Skip to main content

Cyfuno

Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant

Cadw yn cefnogi'r rhaglen "Cyfuno: Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant"

Cadw yw un o bartneriaid diwylliannol allweddol Cymru sy'n cefnogi rhaglen Cyfuno: Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant ar y cyd ag Amgueddfa Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae Cadw hefyd yn cefnogi'r Rhaglen Uchelgais Diwylliannol sy'n gwneud y gweithlu ym maes treftadaeth yn fwy amrywiol drwy gydweithredu, cyfleoedd a sgiliau.

Gall diwylliant a threftadaeth gael effaith enfawr ar fywydau pobl. Mae'r rhaglen Cyfuno yn cyfrannu at‘Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, ac yn arbennig o ran Cymru o gymunedau cydlynus a Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’.

Mae ‘Cynllun Cyflawni Cyfuno 2019 – 2020’ a'r  Ffeithlun cysylltiedig yn rhoi trosolwg o'r Rhaglen bresennol, a gaiff ei gweithredu gan gydlynwyr Cyfuno yn yr ardaloedd canlynol — Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Conwy, Gwynedd, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Abertawe, Torfaen a Chaerffili — a'i chefnogi gan wahanol bartneriaid lleol a chenedlaethol. I gael rhagor o wybodaeth am Cyfuno, neu i gymryd rhan yn y Rhaglen, cysylltwch â: cyfuno-fusion@gov.wales.