Skip to main content

Beth am gael rhywfaint o awyr iach drwy fynd ar daith gerdded wych a gweld rhai o safleoedd Cadw ar yr un pryd. Mae gennym nifer o deithiau cerdded ym mhob rhan o Gymru, sy'n addas ar gyfer pob gallu. Chi biau'r dewis... Gallwch fynd ar grwydr heriol neu am dro bach hamddenol yn y Flwyddyn Newydd.  

Yn y de-orllewin, beth am gerdded gyda thywysogion, seintiau ac arwyr. Bydd taith gerdded gylchol o amgylch Nanhyfer yn Sir Benfro yn eich tywys o'r castell canoloesol a'r croesau hynafol yn y fynwent i lethrau gogleddol Mynyddoedd y Preseli lle gallwch weld safleoedd sy'n rhychwantu dros 5,000 o flynyddoedd o hanes. Mae Cromlech Pentre Ifan Cadw yn un o uchafbwyntiau'r daith gerdded hon.  

Yn y gogledd, ewch i weld y rhostir grug a'r bryngaerau trawiadol o'r Oes Haearn ar Fryniau Clwyd er mwyn gweld drosoch chi eich hun y golygfeydd godidog o gopa Penycloddiau, un o'r bryngaerau mwyaf o'r Oes Haearn yng Nghymru. Fel arall, beth am gerdded drwy bentref brenhinol Abergwyngregyn ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae'r daith gerdded gylchol hon i'r Rhaeadr Fawr - un o'r rhaeadrau prydferthaf yng Nghymru - yn ymweld â nifer o safleoedd hanesyddol sydd, gyda'i gilydd, yn adrodd hanes yr ardal pan oedd yn un o lysoedd pwysig tywysogion Gwynedd yn y drydedd ganrif ar ddeg, pan ddaeth Llywelyn Fawr a'i ŵyr Llywelyn Ein Llyw Olaf yn brif lywodraethwyr brodorol yng Nghymru.  

Yn ôl yn y de, beth am gerdded o galon Cymru ddiwydiannol i dirwedd archeolegol hynod Comin Gelligaer, ardal eang o weundir uchel prydferth rhwng Cwm Taf a Chwm Rhymni.  Mae'r llwybr yn cynnwys microcosm o archaeoleg cymoedd de Cymru cyn y Chwyldro Diwydiannol. Neu beth am brofi llonyddwch cefn gwlad Bro Morgannwg drwy ymweld â siambrau claddu Neolithig gwych Tinkinswood a Llwyneliddon a mwynhau golygfeydd godidog Dyffryn Elai.

Os byddai'n well gennych gerdded llwybr trefol, beth am grwydro o amgylch tref farchnad y Bala, ar lannau Llyn Tegid, llyn naturiol mwyaf Cymru. Beth am ymweld â mwnt y Bala, un o'r rhai mwyaf yng Nghymru, a'r llu o adeiladau a lywiodd hanes y dref. Neu grwydro o amgylch Llanbedr Pont Steffan yng nghanolbarth Cymru, y dref brifysgol leiaf yng Nghymru a Lloegr a chartref i drydedd brifysgol hynaf i'r de o'r Alban.

Y tu hwnt i’r muriau.

Mae’r tro byr hwn yn cynnwys rhai o uchafbwyntiau tref Dinbych, lle mae llawer o’r adeiladau gwych wedi elwa’n ddiweddar o Fenter Treftadaeth Treflun.

Tro trwy’r grug a’r caerau.

Fiona Gale, archeolegydd y sir gyda Chyngor Sir Dinbych, yn arwain taith hanesyddol trwy Fryniau Clwyd.

Y dref rhwng dau lyn.

Dylan Iorwerth yn cael ei dywys ar daith hanesyddol trwy’r Bala.

Tro gyda’r tywysogion.

John G. Roberts o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn arwain taith gerdded gyda thywysogion a thaeogion a thrwy filoedd o flynyddoedd o hanes yn Aber.

Comin Gelligaer — rhyfeddod archeolegol

Frank Olding, swyddog treftadaeth Cyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent, sy’n ein tywys ar daith gerdded fer o galon y Gymru ddiwydiannol i dirwedd archeolegol hynod...

Tro o amgylch Tinkinswood a Llwyneliddon.

Mae’r tro cylch pleserus hwn yn ymweld â Siambrau Claddu Tinkinswood a Llwyneliddon ac yn cynnig golygfeydd ardderchog ar draws dyffryn Elái cyn dychwelyd i’r man cychwyn ym mhentref Sain Niclas.

Tro yng nghwmni Pevsner.

Mae cyhoeddi cyfrol newydd am Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yng nghyfres enwog Pevsner am adeiladau Cymru yn ddigwyddiad gwerth ei ddathlu. Yma mae un o’r awduron, Julian Orbach, yn gwneud hynny drwy ddilyn taith drwy un o drefi bach y ddwy sir...

Dilyn ôl troed tywysogion, seintiau a chwedlau.

Cylchdaith o gwmpas Nanhyfer yn Sir Benfro — gan gychwyn ger y castell canoloesol, heibio i’r croesau hynafol yn y fynwent, dros lethrau gogleddol Mynyddoedd y Preseli i weld safleoedd sy’n pontio mwy na 5,000 o flynyddoedd.