Skip to main content

EIN POLISI PREIFATRWYDD TRACIO AC OLRHAIN COVID-19

Diweddarwyd y polisi ddiwethaf ar 29 Gorffennaf 2020.

Mae’r polisi hwn yn manylu ar sut y mae Cadw (Llywodraeth Cymru) yn cefnogi strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu  Llywodraeth Cymru i atal lledaeniad y coronafeirws yng Nghymru.

Fel rhan o hyn, hoffem eich sicrhau ein bod wedi ymrwymo i ddiwallu ein goblygiadau data yn unol â GDPR a byddwn yn parhau i ymdrin â’ch gwybodaeth yn ddiogel. 

Cadw (Llywodraeth Cymru) yw’r Rheolwr Data ar gyfer gwybodaeth yr ydych yn ei darparu ar ein cyfer fel sefydliad treftadaeth ac mae’n gyfrifol am gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data am y cyfnod yr ydym yn cadw eich gwybodaeth ar ein cronfa ddata. Bydd Cadw (Llywodraeth Cymru) yn prosesu eich gwybodaeth bersonol fel rhan o'n tasg gyhoeddus.

 

Pa wybodaeth ydyn ni’n ei chasglu a sut?

 

Rydym yn casglu gwybodaeth gyswllt ar gyfer ein holl aelodau, ymwelwyr (gan gynnwys trefnwyr ysgolion a grwpiau), cwsmeriaid, cytundebwyr, gwirfoddolwyr, a staff sy’n dod i mewn i’n cyfleusterau neu yn eu defnyddio ar ein safleoedd treftadaeth sydd wedi eu staffio, gan gynnwys:

· Enw

· Rhif ffôn

· Dyddiad ac amser yr ymweliad

 

Caiff gwybodaeth gyswllt ar gyfer ein haelodau, ymwelwyr a chwsmeriaid ei chasglu wrth i chi archebu neu brynu tocynnau mynediad i safle trwy ein system archebu ar-lein newydd i safleoedd sydd wedi eu staffio.

Os byddwch yn ymweld fel rhan o aelodaeth sawl person neu fel rhan o grŵp, byddwn yn cofnodi’r manylion cyswllt ar gyfer yr ‘aelod arweiniol’ neu’r person sy’n prynu’r tocynnau ar-lein. Byddwn hefyd yn cofnodi’r nifer o bobl sydd wedi eu cynnwys yn yr archeb.

I wirfoddolwyr, contractwyr ac aelodau o staff, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth gyswllt yr ydych wedi ei darparu i ni ac sydd gennym ar gofnod, neu bydd gofyn i chi ddarparu eich gwybodaeth gyswllt pan fyddwch yn dod ar y safle.

 

Sut caiff eich gwybodaeth ei defnyddio?

Ni fyddwn ond yn defnyddio eich gwybodaeth gyswllt at ddibenion profi ac olrhain, oni bai eich bod wedi nodi fel arall wrth i chi archebu/prynu tocyn (megis er mwyn derbyn e-lythyr marchnata Cadw).

Os bydd angen i ni gasglu gwybodaeth na fyddem fel arfer yn ei chasglu wrth i ni weithredu, ni chaiff ond ei defnyddio at ddiben strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru. Oni bai i chi nodi fel arall, ni fydd yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben arall fel marchnata.

 

Beth yw’r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich gwybodaeth?

Bydd Cadw’n cadw a phrosesu eich data archebu personol ar ddiben strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu Llywodraeth Cymru yn unig - fel budd cyfreithiol, cyfreithlon.

 

Gyda phwy fydd eich gwybdoaeth yn cael ei rhannu a pham?

Nid fydd Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ond yn gofyn i Cadw am y wybodaeth hon lle y bo angen, naill ai oherwydd bod rhywun sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 wedi rhestru un o leoliadau Cadw fel lle y maent wedi ymweld ag ef yn ddiweddar, neu oherwydd bod un o leoliadau Cadw wedi ei enwi fel lleoliad achos lleol posibl o COVID-19.

Ni fyddwn ond yn rhannu’r wybodaeth hon os bydd gofyn amdani gan y rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu a byddwn yn sicrhau bod y wybodaeth hon yn cael ei rhannu mewn ffordd ddiogel.

Pan gaiff gwybodaeth ei rhannu gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru neu eich awdurdod lleol er mwyn gweithredu’r Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu, Iechyd Cyhoeddus Cymru a’ch awdurdod lleol fydd y Rheolwyr Data ar gyfer eich gwybodaeth bersonol ar y pwynt y byddant yn derbyn y data gan Cadw.

 

Pa mor hir fyddwn ni’n cadw eich gwybdoaeth?

Byddwn ni ond yn defnyddio a chadw eich gwybodaeth mor hir ag sydd ei angen at y diben y cafodd ei chasglu. Caiff eich gwybodaeth bersonol ei chasglu er mwyn caniatáu i ni gefnogi strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru, ei chadw am un diwrnod ar hugain ar ôl dyddiad eich ymweliad.

 

Beth yw eich hawliau cyfreithiol?

Mae caniatáu i ni rannu eich gwybodaeth gyda rhaglen Profi, Olrhain, Amddiffyn Llywodraeth Cymru yn help i ni gadw ein haelodau, ymwelwyr, cwsmeriaid, contractwyr, gwirfoddolwyr ac aelodau o staff yn ddiogel.

Dim ond y rhai sydd wedi rhannu eu manylion at ddibenion Profi, Olrhain, Diogelu a ganiateir i mewn i'r safle.

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawliau canlynol:

  • cael gwybod am y data personol sydd gan Lywodraeth Cymru amdanoch chi a'i gyrchu
  • i'w gwneud yn ofynnol i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw
  • wrthwynebu  neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau)
  • i’ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau)
  • i gludadwyedd data (mewn rhai amgylchiadau)
  • cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data

Gwybodaeth gyswllt

I gael rhagor o wybodaeth am y wybodaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei chadw a'i defnyddio, neu os ydych am arfer eich hawliau o dan y GDPR, gweler y manylion cyswllt isod:

Y Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

CAERDYDD

CF10 3NQ

 

Gellir cysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data yn:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire. SK9 5AF

Rhif ffôn: 01625 545 745 or 0303 123 1113    Gwefan: www.ico.gov.uk

 

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Gallai’r polisi preifatrwydd hwn gael ei ddiweddaru maes o law. Pan fyddwn yn gwneud newidiadau i’r hysbysiad hwn, bydd y dyddiad ‘diweddarwyd ddiwethaf’ ar frig y dudalen hon hefyd yn newid. Bydd unrhyw newidiadau i’r polisi hwn yn berthnasol i chi a’ch data yn syth. Os bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar sut y caiff eich data personol ei brosesu, byddwn yn cymryd camau rhesymol i adael i chi wybod.