Skip to main content

Ein Hymateb

Trosolwg

Er bod drysau swyddfeydd Cadw yn dal i fod ar gau, mae ein timau cynghori a gwaith achos yr amgylchedd hanesyddol sy’n gweinyddu ein swyddogaethau dynodi, caniatâd, ymgynghori a grantiau yn parhau i ddarparu’r gwasanaethau hyn wrth weithio o gartref. I siarad â ni, cysylltwch â’ch cynghorydd gwaith achos arferol dros y ffôn neu ar e-bost neu e-bostiwch cadw@llyw.cymru gydag ymholiadau cyffredinol. Nodwch mai dim ond mynediad cyfyngedig sydd gennym at y gwasanaethau post ar hyn o bryd.

Ar hyn o bryd, rydym yn datblygu cynlluniau i alluogi’n swyddogion maes i ailddechrau cynnal ymweliadau safle ac archwiliadau gan ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Os hoffech wneud cais am ymweliad safle, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni drafod y trefniadau gyda chi.

Ymddiheurwn am unrhyw darfu i’n gwasanaeth arferol a diolch am ddeall.

Cadwch yn ddiogel a dilynwch gyngor y Llywodraeth am COVID-19.

 

 

Adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig

Rydym wedi ailddechrau ymgynghori â pherchnogion a meddianwyr i ddynodi asedau o bwysigrwydd hanesyddol a oedd wedi’u harchwilio cyn y cyfyngiadau symud. Byddwn yn ailddechrau ymweliadau safle mewn ymateb i geisiadau newydd cyn hir.

Gerddi a pharciau hanesyddol

Rydym wedi ailddechrau ymgynghori â pherchnogion a meddianwyr am hyd a lled ein gerddi a’n parciau hanesyddol cofrestredig wrth baratoi ar gyfer cyflwyno cofrestr statudol.

Gallwn dderbyn a phrosesu ceisiadau ar gyfer caniatadau henebion cofrestredig o fewn y cyfyngiadau sydd arnom. Cwblhewch y ffurflen ar ein gwefan a’i chyflwyno i scheduledmonuments@llyw.cymru. Ar ôl derbyn eich cais, byddwn yn cysylltu â chi ac yn cytuno ar amserlen ar gyfer prosesu a phenderfynu.

Mae gwasanaethau cynllunio ledled Cymru wedi dioddef tarfu sylweddol a gellir canfod canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol yma. Gallwn gadarnhau bod y cyngor yn ymwneud ag ymweliadau safle, hysbysiadau safle a chyhoeddusrwydd hefyd yn berthnasol i geisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth.

Byddem yn pwysleisio, fodd bynnag, fod dealltwriaeth drylwyr o'r adeilad yn seiliedig ar ymweliad safle yn arbennig o bwysig wrth asesu effaith cynigion ar ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig adeilad rhestredig. Lle mae’n dal yn amhosib ymweld â safleoedd, rydym yn argymell bod awdurdodau lleol ac ymgeiswyr yn cydweithio i gytuno ar amserlenni estynedig hyd nes y bydd gwasanaethau cynllunio arferol yn ailddechrau.

Byddwn yn parhau i wneud ein gorau i ddarparu ymatebion i’r holl awdurdodau lleol yng Nghymru ond efallai y bydd ymatebion yn cymryd mwy o amser nag arfer. Anfonwch ymgynghoriadau cynllunio at cadwplanning@llyw.cymru a chaniatadau adeiladau rhestredig at listedbuildingconsent@llyw.cymru

Mae ein rhaglenni grantiau cyfalaf ar gyfer adeiladau hanesyddol a henebion yn helpu i gynnal adeiladau cymunedol hanesyddol, henebion hanesyddol a safleoedd archeolegol ac yn cynorthwyo prosiectau cymunedol i ymgysylltu â’u hasedau treftadaeth lleol.

Rydym yn cysylltu â'r ymgeiswyr i adolygu cynnydd eu ceisiadau.