Skip to main content

Cymorth i’r Sector

Cymorth ariannol

Os ydych chi’n cynrychioli sefydliad sy’n gofalu am adeilad hanesyddol neu atyniad treftadaeth sy’n dal ar gau i’r cyhoedd neu sydd wrthi’n paratoi i groesawu ei ymwelwyr cyntaf yn ôl ar ôl y cyfyngiadau symud, rydym yn deall y byddwch chi’n poeni am yr heriau niferus sy’n eich wynebu ar ôl misoedd o fod ar gau.

Mae cymorth ariannol ar gael i helpu sefydliadau i oroesi yn y cyfnod anodd hwn o ansicrwydd pan mae’n rhaid bod ynghau.

 

Cymorth busnes

Os ydych chi’n gweithredu fel busnes, efallai y gallwch gael cymorth ar ffurf mesurau amrywiol a gyflwynwyd gan Lywodraethau Cymru a’r DU. Mae manylion pellach am y cymorth sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru ar gael yma: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

 
Cymorth brys Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi sicrhau bod £50 miliwn ar gael i Gronfa Argyfwng Treftadaeth i gefnogi’r sector treftadaeth ledled y DU. Gellir defnyddio grantiau’r Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn awr i helpu sefydliadau i ailagor ar ôl yr argyfwng coronafeirws (COVID-19). Bydd yn derbyn ceisiadau ar ddwy lefel grant, £3,000 i £50,000 neu £50,000 i £250,000, i dalu am gostau gwasanaeth brys yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd yr arian hyn yn darparu cyllid tymor byr i sefydliadau sy’n cynnal prosiectau treftadaeth neu brosiectau a arferai gael eu cyllido. Mae’r dyddiad cau wedi’i ymestyn i 31 Gorffennaf 2020. Mae rhagor o wybodaeth am y gronfa hon ar gael yma: https://www.heritagefund.org.uk/cy/news/y-diweddaraf-am-coronafeirws

 

Cronfa Cadernid COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi sefydlu cronfa cymorth mewn argyfwng i gefnogi’r sefydliadau treftadaeth ac amgueddfeydd sector annibynnol lleiaf a mwyaf bregus gyda’u llif arian a materion hollbwysig eraill. Mae’r cynllun hwn ar gael, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Is-adran Diwylliant a Chwaraeon, Cadw a Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru. Mae’r Cynllun ar gael i aelodau Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru, ac efallai y byddwch yn gymwys am gymorth os ydych chi’n gweithredu atyniad treftadaeth bach sy’n adeilad neu’n safle hanesyddol ohono’i hun. Mae rhagor o fanylion ar sut i wneud cais ar gael yma: http://www.welshmuseumsfederation.org/cy/newyddion.html

 

Cronfa Gwydnwch y Trydydd Sector

Mae CGGC yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i helpu sefydliadau gwirfoddol i barhau â’u busnes, ac mae wedi cyflwyno cronfa gwydnwch y trydydd sector i Gymru i ddarparu cymorth llif arian i helpu sefydliadau drwy’r argyfwng presennol. Cynlluniwyd y gronfa i gynorthwyo’r sefydliadau sector gwirfoddol hynny sydd angen cymorth ariannol oherwydd gostyngiad yn eu hincwm codi arian a rhoddion yn bennaf, nid oherwydd eu bod wedi colli incwm masnachu. Mae rhagor o fanylion yma: https://wcva.cymru/cy/cyllid/buddsoddiad-cymdeithasol-cymru/cronfa-gwydnwch-trydydd-sector-cymru/

 

Y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol

Mae’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol yn elusen gofrestredig sy’n hyrwyddo cadwraeth a defnydd cynaliadwy o adeiladau hanesyddol er budd cymunedau ledled y DU. Mae’n darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth ariannol ar ffurf grantiau a benthyciadau prosiect cynnar i brosiectau dan ofal elusennau a sefydliadau nid-er-elw preifat. Mae wedi paratoi canllaw defnyddiol i’r cymorth sydd ar gael i elusennau a mentrau cymdeithasol yn ystod COVID-19.