fwyaf o safleoedd yn cynnig y dewis o ymweliad bore neu brynhawn.

Bydd y wybodaeth hon i’w weld yn amlwg ar y system archebu cyn i chi brynu/cadw tocyn ar gyfer unrhyw un o'n safleoedd — a bydd i’w weld ar y tocyn ei hun hefyd.

 

A fydd angen i mi argraffu fy nhocynnau neu a fydd modd eu dangos ar fy ffôn?

I helpu i gadw pellter cymdeithasol, rydym yn annog ymwelwyr i ddangos eu tocynnau ar eu ffonau, ac ar rai safleoedd efallai y gofynnir i chi hefyd ddweud eich enw a rhannu'ch rhif archebu.

Mae’n rhaid i aelodau Cadw ddangos eu cerdyn aelodaeth gyda’u harcheb docynnau er mwyn cael mynediad. Mae'r un peth yn wir am bob tocyn consesiynol arall.

 

Pryd fydd y system archebu ar gael?

Rydym yn gobeithio caniatáu i'n haelodau ac ymwelwyr ddechrau archebu tocynnau ar gyfer ein safleoedd sydd â staff o 04 Awst ymlaen.

Pan fydd y system docynnau wedi’i sefydlu, bydd ein haelodau a thanysgrifwyr nad ydynt yn aelodau yn derbyn e-gylchlythyr i’w hysbysu, a byddwn hefyd yn rhannu'r ddolen docynnau ar ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Cofiwch mai ond ar gyfer y safleoedd a fydd wedi ail-agor pan fyddwch yn archebu y gellir cadw/prynu tocynnau. Ni fyddwch yn gallu cadw/prynu tocyn ymlaen llaw ar gyfer safle a fydd yn ailagor yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

Nid oes gen i (neu aelod o'r teulu/cyfaill) fynediad i'r rhyngrwyd. A yw'n bosibl cadw/prynu tocynnau dros y ffôn?

Ydy — os nad ydych yn gallu cadw/archebu tocyn ar-lein, ffoniwch ein tîm ar on 03000 252239.

Ar agor 10am – 4pm Bob dydd