Skip to main content

Cyfuno

Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant

Cadw yn cefnogi'r rhaglen "Cyfuno: Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant"

Yn dilyn tair mlynedd llwyddianus Grantiau Her Fusion 2017-20, mae MAALD yn parhau ymasiad drwy ymestyn y rhaglen am flwyddyn gyda'r opsiwn i un arall. Croesewir ceisiadau am hyd at £25k y flwyddyn, hyd at flwyddyn ac un, dros ddwy flynedd, gan gyrff arweiniol i gyflwyno prosiectau diwylliannol strategol sy'n gysylltiedig â chyflogaeth, grymuso, blynyddoedd cynnar a dysgu fel teulu, ac iechyd a lles. Dylai'r ceisiadau gyrraedd erbyn 12pm 14 Chwefror 2020 fan bellaf a chael eu hanfon i: Cyfuno-Fusion@llyw.cymru a/neu Rhaglen Cyfuno, MAALD, Llywodraeth Cymru, Rhodfa Padarn, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR

Cadw yw un o bartneriaid diwylliannol allweddol Cymru sy'n cefnogi rhaglen Cyfuno: Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant ar y cyd ag Amgueddfa Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae Cadw hefyd yn cefnogi'r Rhaglen Uchelgais Diwylliannol sy'n gwneud y gweithlu ym maes treftadaeth yn fwy amrywiol drwy gydweithredu, cyfleoedd a sgiliau.

Gall diwylliant a threftadaeth gael effaith enfawr ar fywydau pobl. Mae'r rhaglen Cyfuno yn cyfrannu at‘Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, ac yn arbennig o ran Cymru o gymunedau cydlynus a Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’.

Mae ‘Cynllun Cyflawni Cyfuno 2019 – 2020’ a'r  Ffeithlun cysylltiedig yn rhoi trosolwg o'r Rhaglen bresennol, a gaiff ei gweithredu gan gydlynwyr Cyfuno yn yr ardaloedd canlynol — Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Conwy, Gwynedd, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Abertawe, Torfaen a Chaerffili — a'i chefnogi gan wahanol bartneriaid lleol a chenedlaethol. I gael rhagor o wybodaeth am Cyfuno, neu i gymryd rhan yn y Rhaglen, cysylltwch â: cyfuno-fusion@gov.wales.