Skip to main content

Ein Hymateb

Trosolwg

Mae drysau swyddfeydd Cadw ar gau ar hyn o bryd ond mae’r timau cynghori a gwaith achos yr amgylchedd hanesyddol sy’n gweinyddu ein swyddogaethau dynodi, caniatâd, ymgynghori a grantiau yn parhau i weithio o gartref. Rydym yn ceisio cynnal parhad ein busnes fel arfer cymaint ag sy’n bosibl, ond mae’r gwasanaethau y gallwn eu darparu ar hyn o bryd yn gyfyngedig.

Ar hyn o bryd, nid yw’n staff yn ymweld â safleoedd nac yn mynychu cyfarfodydd yn bersonol ond byddwn yn dal ati i roi cyngor dros y ffôn a gan ddefnyddio dulliau electronig pryd bynnag y bydd hynny’n bosibl.

Hefyd, ni allwn dderbyn nac ymateb i unrhyw bost ar hyn o bryd, ond os oes gennych chi ymholiadau brys, cysylltwch â’ch cynghorydd gwaith achos arferol neu e-bostiwch cadw@llyw.cymru

Os oes mwy o staff Cadw yn cael eu hadleoli i gefnogi ymateb eangach Llywodraeth Cymru i bandemig COVID-19, mae’n amlwg y bydd mwy o darfu ar ddarpariaeth ein  gwaith achos a phrydlondeb ein hymatebion. Byddwn yn parhau i roi diweddariadau am effaith mesurau COVID-19 ar waith achos ar y dudalen hon.

Ymddiheurwn am unrhyw darfu i’n gwasanaeth arferol a diolch am ddeall.

Cadwch yn ddiogel a dilynwch gyngor y Llywodraeth am COVID-19.

Adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig

Nid ydym yn ymweld ag adeiladau na henebion sydd wedi cael eu cynnig ar gyfer eu dynodi, ond byddwn yn parhau i dderbyn ceisiadau a gyflwynir dros yr e-bost ac yn cynnal asesiadau desg cychwynnol.

Gerddi a pharciau hanesyddol

Rydym wedi bod yn ymgynghori â pherchnogion a meddianwyr am hyd a lled ein gerddi a’n parciau hanesyddol cofrestredig wrth baratoi ar gyfer cyflwyno cofrestr statudol. Roedd yr ymarfer ymgynghori ar fin cael ei gwblhau, ond rydym wedi gohirio hynny tan ddiwedd yr argyfwng.

Gallwn dderbyn a phrosesu ceisiadau ar gyfer caniatadau henebion cofrestredig o fewn y cyfyngiadau sydd arnom. Cwblhewch y ffurflen ar ein gwefan a’i chyflwyno i scheduledmonuments@llyw.cymru. Ar ôl derbyn eich cais, byddwn yn cysylltu â chi ac yn cytuno ar amserlen ar gyfer prosesu a phenderfynu.

Mae gwasanaethau cynllunio ledled Cymru wedi dioddef tarfu ac oedi sylweddol yn sgil y cyfyngiadau ar deithio diangen ac adleoli staff. Gellir darganfod canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau cynllunio lleol yma. Gallwn gadarnhau bod y cyngor yn ymwneud ag ymweliadau safle, hysbysiadau safle a chyhoeddusrwydd hefyd yn berthnasol i geisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth.

Byddem yn pwysleisio, fodd bynnag, fod dealltwriaeth drylwyr o'r adeilad yn seiliedig ar ymweliad safle yn arbennig o bwysig wrth asesu effaith cynigion ar ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig adeilad rhestredig. Lle mae’n dal yn amhosib ymweld â safleoedd, rydym yn argymell bod awdurdodau lleol ac ymgeiswyr yn cydweithio i gytuno ar amserlenni estynedig hyd nes y bydd gwasanaethau cynllunio arferol yn ailddechrau.

Byddwn yn parhau i wneud ein gorau i ddarparu ymatebion i’r holl awdurdodau lleol yng Nghymru ond efallai y bydd ymatebion yn cymryd mwy o amser nag arfer. Anfonwch ymgynghoriadau cynllunio at cadwplanning@llyw.cymru a chaniatadau adeiladau rhestredig at listedbuildingconsent@llyw.cymru

Mae ein rhaglenni grantiau cyfalaf ar gyfer adeiladau hanesyddol a henebion yn helpu i gynnal adeiladau cymunedol hanesyddol, henebion hanesyddol a safleoedd archeolegol ac yn cynorthwyo prosiectau cymunedol i ymgysylltu â’u hasedau treftadaeth lleol.

Byddwn yn cysylltu â'r ymgeiswyr maes o law i adolygu cynnydd eu ceisiadau.