Skip to main content

Safleoedd treftadaeth heb staff: ailagor yn raddol

Pan fyddwch yn ymweld, cofiwch ymddwyn yn barchus ac yn gyfrifol.

Wrth i gyfyngiadau symud Llywodraeth Cymru gael eu llacio’n raddol, rydyn ni bellach yn gallu dechrau ail-agor rhai o’n henebion awyr agored sydd heb staff.

Yn dilyn asesiadau risg trylwyr a chyflwyno mesurau diogelwch newydd (lle bo angen) bydd ymwelwyr yn gallu dod i rai o safleoedd heb staff Cadw o ddydd Llun 6 Gorffennaf ar gyfer eu hymarfer corff dyddiol a’u lles.

Gwiriwch ein rhestr o safleoedd agored heb staff yn ôl ardal awdurdod lleol ar y tabiau isod.

Rydyn ni’n gweithio’n galed i ailagor cymaint â phosib o’n lleoliadau treftadaeth awyr agored heb staff a byddwn yn parhau i ddiweddaru’r dudalen we hon wrth i safleoedd eraill ail-agor dros yr wythnosau a’r misoedd i ddod.

Er mwyn i ni agor ein safleoedd yn ddiogel i bawb, rydyn ni’n gofyn i’n hymwelwyr helpu drwy ymddwyn yn barchus a chyfrifol.

I helpu yn hyn o beth, rydyn ni wedi datblygu’r canllawiau hyn ar gyfer ymweld â’n safleoedd heb staff:

  • helpwch i gadw Cymru’n ddiogel drwy osgoi teithio’n bell – gofynnwn i chi ymweld â safleoedd yn ardal eich awdurdod lleol yn unig.
  • cadwch o leiaf 2m rhyngoch chi a phob ymwelydd arall sydd ddim yn byw gyda chi.
  • peidiwch â chyfarfod mewn grwpiau mawr o fwy na chwe pherson o dŷ arall.
  • dylech chi osgoi gweithgareddau risg uchel, gan gynnwys barbeciws ac yfed alcohol.
  • dilynwch y canllawiau sydd wedi’u gosod gan Lywodraeth Cymru bob amser, gan ystyried unrhyw newidiadau wrth i’r wythnosau a’r misoedd fynd heibio.

Diolch yn fawr am eich amynedd a’ch cydweithrediad rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi’n ôl i fwy o’n safleoedd treftadaeth dros y misoedd nesaf – cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i ni wneud hynny.

Os byddwch chi’n ymweld ag un o’n safleoedd heb staff, soniwch wrthym am eich profiad trwy lenwi ein harolwg ar-leinBydd eich adborth yn ein helpu i gadw eich safle lleol yn agored ac yn ddiogel i’ch cymuned leol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ewch i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin ar gyfer safleoedd heb staff neu ffoniwch ein tîm ar 03000 256000.