Skip to main content

Cwestiynau Cyffredin ar gyfer aelodau ac ymwelwyr cyffredinol

Pryd fydd eich safleoedd yn ailagor?

Rydym yn gweithio'n galed i ddatblygu rhaglen ailagor ddiogel ar gyfer pob un o'n safleoedd sydd â staff yng Nghymru.

Byddwn yn dechrau ail-agor yr henebion yma yn raddol ddechrau mis Awst, gyda'r nod o ail-agor 18 o’r 25 safle sydd â staff (gyda chyfyngiadau ar y nifer o ymwelwyr) erbyn diwedd Medi 2020.

Gallwch weld rhestr o'r safleoedd yr ydym yn bwriadu eu hail-agor yn ystod yr haf yma. Sylwch nad yw'r rhestr yn cynnwys ein safleoedd tymhorol sydd fel arfer ar gau dros y gaeaf (e.e. cestyll Oxwich a Rhuddlan) — bydd y rhain yn ailagor yn swyddogol yng ngwanwyn 2021.

Cofiwch, gan fod pob un o'n safleoedd yn wahanol o ran siâp, maint, a ffurf ni allwn lunio un cynllun ail-agor a fyddai’n addas i bob man — mae pob heneb unigol angen asesiadau risg helaeth ac addasiadau iechyd a diogelwch unigryw cyn y gallwn eu hail-agor yn ddiogel.

A chyda dros 25 o safleoedd gwych sydd â staff bydd hyn yn broses hir, a bydd rhai safleoedd angen llawer mwy o waith nag eraill i ateb gofynion canllawiau diogelwch COVID-19 Llywodraeth Cymru. Dyma'r rheswm pam fod ein dyddiadau ail-agor arfaethedig ein henebion gwahanol yn amrywio.

Diogelwch ein haelodau, ein hymwelwyr, a’n staff yw ein prif flaenoriaeth a byddwn ond yn ail-agor safle unwaith y gallwn sicrhau diogelwch pawb ar y safle. Gyda hyn mewn golwg, hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus a'ch amynedd wrth i ni barhau i gynllunio ar gyfer ail-agor ein prif safleoedd hanesyddol yn ddiogel.

 

A yw eich prosesau ymweld wedi newid?

Ydyn. Pan fydd ein safleoedd sydd â staff yn ailagor, byddwn yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr er mwyn caniatáu i chi gadw pellter cymdeithasol yn effeithiol — bydd hyn yn cynnal diogelwch y cyhoedd a’n glynu wrth neges graidd Croeso Cymru, sef ‘Darganfod Cymru. Yn Ddiogel’.

Felly, er mwyn ymweld â’n safleoedd treftadaeth sydd â staff bydd rhaid i bob un o'n haelodau a’n hymwelwyr archebu tocynnau ag amser ymweld penodol o leiaf 24 awr cyn eu hymweliad. Heb archebu tocyn ymlaen llaw, ni fyddwch yn gallu ymweld â’ch safle dewisol. Bydd y dull hwn yn ein galluogi i gyfyngu ar nifer yr ymwelwyr ar ein safleoedd ar unrhyw adeg benodol — gan sicrhau profiad diogel lle gall pawb gadw pellter cymdeithasol. Bydd tocynnau ar gael drwy system archebu ar wefan Cadw o 10am ddydd Llun 03 Awst.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y bydd ein system docynnau'n gweithio, ewch i'r dudalen Cwestiynau Cyffredin am archebu.

Hefyd, mae'n bosibl y bydd rhai ystafelloedd, ardaloedd, ac atyniadau penodol mewn ambell i safle ar gau i ymwelwyr hyd nes y ceir rhybudd pellach, a hynny am resymau iechyd a diogelwch y cyhoedd.

 

Sut mae canfod pa safleoedd rydych chi'n bwriadu eu hailagor a phryd?

Cliciwch yma i weld ein hamserlen ail-agor arfaethedig. Dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf byddwn yn parhau i ddiweddaru'r dudalen hon a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol gyda gwybodaeth bellach a chyhoeddiadau ail-agor.

 

A fydd oriau agor eich safleoedd yn aros yr un fath?

Oherwydd newid yn lefelau staffio Cadw yn dilyn yr achosion o coronafeirws, dim ond am bum diwrnod yr wythnos y bydd safleoedd treftadaeth Cadw sydd â staff yn agor i ddechrau, yn hytrach na saith, gyda diwrnodau agor yn amrywio o un heneb i’r llall.

Amlinellir y manylion hyn yn ein cynllun ailagor fesul cam a chânt eu nodi'n glir trwy'r platfform tocynnau ar-lein, gyda'r holl docynnau i fod yn benodol i'r safle a dim ond yn ddilys ar gyfer mynediad i'r heneb a ddewiswyd adeg eu prynu neu eu cadw.

Rydym yn bwriadu cadw at eu horiau tymor yr haf arferol wrth ailagor ein safleoedd sydd â staff, ond gan gau am awr amser cinio er mwyn glanhau'r safle’n drylwyr a diheintio.  

A fydd safleoedd yn cau am awr amser cinio?

Byddant, am y pythefnos cyntaf o agor o leiaf, byddwn yn cau safleoedd Cadw i'r holl gwsmeriaid rhwng 1 pm-2pm - er mwyn caniatáu ar gyfer arferion glanhau newydd. Mae hyn yn golygu y bydd gofyn i gwsmeriaid sydd eisoes ar y safle adael am 1pm.

Sylwch, mae'n bosibl archwilio ein henebion o fewn awr ond os hoffech gael mwy o amser ar y safle, cofiwch archebu un o'n slotiau amser cynharach yn y bore neu'r prynhawn.

Yn unol â hyn, gofynnir i ymwelwyr y bore adael y safle erbyn 1pm - er mwyn caniatáu glanhau dwfn 1 awr cyn i ymwelwyr y prynhawn gyrraedd am 2pm. Bydd y broses hon yn cael ei hadolygu bob pythefnos, gyda'r dudalen Cwestiynau Cyffredin hon yn cael ei diweddaru gyda'r canllawiau diweddaraf.

Fodd bynnag, sylwch y gallai fod angen i rai henebion fabwysiadu oriau agor newydd dros dro er mwyn sicrhau y gellir bodloni canllawiau a rheoliadau cadw pellter cymdeithasol. Rydym yn cynghori ymwelwyr i edrych ar dudalennau unigol y safle ar y wefan i weld y wybodaeth ddiweddaraf cyn cynllunio eu hymweliad.

 

Pa fesurau yr ydych wedi’u cyflwyno i sicrhau bod y safleoedd Cadw hynny sydd â staff yn ddiogel i ymwelwyr?

Rydym wedi cyflwyno nifer fawr o fesurau i wella hylendid a’r gallu i gadw pellter cymdeithasol, a hynny er mwyn gwneud ein safleoedd mor ddiogel â phosibl i'n hymwelwyr a'n gweithwyr.

Mae'r rhain yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, y canlynol: gosod sgriniau plastig wrth ddesgiau mynediad, gosod saethau a marciau 2m ar hyd llwybrau cerdded, cyflwyno llwybrau unffordd, trefniadau glanhau trylwyr rheolaidd ac i ddiheintio pwyntiau cyffwrdd allweddol, gan gynnwys sgriniau rhyngweithiol, dolenni drysau, a rheiliau.

I gynnal diogelwch ar ein safleoedd byddwn yn gofyn i bawb fod yn gyfrifol, yn barchus, a’n ddiogel trwy’r adeg.

 

Pa gyfleusterau fydd ar agor yn eich safleoedd?

Toiledau: Rydym yn gweithio'n galed i ail-agor toiledau safleoedd yn unol â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol. Bydd arferion hylendid newydd trwyadl ar gyfer y cyfleusterau hyn, a byddent yn ailagor gyda chapasiti cyfyngedig — gan olygu y gallai ymwelwyr orfod aros ychydig yn hirach nag arfer. Fodd bynnag, ar rai safleoedd bydd angen gwneud rhagor o addasiadau i safleoedd cyn y gallwn ail-agor toiledau mewn modd sy’n ddiogel i ymwelwyr. Rydym yn cynghori pob ymwelydd yn y dyfodol i edrych ar dudalennau unigol pob safle ar y wefan i weld y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleusterau cyn iddynt gynllunio eu hymweliad.

Manwerthu: Bydd ein holl siopau anrhegion yn gweithredu fel arfer ond gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol llym i sicrhau iechyd a diogelwch y cyhoedd. Ar safleoedd sydd â chanolfannau ymwelwyr a siopau anrhegion llai, dim ond un aelwyd ar y tro gaiff fynd i mewn ar unrhyw adeg, a gallai rhai ddewis trosglwyddo cynnyrch siop i babell allanol fwy. Rydym yn cynghori pob ymwelydd yn y dyfodol i edrych ar dudalennau unigol pob safle ar y wefan i weld y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleusterau cyn iddynt gynllunio eu hymweliad.

Caffis: Bydd y caffi yng Nghastell Harlech yn ail-agor gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol llym. Fodd bynnag, yn anffodus bydd y caffi yng Nghastell Coch ar gau nes ceir rhybudd pellach, a hynny oherwydd bod angen addasiadau pellach i sicrhau profiad diogel i ymwelwyr. Cynghorir ymwelwyr i Gastell Coch, a’r safleoedd eraill sydd â staff ond sydd heb gyfleuster caffi, i ddod â'u bwyd a'u diod eu hunain (os ydynt yn dymuno), ond cofiwch na chaniateir alcohol na barbeciws ar unrhyw un o'r safleoedd ac ni fyddant yn cael eu goddef.

 

A fydd angen i ymwelwyr wisgo masgiau wyneb amddiffynnol i fynd ar eich safleoedd?

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru , bydd gofyn i ymwelwyr wisgo masgiau wyneb wrth archwilio unrhyw rannau dan do ar ein safleoedd o ddydd Llun 14 Medi.

 

Sut mae adrodd am ddigwyddiad ar safle?

Bydd ein staff yn monitro’r safleoedd trwy’r adeg er mwyn sicrhau bod ymwelwyr yn cadw pellter cymdeithasol, yn barchus, a’n gyfrifol yn ystod eu hymweliad. Fodd bynnag, os oes unrhyw beth yn eich poeni, defnyddiwch ein harolwg ar-lein i roi adborth i ni os gwelwch yn dda, neu ffoniwch 999 os bydd argyfwng difrifol.

Hoffwn gefnogi Cadw drwy wneud rhodd. Sut alla i wneud hyn?

Diolch o galon am eich cynnig caredig. Rydym yn deall bod hwn yn gyfnod anodd i bawb, ac mae Cadw yn gwerthfawrogi'ch cefnogaeth. Mae eich haelioni’n caniatáu i ni ddiogelu, gofalu, a gwarchod safleoedd hanesyddol Cymru er budd cenedlaethau'r dyfodol.

Os hoffech wneud rhodd i Cadw, ewch i'r dudalen rhoddion ar ein gwefan, yma.

Os nad ydych yn gallu cadw/archebu tocyn ar-lein, ffoniwch ein tîm ar on 03000 252239.

Ar agor 10am – 4pm Bob dydd.