Skip to main content

Ymweliadau Hunan Ddarpar am ddim Gyda Chefnogaeth

Mae Cadw yn cynnig Ymweliadau Hunan ddarpar am ddim gyda Chefnogaeth, mewn lleoliadau Etifeddiaeth Cadw sydd wedi eu staffio, ble mae taliad yn arferol, i gefnogi sefydliadau cymwys yn gweithio gyda theuluoedd ac unigolion gydag anghenion cymhleth.

Mae’n hyrwyddo ymweliadau i leoliadau Cadw drwy:

 • dimau gwasanaethau teulu llywodraeth leol, ar gyfer unigolion a/neu grŵpiau yn gweithio tuag at wella eu hamgylchiadau.
 • elusennau ail hyfforddiant megis MIND a rhai’n cefnogi Dementia.    
 • asiantaethau â rhan mewn ail sefydlu/ail hyfforddi yn dilyn dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol
 • asiantaethau yn cefnogi mentrau Dychwelyd i’r Gwaith    
 • gweithgareddau cyfunol yn cefnogi’r uchod
 • grwpiau a drefnir gan y Family Holiday Association
 • ymweliadau grŵp gan sefydliadau sy’n cynrychioli ceiswyr lloches, fel y nodir yn y telerau ac amodau.

Dim ond ymweliadau gyda Chefnogaeth a drefnir y tu allan i amseroedd ymweld prysur sy’n gynwysedig yn y cynllun hwn. Mae’n rhaid talu am fynediad i bob digwyddiad cyhoeddus ychwanegol a drefnir ar leoliadau’n perthyn i Cadw. Mae pob cais am archebu yn ddibynnol ar argaeledd ac fel y gwelir orau.

Os nad ydych yn sicr, ar ôl gweld y termau ac amodau hyn, a yw eich grŵp yn gymwys i dderbyn ymweliad addysgol am ddim, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â blwch postio Addysg Cadw.

Sut i archebu

I archebu eich Ymweliad gyda Chefnogaeth, dilynwch y camau syml isod: 

 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen, yn deall ac yn gallu cydymffurfio â’n termau ac amodau  
 • Ffonio’r lleoliad i wirio argaeledd y lleoliad ar gyfer y dyddiad yr hoffech ymweld. Gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu o leiaf 5 diwrnod gwaith ymlaen llaw.  Er y byddwn yn trio ein gorau i brosesu eich archeb, ni allwn sicrhau ymweliad am ddim heb 5 diwrnod o rybudd. 
 • Dim ond ar ôl i chi gadarnhau dyddiad ac amser gyda’r lleoliad, cwblhewch y ffurflen ar lein
 • Rhaid i’r archeb gynnwys manylion cyswllt y person fydd yn arwain y grŵp ar ddiwrnod yr ymweliad.   

Arweinwyr Grwpiau:

 • Wrth archebu ymweliad addysgol am ddim / Ymweliad gyda Chymorth rydych yn ymrwymo i dderbyn y termau ac amodau mynediad.
 • Argymhellir ymweld â’r safle ar ymweliad cyn-baratoadol am ddim  er mwyn cynefino â’r lleoliad. 
 • Rhaid cwblhau asesiad risg eich hun ar gyfer eich grŵp - mae Taflenni Gwybodaeth Perygl ar gael ar lein i helpu cwrdd â’r gofyn yma. 
 • Rhaid cael amcanion dysgu clir a pherthnasol i’r lleoliad sy’n derbyn ymweliad a gweithgareddau dysgu wedi’u cynllunio ar gyfer yr ymweliad
 • Sicrhau bod y gymhareb oedolyn/plentyn cywir yn cael ei gadw drwy gydol yr ymweliad 
 • Rhaid cymryd cyfrifoldeb llawn am ymddygiad a lles y grŵp drwy gydol yr ymweliad.  Rhaid ufuddhau i bob arwydd a rhybudd diogelwch, dylid dangos parch tuag at staff y lleoliad  a rhaid ymateb yn briodol i unrhyw gais a wneir ganddynt - cedwir yr hawl gan staff Cadw i ofyn i grwpiau ymadael â’r lleoliad os yw ymddygiad aelodau o grŵp yn amharu ar ymwelwyr eraill neu’n peryglu iechyd a diogelwch unrhyw berson neu bobl yn y lleoliad.  
 • Gellir gofyn am brawf o statws a manylion am y sefydliad rydych yn perthyn iddi neu o’r gwaith addysgol y bwriedir ei gyflawni yn y lleoliad.
 • Sicrhau bod y Grŵp yn cyrraedd o fewn hanner awr i’r amser a drefnwyd ar gyfer yr ymweliad.  Mae’n bosibl na ellir caniatáu mynediad i grwpiau nad ydynt yn cyrraedd o fewn yr amser hwn. 
 • Rhoi gwybod i’r lleoliad o leiaf wythnos ymlaen llaw os ydych yn bwriadu dod â mwy o oedolion nag a drefnwyd yn wreiddiol.  Os na wnewch hyn, mae’n bosibl y bydd gofyn i oedolion ychwanegol dalu ‘r tâl mynediad. 
 • Cysylltu â’r lleoliad yn uniongyrchol ac yn syth os oes raid i chi newid amser cyrraedd, ganslo’r ymweliad neu os ydych wedi cael eich rhwystro yn anochel.  
 • Ni ddylai Ymweliad gyda Chefnogaeth gael eu hail-werthu, eu defnyddio ar gyfer elw masnachol, eu hysbysebu na’u defnyddio i roi mynediad i drydydd parti neu i aelodau o’r grŵp nad ydynt o fewn y grŵp addysgol. 

A byddwch yn ymwybodol

 • Os byddwn ni’n credu am unrhyw reswm bod torri rheolau’r termau ac amodau wedi digwydd wrth wneud archeb, byddwn yn cadw’r hawl, fel y gwelwn yn dda, i wrthod mynediad am ddim a byddwn yn codi’r tâl mynediad safonol llawn.
 • Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i unrhyw grŵp neu sefydliad sy’n cael eu dal yn torri amodau’r telerau ac efallai y byddant yn cael eu gwahardd rhag defnyddio’r cynllun yn y dyfodol.  Byddwn yn cysylltu â’r awdurdodau priodol os gwelwn dystiolaeth o weithgaredd twyllodrus.
 • Bydd y telerau ac amodau hyn a phob dadl neu achos sy’n codi o neu mewn perthynas iddynt yn dod o dan lywodraeth a dehongliad cyfraith gwlad Cymru a Lloegr
 • Bydd tywydd anffafriol ambell dro yn golygu bod yn rhaid cau lleoliad ar fyr rybudd oherwydd iechyd a diogelwch. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir ond nid yw’n bosibl gadael i athrawon wybod ymlaen llaw ar yr adegau prin hyn. Cysylltwch â’r lleoliad cyn dechrau ar eich taith os gwelwch yn dda.