Skip to main content

Cymorth i’r Sector

Cymorth ariannol

Os ydych chi’n cynrychioli sefydliad sy’n gofalu am adeilad hanesyddol neu safle a fyddai fel arfer ar agor i’r cyhoedd fel atyniad treftadaeth, rydym yn deall y byddwch chi’n poeni am sut gallwch barhau i ofalu am y safle neu’r adeilad a chynnal eich sefydliad yn ystod yr argyfwng sydd ohoni.

Mae cymorth ariannol ar gael i helpu sefydliadau oroesi yn y cyfnod anodd hwn o golli incwm pan mae’n rhaid bod ynghau.

 

Cymorth busnes

Os ydych chi’n gweithredu fel busnes, efallai y gallwch gael cymorth ar ffurf mesurau amrywiol a gyflwynwyd gan Lywodraethau Cymru a’r DU. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Cronfa Cadernid Economaidd i gefnogi cwmnïau o bob maint, gan gynnwys microfusnesau ac elusennau. Mae manylion pellach am y grantiau a’r benthyciadau sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru ar gael yma: https://businesswales.gov.wales/cy/cymorth-ariannol-grantiau

 
Cymorth brys Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi sicrhau bod £50 miliwn ar gael i Gronfa Argyfwng Treftadaeth i gefnogi’r sector treftadaeth ledled y DU. Bydd yn derbyn ceisiadau ar ddwy lefel grant, £3,000 i £50,000 neu £50,000 i £250,000, i dalu am gostau gwasanaeth brys yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd yr arian hyn yn darparu cyllid tymor byr i sefydliadau sy’n cynnal prosiectau treftadaeth neu brosiectau a arferai gael eu cyllido. Mae rhagor o wybodaeth am y gronfa hon ar gael yma: https://www.heritagefund.org.uk/cy/news/y-diweddaraf-am-coronafeirws

 

Cronfa Cadernid COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi sefydlu cronfa cymorth mewn argyfwng i gefnogi’r sefydliadau treftadaeth ac amgueddfeydd sector annibynnol lleiaf a mwyaf bregus gyda’u llif arian a materion hollbwysig eraill. Mae’r cynllun hwn ar gael, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Is-adran Diwylliant a Chwaraeon, Cadw a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru. Mae’r Cynllun ar gael i aelodau Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, ac efallai y byddwch yn gymwys am gymorth os ydych chi’n gweithredu atyniad treftadaeth bach sy’n adeilad neu’n safle hanesyddol ohono’i hun. Mae rhagor o fanylion ar sut i wneud cais ar gael yma: http://www.welshmuseumsfederation.org/cy/newyddion.html

 

Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector

Mae CGGC yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu sefydliadau gwirfoddol i barhau â’u busnes, ac mae wedi cyflwyno cronfa gwydnwch y trydydd sector i Gymru i ddarparu cymorth llif arian i helpu sefydliadau drwy’r argyfwng presennol. Cynlluniwyd y gronfa i gynorthwyo’r sefydliadau sector gwirfoddol hynny sydd angen cymorth ariannol oherwydd gostyngiad yn eu hincwm codi arian a rhoddion yn bennaf, nid oherwydd eu bod wedi colli incwm masnachu. Mae rhagor o fanylion yma: https://wcva.cymru/cy/cyllid/buddsoddiad-cymdeithasol-cymru/cronfa-gwydnwch-trydydd-sector-cymru/