Skip to main content

Cymorth i’r Sector

Cymorth ariannol

Os ydych chi’n cynrychioli sefydliad sy’n gofalu am adeilad hanesyddol neu atyniad treftadaeth sy’n dal ar gau i’r cyhoedd neu sydd wrthi’n paratoi i groesawu ei ymwelwyr cyntaf yn ôl ar ôl y cyfyngiadau symud, rydym yn deall y byddwch chi’n poeni am yr heriau niferus sy’n eich wynebu ar ôl misoedd o fod ar gau.

Mae cymorth ariannol ar gael i helpu sefydliadau i oroesi yn y cyfnod anodd hwn o ansicrwydd pan mae’n rhaid bod ynghau.

Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector

Mae CGGC yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu sefydliadau gwirfoddol i barhau â’u busnes, ac mae wedi cyflwyno cronfa gwydnwch y trydydd sector i Gymru i ddarparu cymorth llif arian i helpu sefydliadau drwy’r argyfwng presennol. Cynlluniwyd y gronfa i gynorthwyo’r sefydliadau sector gwirfoddol hynny sydd angen cymorth ariannol oherwydd gostyngiad yn eu hincwm codi arian a rhoddion yn bennaf, nid oherwydd eu bod wedi colli incwm masnachu. Mae rhagor o fanylion yma: https://wcva.cymru/cy/cyllid/buddsoddiad-cymdeithasol-cymru/cronfa-gwydnwch-trydydd-sector-cymru/

Y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol

Mae’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol yn elusen gofrestredig sy’n hyrwyddo cadwraeth a defnydd cynaliadwy o adeiladau hanesyddol er budd cymunedau ledled y DU. Mae’n darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth ariannol ar ffurf grantiau a benthyciadau prosiect cynnar i brosiectau dan ofal elusennau a sefydliadau nid-er-elw preifat. Mae wedi paratoi canllaw defnyddiol i’r cymorth sydd ar gael i elusennau a mentrau cymdeithasol yn ystod COVID-19.