Skip to main content

Gan ddefnyddio ap Cadw i’ch tywys, dyma restr o’r 13 lleoliad yng Nghymru lle gallwch archwilio’r hanes rhithwir…

Stori am arwr go iawn sydd yng Ngwylfan yr RNLI. Gall defnyddwyr sy’n ymweld â’r ganolfan glywed hanes Joe Rogers – morwr o Oes Fictoria a beryglodd ei fywyd wrth geisio achub y rhai oedd ar fwrdd y Royal Charter yn y Storm Fawr.

Lleoliad yr offer: Gwylfan yr RNLI ym Moelfre, LL72 8HY

Gan ddefnyddio technoleg realiti estynedig, mae’r profiad digidol newydd yn galluogi defnyddwyr i fynd yn ôl mewn amser ac ail-fyw oriau olaf y Royal Charter, agerlong hwyliau a oedd yn cludo teithwyr.

Mae cynnwys fideo yn dangos y llong enwog yn gwibio o amgylch arfordir Moelfre, yn ymlafnio yn erbyn y gwynt a’r llanw cyn taro’r creigiau a suddo, a cholli 450 o fywydau diniwed.

Lleoliad yr offer: Gwylfan yr RNLI ym Moelfre, LL72 8HY.

Yn y lleoliad hwn, gall defnyddwyr glywed adroddiad gan Charles Dickens, lle mae’n sôn amdano’n cwrdd â ficer lleol, y Parchedig Steven Jones Hughes, ac yn dweud pa mor benderfynol oedd y ficer i adnabod pob corff a ganfuwyd ar ôl llongddrylliad y Royal Charter.

Lleoliad yr offer: Eglwys Sant Gallgo, Llanallgo, LL72 8NE.

Drwy gyfrwng stori sy’n cael ei hadrodd drwy luniau a sain, caiff defnyddwyr yr ap gipolwg ar y dasg enfawr oedd o flaen tîm Bad Achub y Rhyl, a lwyddodd i achub chwe aelod o griw sgwner yr Oriental a oedd wedi mynd i drybini.

Lleoliad yr offer: Gorsaf Bad Achub y Rhyl, LL18 3YP

.

Llwyddodd y Great Eastern, agerlong hwyliau â chorff haearn wedi’i dylunio gan Brunel, i oroesi’r Storm Fawr, ond bu’n frwydr a hanner.

Mae ap y lleoliad hwn yn rhoi darlun byw i ddefnyddwyr o’r frwydr rhwng natur a dyfeisgarwch dyn drwy gyfrwng adroddiad sain ‘byw’, sy’n cael ei gyflwyno gan newyddiadurwr ar fwrdd y llong yn ystod ei thaith hyrwyddo o amgylch Cymru.

Lleoliad yr offer: Gorsaf Bad Achub RNLI Caergybi, SY23 1JY.

Yn Aberystwyth, gall defnyddwyr glywed am gyfyng-gyngor trychinebus yr harbwrfeistr Robert Pugh, pan fethodd â chynnau goleuadau’r harbwr ar noson y Storm Fawr...

Lleoliad yr offer: Gorsaf Bad Achub RNLI Aberystwyth, SY23 1JY.

Yng Ngheinewydd, mae technoleg realiti estynedig yn mynd â defnyddwyr yn ôl i noson y storm a’r adeg y dinistriwyd Goleudy Ceinewydd, neu’r Pot Pupur fel y byddai’n cael ei alw, gan achosi i 11 o longau fethu â chanfod eu ffordd i ddiogelwch.

Roedd sgwneri a badau pysgota fel y Louisa Jane, y Catherine, y Mary Anne a’r Major Nannery ymhlith y rhai gafodd eu darganfod wedi’u dryllio yn dilyn hyn.

Lleoliad yr offer: Plac y ‘STORM’ ar wal Pier Ceinewydd (y tu ôl i Glwb Hwylio Ceinewydd).

Yn Aberporth llusgwyd saith bad pysgota allan i’r môr a chawsant eu chwalu’n gyrbibion.

Ar ôl y storm, ychydig iawn o gynnyrch oedd ar ôl i helpu â’r dasg enfawr o geisio adnabod gweddillion y badau.

Bydd profiad digidol y Storm Fawr yn darparu cynnwys unigryw i ddefnyddwyr Aberporth, ac yn dangos faint o longau y llwyddwyd i’w hadnabod yn Aberporth.

Lleoliad yr offer: Ewch i faes parcio’r traeth a cherddwch dros y tywod i weld gweddillion corff pren hen long.

Drwy gyfrwng technoleg realiti estynedig, gall defnyddwyr yr ap yn y lleoliad hwn ail-fyw’r adeg pan gafodd Eglwys Sant Brynach ei tharo gan don fawr a achoswyd gan y storm.

Lleoliad yr offer: Cwt gofalwr y Maes Parcio.

Roedd barc y Carolina, a oedd wedi’i chofrestru yn Nenmarc, wedi’i docio yn harbwr Porth-gain ar adeg y Storm Fawr.

Yn ffodus iawn roedd y criw yn ddiogel ar y tir ac ni chollodd neb ei fywyd, ond rhwygwyd y llong yn ddarnau gan rym y storm, gan ddinistrio Harbwr Porth-gain, a difetha ased economaidd hollbwysig i’r diwydiant chwarela lleol.

Yn y lleoliad hwn, gall defnyddwyr weld golygfeydd o ddinistr a darganfod a gafodd y Storm effaith bositif neu negyddol ar gymunedau gwledig gorllewin Sir Benfro.

Lleoliad yr offer: y panel ‘Croeso i Borth-gain’ ger yr harbwr ym Mhorth-gain, SA62 5BN.

Gall defnyddwyr yn y lleoliad hwn ddarganfod gweddillion slŵp y True Bess, a chlywed hanes ei Chapten dewr, wrth edrych i lawr o’r awyr drwy gyfrwng drôn digidol sy’n hedfan o amgylch y pentir i gyfeiriad Bae Musselwick.

Lleoliad yr offer: y panel ‘Croeso i Aber Bach’, ger Tafarn Deuluol a Thŷ Bwyta’r Castell, SA62 3UG.

Yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-pysgod y mae un o’r ychydig faromedrau storm sydd ar ôl, dyfais arloesol a ddyluniwyd gan y Llyngesydd Robert Fitzroy i helpu i atal trychinebau tywydd eithafol yn y dyfodol.

Drwy gynnwys unigryw ar yr ap, gall defnyddwyr ddysgu sut y ffurfiwyd y Swyddfa Feteorolegol ac am gyfraniad Fitzroy i’r fenter, a sut yr arweiniodd hyn at gyhoeddi rhagolygon y tywydd am y tro cyntaf erioed ym mhapur newydd The Times.

Lleoliad yr offer: Amgueddfa Dinbych-y-pysgod, SA70 7BP.

Ar adeg y Storm Fawr, roedd slŵp y Merlin, un o nifer o longau bach a oedd yn cario cargo o amgylch yr arfordir, ar ei ffordd yn ôl i’r Barri ar ôl mynd â llwyth o galch i Gaerdydd.

Cafodd ei dal yn y storm, a daethpwyd o hyd i’w gweddillion ar y creigiau ger Trwyn y Cnap.

Gall defnyddwyr edrych i lawr o’r awyr, drwy gyfrwng drôn digidol, a theithio dros y môr i ddarganfod gweddillion y llong a chlywed stori drist dau frawd ifanc y bu bron iawn iddynt lwyddo i gyrraedd adref.

Lleoliad yr offer: Canolfan Ymwelwyr yr RNLI, Ynys y Barri, CF62 5TQ.