Skip to main content

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd (National Museum Cardiff) ym Mharc Cathays yn gartref i’r casgliadau celf ac astudiaethau natur. Mae’r amgueddfa yn rhan o rwydwaith ehangach Amgueddfa Cymru – National Museum Wales.

Ar gyfer Drysau Agored fe fydd cyfres o deithiau tu-ôl-i’r-llenni o’r storfa fertebriaid, ble mae’r rhan fwyaf o’r sbesimenau wedi eu cadw. Hefyd yn cael eu harddangos bydd nifer o lyfrau prin o’r casgliadau astudiaethau natur cynnar.

Mae bwcio’n angenrheidiol. Fe fydd pedair o deithiau hanner awr o’r storfa fertebratau drwy gydol y dydd – 11y.b., hanner dydd, 2y.p. a 3y.p. Mae lle i uchafswm o wyth o bobl ar bob taith.  Gall ymwelwyr archebu ar y diwrnod ond, gan bod llefydd yn gyfyngedig, rydym yn argymell archebu o flaen llaw. Cysylltwch â’r llyfrgellydd ar 029 20573202 neu library@museumwales.ac.uk am fanylion.

Cyfeiriad – Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP.

Mae’r amgueddfa wedi ei lleoli ym Mharc Cathays dros y ffordd i Erddi’r Orsedd. Yr orsaf drenau agosaf yw Gorsaf Cathays, oddeutu pum munud o’r amgueddfa ar droed, ac mae bws rhif 6 y Bay Car yn rhedeg i Barc Cathays drwy ganol y ddinas.

Mae maes parcio i ymwelwyr wedi ei leoli y tu ôl i’r amgueddfa, oddi ar Rodfa’r Amgueddfa. Fe fydd angen prynu tocyn o siop yr amgueddfa er mwyn gadael - £6.50. Mae parcio am ddim i ddeiliaid bathodyn i’r anabl. Ewch â’ch bathodyn glas i siop yr amgueddfa pan yn prynu eich tocyn. Mae llefydd parcio anabl ar y ffordd hefyd ar gael o flaen yr amgueddfa ar Ffordd Gerddi’r Orsedd. Mae lifftiau ar gael i gyrraedd y storfeydd. Serch hynny, fe fydd angen cerdded am gyfnod er mwyn eu cyrraedd.


Prisiau

Free