Skip to main content

Magna Carta a William Marshal yng Nghymru

Yn 2015, coffawyd Magna Carta ar draws y byd i nodi 800 mlynedd ers y cyfarfod enwog hwnnw yn Runnymede rhwng y Brenin John a’i Farwniaid er mwyn selio ‘Magna Carta’ neu’r Siarter Fawr.

Roedd hyn yn un o nifer o siarteri a gyhoeddwyd gyda'r nod i ddod â diwedd ar yr aflonyddwch rhwng y frenhiniaeth a'r pendefigion y wlad. Mae bellach yn cael ei ystyried i fod yn un o gonglfeini democratiaeth ac fe'i defnyddiwyd ar gyfer y sail cyfansoddiad yr Unol Daleithiau America a De Affrica.

Gall cynnydd William Marshal i amlygrwydd fel un o'r dynion mwyaf pwerus o'i amser gael ei weld ar draws Cymru wrth iddo wneud ei farc ar y dirwedd drwy'r amddiffynfa a datblygu cestyll a threfi. Gall hyn ei ddilyn drwy tudalennau gwe hyn ac fel llwybr ar draws y wlad sy'n cysylltu safleoedd hanesyddol pwysig sy'n gysylltiedig â'r Marshal a'i deulu.

Fe'i ganed yn 1147, cododd William rhag ebargofiant fel y pedwerydd mab y Brenin marshal John fitzGilbert, (yr enw Marshal yn deitl swydd a ddaeth yn gyfenw), i ddod yn enwog yn ei oes ei hun. Roedd Marshal ddal yn wystl yn fachgen ifanc o bump gan y Brenin Stephen, ond aeth ymlaen i wasanaethu pedwar brenhinoedd eneinio - Harri'r (mab hynaf Harri II a fu farw cyn cymryd yr orsedd yn ei hawl ei hun) iau, Richard I, John a Henry III,  mae fe yn gweithredu fel Rhaglyw.

Mae angen cydnabod bod rhan fwyaf o'i bŵer a chyfoeth yn dod trwy ei briodas â Isabel de Clare, etifedd y tiroedd ym Mhenfro a Striguil (Cas-gwent erbyn hyn). Mae'r briodas hefyd a ddaeth yn caffael tir yn Iwerddon trwy mam Isobel yn Aoife MacMurchada, merch Dermot, Brenin Leinster.

Ychydig a oedd yn hysbys am fywyd Marshal nes bod y darganfyddiad o lawysgrif mewn ocsiwn yn 1861 o'r enw, 'L'Histoire de Guillaume le Mareschal' - Hanes William Marshal - a gafodd ei hysgrifennu, gan gais ei fab William yr Ieuengaf, yn fuan ar ôl ei farwolaeth. Mae'n dogfennu bywyd William yn fanwl iawn ac mae wedi bod yn sail i lawer o lyfrau hanesyddol, yn ffaith a ffuglen am y dyn hwn a gynrychiolir y marchog sifalri.

Mae ei chymeriad wedi ymddangos mewn nifer o ffilmiau gan gynnwys ‘Y Llew yn y Gaeaf' (1968) ac yn fwy diweddar yn 'Robin Hood' (2010) lle mae ei gymeriad ei chwarae gan William Hurt.

Mae wedi cael  ei gladdu yn Eglwys Temple yn Llundain gyda  dau o'i feibion, William yr Ifanc a Gilbert, lle gall eu delwau i'w gweld heddiw.

Dilyn y daith

Cynlluniwch eich ymweliad â chestyll ac abatai Cymru oedd â chysylltiad â William Marshal trwy ddefnyddio’r taflen PDF i’w lawrlwytho.

O ganlyniad i werthu Castell Aberteifi i'r Brenin John yn 1200, Castell Aberteifi yn cael ei ystyried fel Castell Brenhinol o'r adeg honno ymlaen. Yn 1202 gaeth William Marshal rhoddwyd y ddalfa o Aberteifi.  Yn 1204 roedd syrthio allan rhwng Marshal a Brenin John, felly daeth Marshal  i gorllewin Cymru i gryfhau ei afael yn Sir Benfro. Efallai ei fod wedi colli Aberteifi yn fuan wedyn fel yn 1205 Brenin John a dalwyd y swm o ugain marciau ar gyfer gwaith atgyweirio i'r castell. Erbyn 1208 roedd y Brenin Ioan a roddwyd i'r castell i Robert Fitz Richard, un o'r teulu Tancred. Yn 1214 gorchmynnodd y Brenin John Falkes o Breaute i law Castell Aberteifi dros unwaith eto i William Marshal. Yn 1215 Llywelyn ap Iorwerth (1172-1240), 'Llywelyn Fawr' , a'i ddilynwyr eu dal Castell Aberteifi, ynghyd ag eraill yn yr ardal, yn ystod gwrthryfel cyffredinol.

Yn 1223, gyda chymorth byddin, mab William Marshal, William dal yr Ieuaf y Castell ar ddydd Llun y Pasg, o bosibl heb ymwrthedd a daliodd hyd Awst 1226. Yn Ebrill 1231 daeth Richard Marshal Iarll Penfro yn dilyn marwolaeth ei frawd a , unwaith eto yn cymryd rheolaeth dros Aberteifi. Yn 1231 ymosododd Maelgwn ap Maelgwn ap Rhys a dal Aberteifi. Ym Rhagfyr 1234 rhoddwyd y Brenin Harri III ddalfa o Aberteifi i'r teulu Marshal, ar yr amod y gallent ddal ef. Mae hyn a wnaethant ar ôl Llywelyn farw yn 1240, pan eu dal Walter Marshal, brawd iau o'r Iarll, mae'n Mai 1240 ac ail- gaerog iddo. Ym Mehefin 1241 Gilbert Marshal, olynydd Walter fel Iarll Penfro, ei ladd mewn twrnamaint a gymerodd y Brenin Harri III reolaeth uniongyrchol Aberteifi.

Castell Aberteifi yn eiddo i Gyngor Sir Ceredigion a'i reoli a'i gynnal trwy gyfrwng ymddiriedolwyr.

Heddiw, mae olion Castell Caerfyrddin yn cael eu cuddio rhwng y swyddfeydd y cyngor a siopau man werthu. Yn ystod ei anterth, fodd bynnag, mae'r safle fyddai wedi dominyddu y dref ganoloesol a oedd ymddangosodd y tu mewn olion y wal Rufeinig. Dywedodd Gerallt Gymro fod y wal Rhufeinig yn dal i oroesi mewn i'r 12fed ganrif, felly mae'n debygol y pryd gymerodd William Marshal rheolaeth dros y safle, rywbryd ar ddiwedd y 12fed ganrif, fe fyddai wedi defnyddio'r amddiffynfeydd Rhufeinig y rhain at ei fantais.

Roedd castell cynharach oedd yn meddwl i gael ei adeiladu i lawr yr afon ymhellach ond y gweddillion canoloesol Normanaidd castell, a adeiladwyd yn wreiddiol yn 1104 ac yn cryfhau gan y Marshal, a fyddai wedi ffurfio calon y ganolfan weinyddol, nid dim ond y dref, ond mae'r cyfagos sir.

Cafodd y castell gyfres o ymosodiadau a episodau ailadeiladu yn ystod y gwahanol ymgyrchoedd rhwng y Gymraeg a'r Saesneg yn y 12fed a'r 13eg ganrif. Ymhlith y cyfnodau hyn oedd y dal a dinistrio y castell gan Llywelyn Fawr yn 1215, ac wedi hynny gwaith ailadeiladu helaeth a wnaed gan William Marshal yr ieuengaf, iarll Penfro, a oedd wedi ei ail-ddal hwn a chestyll eraill orllewin Cymru yn 1223. A trwydded rhoddwyd yn y flwyddyn honno i mur fylchog y castell sy'n dangos bod y preswylydd oedd o blaid y brenin ar y pryd.

Edmund Tudur, tad Harri VII farw yma yn prision yn 1456.

Mae'r safle hwn yn eiddo ac a reolir ar hyn o bryd gan Cyngor Sir Caerfyrddin.

Roedd Castell Cilgerran, y castell mwyaf gogleddol Penfro yn edrych dros Afon Teifi a dim ond ychydig filltiroedd i fyny'r afon o Gastell Aberteifi. Fel llawer o'i dir, cymerodd Marshal meddiant o'r castell pan ychwanegodd Iarll Penfro at ei deitlau yn 1199. Nid tan 1204 yn dilyn syrthio allan gyda Brenin John, fodd bynnag, ei fod yn gallu bod yn bresennol at ei diroedd yn orllewin Cymru gan gynnwys Cilgerran. Dywedir bod enw da ofnadwy yr Marshal rhagflaenodd ef a pan gyrhaeddodd y tu allan i byrth adeiladu, yna pren Cilgerran, mae'r llond llaw o ddynion Arglwydd Rhys 'y tu mewn ildio heb frwydr. Marshal caniatáu i'r dynion i fynd yn rhydd ar ôl gadael eu harfau ar ôl.

Marshal Yna ati i gryfhau y safle er bod gwaith yn cael ei amharu yn 1215 pan Llewelyn ail-ddal y castell. Nid tan 1223 pryd, William yr Ieuaf 'n sylweddol dechreuodd mab Marshal gwaith ar y castell adeiladu' gastell addurnedig o forter a cherrig '(Brut y Tywysogion) yn seiliedig, yn rhannol, ar ddyluniadau godidog ei dad ym Mhenfro. Dau dŵr drwm godidog dominyddu'r safle gan adael ymwelwyr dydd modern o ddim amheuaeth o bwysigrwydd strategol o safbwynt Cilgerran dros y cefn gwlad a'r afon cyfagos. Ar ôl marwolaeth William ym 1231, mae'r gwaith yn cael ei barhau gan ei frodyr - Richard, Gilbert, Walter a Anselm tan 1245 pan fu farw'r llinell allan. Er ei drosglwyddo i ferch Eva Marshal, pan fu farw ei mab George ym 1272, perchnogaeth Cilgerran yn dychwelyd i'r goron.

Adroddwyd bod yr adeilad carreg seciwlar hynaf yng Nghymru, Cas-gwent - neu Striguil fel yr oedd unwaith yn hysbys - yn gorwedd ar wyneb y clogwyn yn uchel uwchben yr afon godidog Gwy. Mae'n gastell dwyllodrus o fawr, hir a chul sy'n defnyddio daearyddiaeth y dirwedd i'w mantais.

Yn 1189, Castell Cas-gwent etifeddwyd gan William Marshal trwy ei briodas â Isabel de Clare, merch Richard (Strongbow) de Clare. Gyda'i brofiad sylweddol mewn pensaernïaeth filwrol dysgu oddi wrth ei flynyddoedd lawer yn Ffrainc, gosod Marshal am foderneiddio a chryfhau'r castell. Ef Ailadeiladwyd y llen fur dwyrain, gyda dau dŵr crwn sy'n ymestyn tuag allan, er mwyn amddiffyn yr ochr sy'n agored i niwed hwn. Mae'r saeth-holltau wedi eu cynllunio i roi cwmpasu tân i'r ddaear o flaen y tyrau ac roedd yn un o'r enghreifftiau cynharaf o'r modd amddiffynnol newydd a oedd i ddod yn nodweddiadol o'r castell canoloesol. Mae hefyd wedi gwella amddiffynfeydd y beili isaf, cael dau wely ymyl trawiadol a thorri dŵr porthdy adeiledig. Roedd gan y porthdy yn, porthcwlis dwbl barbican bach, twll llofruddiaeth, saeth hollt a haearn trwm plât, drysau derw.

Mae'r drysau castell gwreiddiol yn dal i fod yn cael eu harddangos yng Nghastell Cas-gwent a yw'r drysau castell hynaf yn Ewrop, yn dyddio o ddim hwyrach na 1190. Ar ôl Marshal wedi etifeddu Castell Cas-gwent, y newidiadau sylweddol a helaeth a wnaeth yn chwyldroadol a'i farcio y trawsnewid o dyrau sgwâr at y ffurflen a fabwysiadwyd gan adeiladwyr castell yn y 13eg ganrif. Roedd drawsnewid oddi neuadd fawr Normanaidd i mewn i'r gaer anhreiddiadwy mae'n parhau i fod hyd heddiw.

Ar ôl marwolaeth William ym 1219, ei feibion parhau i ehangu amddiffynfeydd Cas-gwent a gwella'r llety mewnol. Maent yn ychwanegu amddiffynedig barbican drwm yng nghefn y castell. Cawsant gymorth gan Harri III oedd wedi ymweld â'r castell cyn marwolaeth William a'i rodd helpu gyda'r ailfodelu'r Tŵr Mawr a oedd wedi aros yn ddigyfnewid i raddau helaeth ers iddo gael ei adeiladu yn wreiddiol ar ddiwedd yr 11eg ganrif.

Roedd y castell  sefydlu gyntaf gan Gilbert de Clare, iarll Penfro cyn William Marshal ennill y teitl trwy briodas i ferch Gilbert, Isabel. Ystyriwyd, ar y pryd, i fod yn un o'r cestyll cryfaf yng Nghymru ac mae'n parhau i fod yn gadarnle Normanaidd drwy gydol ei hanes. Mae'n cael ei grybwyll gyntaf gan Gerallt Gymro fel un o'r llefydd ymwelodd yn 1188, un mlynedd ar ddeg cyn cymryd rhan Marshal yn y sir.
Ymwelodd y Brenin John y castell ym 1210 wedi iddo ddychwelyd o Iwerddon.

Cafodd ei siarter Gororau cyntaf gan William Marshal rhywbryd rhwng 1213 a 1219, ac yn cael y breintiau masnachu proffidiol o fwrdeistref Saesneg. Fe'i masnachu ddau gan dir a môr, ac roedd ganddo cei llanw brysur ar yr afon islaw y bont 'newydd'. Mae o leiaf deg o urddau gweithredu, ac roedd gweithgynhyrchu brethyn gwlân arwyddocaol.

Mae ffurf bresennol y castell wedi ei rhannu'n ddwy ward, ac yn ôl pob tebyg yn adlewyrchu un y castell gwreiddiol 12fed ganrif a fyddai wedi dechrau bywyd fel amddiffyniad amddiffynfa gylch pren.

Roedd Hwlffordd gaerog drwy gydol yr amser i William Marshal a'i olynydd William y iau ac erbyn 1220, pan fydd yn gwrthsefyll ymosodiad gan Llywelyn Fawr, roedd yn gastell cerrig sylweddol. Ar ôl y llinell Marshal farw allan, mae'n pasio i'r goron lle cafodd ei gaffael gan y Frenhines Eleanor (gwraig Edward I) yn 1289, a ddechreuodd yn syth adeiladu yno ar raddfa fawr, i farnu oddi wrth y symiau sylweddol o arian a gofnodwyd fel ei wario ar 'castell y Frenhines yn Hwlffordd'. Mae llawer o'r gwaith maen presennol yn hwyr y 13eg ganrif o ran arddull a lles efallai wedi'u cynnal yn ystod y flwyddyn cyn ei marwolaeth yn 1290.

Roedd Hwlffordd Canoloesol hamddiffyn gan waliau tref o amgylch y tir uchel ger y castell, a gafodd eu hymestyn yn ddiweddarach fel y dref yn gyflym daeth yn farchnad a masnachu lle pwysig. Nid oes dim olion muriau'r dref yma, er bod tair eglwys ganoloesol Hwlffordd yn goroesi.
Ar 30 Ebrill, 1479, y dref ei dynodi'n corfforaethol sir erbyn siarter Edward, Tywysog Cymru, gyda'r nod o gefnogi ymgyrch yn erbyn fôr-ladrad mewn dyfroedd lleol. Mae'n rhannu gwahaniaeth hwn yn unig gyda Chaerfyrddin ac ychydig o drefi yn Lloegr, ac yn parhau i fod yn swyddogol 'Y Dref a Sir Hwlffordd nes diddymu y fwrdeistref yn 1974.

Castell Hwlffordd yn eiddo a'i gynnal gan Cyngor Sir Penfro ar hyn o bryd.

Mae gaer adfeiliedig a grybwyllwyd yn gyntaf yn 1116, Arberth ddyledus llawer o'i boblogrwydd parhaus drwy ei gynnwys yn y chwedlau gwerin Mabinogi Cymreig. Mae'n mwnt gwreiddiol a beili a fyddai wedi bod yn hysbys i'r teulu Marshal a gafodd ei credir iddo gael ei adeiladu gan Syr Andrew Perrot (b1130) er bod y ddamcaniaeth hon wedi cael ei 'gwir a'r gau' gan yr hanesydd Roger Turvey. Mae'r castell pasio i mewn i reolaeth y Marsialiaid o 1199 er nad oes cofnod o unrhyw welliannau yn ystod y cyfnod hwn.

Yn 1220, anogodd Harri III marchogion a dynion am ddim drwy gydol y arglwyddiaeth i roi pob cymorth i William i'r iau i atgyweirio ddau Arberth a Chas-wis. Fodd bynnag, nid tan 1246, ac ar yr adeg y castell wedi mynd heibio i merch hynaf William Eva fel y llinell gwrywaidd wedi marw allan y flwyddyn flaenorol, pan ddechreuodd y gwaith adeiladu o ddifrif. Roedd Eva briod William de Braose, Arglwydd y Fenni, ac mae eu merch Maud, yn ei dro, yn briod i mewn i'r teulu Mortimer, gan ddod Arberth i'r briodas fel rhan o'i gwaddol. Dywedir bod y gorthwr wedi ei ddechrau yn 1246 gyda'r tyrau sy'n weddill yn cael ei ychwanegu tuag at ail hanner y 1200au.

Castell Arberth yn eiddo a'i gynnal gan Cyngor Sir Penfro ar hyn o bryd. 

Roedd Emlyn yn wreiddiol yn un o'r ardaloedd hynafol Cymru ddod yn rhan o Deheubarth yn 950ad. Fodd bynnag, yn ystod y 12thcentury, cafodd ei wneud yn rhan o'r tiroedd y Mers a reolir gan y Normaniaid. Yn Brut y Tywysogion (Brut y Tywysogion), mae'n cael ei gofnodi bod Llewelyn dal y Normaniaid 'castell newydd' yng Emlyn yn 1215 yn ogystal â Cilgerran gerllaw. Mae'n fwyaf tebygol y castell hwn oedd yn y broses o gael ei adeiladu gan William Marshal pan adenillodd arglwyddiaethau Emlyn a Chilgerran yn 1204. Nid yw'n ymddangos bod unrhyw gynharach yn sôn o gastell ar y safle cyn y cyfnod Marshal o reolaeth. Mae'n debyg ei ailadeiladu gan Maredudd ap Rhys ym 1240 a pharhaodd gan ei fab Rhys yn 1287.

Mae'r safle yn cael ei reoli ar hyn o bryd gan y cyngor cymuned ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin.

Mae gan Gastell Penfro hanes hir a diddorol, ac roedd hi tua 1093 pan adeiladodd Arnulf de Montgomery beili mewnol bach yn sefyll ar ddiwedd y pentir.

Mae'r gorthwr o ddiwedd y 12fed ganrif yn nodwedd ragorol ac yn newydd-deb pensaernïol, am fod ganddo dŵr silindrog enfawr gyda chromen carreg anarferol. Mae'r holl ystafelloedd yn gylchol ac mae'r gorthwr yn bron i 80 troedfedd o uchder. Gwaith William Marshal oedd hyn, y dyn a oedd yn gyfrifol am ail-luniad cyfan y castell mewn carreg ar ddiwedd y 12fed ganrif / dechrau’r 13eg. Nodwedd arall diddorol o’r castell yw'r porthdy, a oedd â rhagdwr cymhleth a dim llai na thri phorthcwlis.

Mae’r golygfeydd o'r brig yn aruthrol a safle amddiffynnol naturiol y castell ar benrhyn creigiog yn edrych dros Aberdaugleddau yn amlwg ar unwaith. Mae gan y brif ystafell ar ail lawr y Gorthwr ddwy ffenestr allanol a addurnwyd gan fowld dant ci a phen cerfiedig.

Mae’r bwa mur bylchog  tu mewn i'r porthdy yn dipyn o bos, er y byddai'n ymddangos i fod o ychydig o ddefnydd wrth wastrodi goresgynwyr a oedd mewn gwirionedd wedi mynd i mewn i'r castell dan orfod. Eto, mae'r porthdy, yn gyffredinol, yn amddiffyniad cadarn sy'n profi sgil a soffistigeiddrwydd penseiri milwrol yn y Canol Oesoedd.

Ymddiriedolaeth elusennol breifat sy’n berchen ar ac sy’n rheoli Castell Penfro.

Mae olion Castell Dinbych y Pysgod i'w cael eistedd yn uchel ar y pentir yn edrych allan i'r môr. Yr oedd yn wreiddiol yn gastell clôdd waith, ond wedi cael ei  ail adeiladu mewn carreg yn ystod y ganrif 13eg. Cofnodir bod Dinbych y Pysgod yn un o nifer o gestyll a ddelir gan William Marshal wrth i'r Iarll Penfro a chredir ei fod wedi bod yn Marshal a ddechreuodd cryfhau y safle mewn carreg.

Syrthiodd y castell yn adfail erbyn y ganrif 14eg, er yn 1457, y waliau o amgylch eu cryfhau trwy gydweithio anarferol o Jasper Tewder a'r bobl y dref a rhannu costau amddiffyn eu tref.

Castell Dinbych y Pysgod yn eiddo a'i gynnal gan Cyngor Sir Penfro

Roedd Abaty Tyndyrn o hyd yn gysylltiedig  agos â arglwyddi Cas-gwent, ac oedden nhw yn aml yn cymwynaswyr hael i'r gorchymyn Sistersaidd a oedd yn byw yma. Oedd William Marshal dim yn eithriad, cafodd a'i wraig, Isabel de Clare ei gladdu yma, ynghyd â'i mam, Aoife Iarlles Leinster, a dau o'i meibion, Walter a Anselm.

Yr oedd ei ŵyr mawr Roger Bigod III, ŵyr merch Marshal Maud, a oedd y cymwynaswr mwyaf hael, ailadeiladu'r eglwys ar ddiwedd y 13eg ganrif. Mae'n adfeilion eglwys Roger sy'n dominyddu'r safle heddiw. Gallai ei harfbais i'w gweld yn y gwydr y ffenestr ddwyreiniol.

Sefyll ar fryn yn edrych dros y dref Brynbuga, ar safle yn ôl pob tebyg a ddefnyddir eisoes am ganrifoedd lawer i warchod y groesfan afon, cafodd y castell ei grybwyll gyntaf ym 1138, ac yn ôl pob tebyg roedd y porthdy Normanaidd a adeiladwyd yn y 12fed ganrif gan y teulu de Clare.

Roedd y castell gaerog gan William Marshal rhwng 1212 a 1213 gan gael gwared ar y palisâd pren a gafodd ei disodli gan wal gerrig yn ogystal ag amddiffynfeydd eraill i'r safle.

Roedd yn enwog am ei sgiliau yn adeiladu castell a ddysgwyd yn ystod ei amser a dreulir yn y tir Sanctaidd ar Groesgad ac yn Normandi. Mae'r cynllun ar gyfer y Tŵr Garsiwn ym Mrynbuga, lle mae'r mur-daith yn debygol o fod ei waith.

Mae'r castell pasio i ddwylo ei feibion, er taw Richard Marshal a oedd yn gorfod ail-ddal y castell oddi wrth Harri III ym 1233. Yn y pen draw, roedd  marwolaeth i llinell Marshal, a syrthiodd i ddwylo ffrind a gynghreiriad Edward II, Hugh Despenser.

Mae'r safle yn eiddo preifat ac mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan.

Rhaid Cas-wis restru fel un o'r mwnt a beili cestyll mewn cyflwr gorau yng Nghymru. Cafodd ei enwi ar ôl ymsefydlwr Fflemeg cynnar a enwir Wizo, mae llawer ohonynt yn dod i'r ardal gan Harri II. Er bod Wizo farw erbyn 1130, y castell ei grybwyll yn 1147 pan gafodd ei gymryd gan y Cymry. Newidiodd ddwylo sawl gwaith ac er William Marshal nid yw'n ymddangos yr Hynaf i wedi cymryd llawer o ddiddordeb yn y safle, ei fab, William yr iau ei orchymyn gan Harri III i ailadeiladu'r castell yn ystod ei gyfnod fel Iarll Penfro gyda chymorth ei marchogion a dynion am ddim lleol.

Fodd bynnag, ymddengys fod y castell wedi cael eu gadael yn sydyn yn hwyr yn 1220 heb unrhyw waith adeiladu ychwanegol yn cael ei wneud ar y safle. Fodd bynnag, mae'r gorthwr cragen amlochrog yn ôl pob tebyg yn dyddio o ddechrau'r 13eg ganrif, a gallai fod yn waith William y iau. Cloddfeydd archeolegol wedi dangos bod dau gyfnod o ailadeiladu yn y tu mewn i'r gorthwr, ac mae'r darganfyddiadau a wnaed yn ystod y gwaith yn awgrymu y cafodd ei feddiannu i mewn i'r 14eg ganrif.

Yn y 18fed ganrif, roedd y mwnt ei gynnwys yn y parcdir fel nodwedd prydferth fodrwyo gan grŵp o goed castanwydd melys, y mae ychydig o enghreifftiau hynafol wedi goroesi.

Mae safleoedd eraill yng Nghymru sydd â dolen i'r Marsialiaid yw:

Priordy Pill, Sir Benfro lle oedd William Marshal gymwynaswr mawr

Castell Caerllion - gymryd i'r ddalfa gan beili William Marshal yn 1217. (Ddalfa ei ddiffinio fel dal y castell neu'r tir yn bleser y Brenin ac nid oedd perchnogaeth gwirioneddol)

Ar draws ffin Cymru, gall ymwelwyr ddiddordeb mewn ymweld â Chastell Goodrich (yng ngofal English Heritage)