Skip to main content

Mae’r Hen Dŷ Cwrdd yn adeilad rhestredig Gradd II sy’n sefyll mewn mynwent â waliau o’i chwmpas yng nghanol pentref Cefncoedycymer. Dyma gapel anghydffurfiol hynaf ardal Merthyr a bu’n ganolfan grefyddol, addysgiadol ac yn safle o ddylanwad cymdeithasol ers i’r gynulleidfa (cangen o Gynulleidfa Anghydffurfiol Cwmglo-Blaencanaid) ymgynnull am y tro cyntaf yn 1747. Mae tu mewn y capel wedi ei wneud o binwydden byg, mae oriel ar dair ochr a phulpud mawr ar y bedwaredd. Yn y fynwent mae bedd Lucy Thomas a’i gŵr Robert, bedd Matthew Wayne, a dau Fedd Rhyfel y Gymanwlad.

Caiff ymwelwyr fynd ar daith anffurfiol o’r adeilad.

Mae sawl llechen ar wal y cyntedd a bydd arddangosfa o amrywiol bapurau, llyfrau, ffotograffau a chofnodion hanesyddol, ac arddangosfa sy’n dangos hanes y capel.

Mae’r capel yn gartref i feibl y teulu Isaac o Ysgubor Newydd, Manmoel a’r gadair-bulpud a ddefnyddiwyd ar gyfer gwasanaethau ar y fferm.

Nos Sul (6–7pm) bydd gwasanaeth addoli (yn Saesneg) fydd yn canolbwyntio ar gefndir hanesyddol y capel.

Capel Undodol yr Hen Dŷ Cwrdd

Old Chapel Road,

Cefncoedycymer,

Merthyr Tudful

CF48 2PR

Ar groesffordd yr A470 a’r A465 yng Nghefncoedycymer, ewch ar yr A465

(i’r dwyrain) am ryw 100m cyn gadael ar yr allanfa. Wrth gapel Tabor trowch i’r dde ar hyd y Stryd Fawr. Ger tafarn Lord Raglan (yn union cyn croesfan i gerddwyr) trowch i’r dde ar hyd Old Chapel Road.

Gwasanaeth Bws (ddim ar ddydd Sul)

Gorsaf Fysus Merthyr – Arhosfan 6 – Rhif 25 (Cefn Coed/Trefechan) bob 15 munud.

Mae dwy ris fechan wrth fynedfa’r Capel ac efallai bydd angen help ar bobl sy’n defnyddio cadair olwyn yno.

Nid yw’r fynwent yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Cyfleusterau tŷ bach cyfyngedig sydd yno.


Prisiau

Am Ddim