Skip to main content

Telerau ac amodau ar gyfer ymweliad gyda chefnogaeth

I fod yn gymwys am Ymweliad gyda Chefnogaeth — rhaid i’r ymweliad

 • fod gan grŵp cymwys (gyda llai na 20 unigolyn)
 • gael ei drefnu o leiaf 5 diwrnod gwaith ymlaen llaw  
 • fod â phwrpas gofal cymunedol dilys  
 • gynnwys amcanion dysgu clir
 • fod ar gais ac yn cael ei arwain gan un aelod o staff yn perthyn i’r grŵp / gofal cymunedol  sy’n gwneud y cais   

Efallai y bydd gofyn i chi ddarparu:

 • prawf o statws o fewn eich mudiad
 • gwybodaeth am eich mudiad 
 • manylion am y pwrpas addysgol a drefnwyd ar gyfer yr ymweliad

Sylwer:

 • Ar ein Arweiniad ar gyfer ymweliadau gan grŵp ac Adnoddau
 • Rhaid i’r cais a’r ffurflen gais gael eu llenwi gan arweinydd y grŵp.
 • Ni fydd Cadw yn derbyn ceisiadau wedi eu cwblhau gan weithredwyr teithiau neu drydydd parti arall ar ran grwpiau gyda Chefnogaeth.  Ni allwn dderbyn ceisiadau am ymweliadau am ddim gan weithredwyr masnachol.  Rydym yn cynnig pris arbennig i geisiadau gan grwpiau.
 • Rydym hefyd yn cynnig sesiynau gweithgareddau addysg am dâl mewn rhai lleoliadau, fyddai o bosibl yn cynnig cyfleoedd i ymrwymo ymhellach (a allai arwain at Gredydau Spice).  

Mae grwpiau cymwysedig yn cynnwys:  

 • timau gwasanaethau teulu llywodraeth leol, ar gyfer unigolion a/neu grŵpiau yn gweithio tuag at wella eu hamgylchiadau.
 • elusennau ail hyfforddiant megis MIND a rhai’n cefnogi Dementia. 
 • asiantaethau â rhan mewn ail sefydlu/ail hyfforddi yn dilyn dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol
 • asiantaethau yn cefnogi mentrau Dychwelyd i’r Gwaith 
 • gweithgareddau cyfunol yn cefnogi’r uchod.
 • sefydliadau sy’n trefnu ymweliadau i grwpiau o blant neu bobl ifanc gydag anghenion cefnogaeth ychwanegol, anghenion dysgu arbennig neu anableddau        
 • grwpiau o oedolion gydag anghenion cefnogaeth ychwanegol, anghenion dysgu arbennig neu anableddau ar ymweliadau wedi eu trefnu gan grwpiau elusennol cefnogol nid er mwyn elw
 • grwpiau a ddaw o sefydliadau yn perthyn i’r UE yn cynnig rhaglen adferiad / gymdeithasol feddygol wedi’i sefydlu
 • grwpiau addysg cymunedol yn gysylltiedig â gwaith ieuenctid, gwasanaethau cynnal, rhaglenni cynhwysiant cymdeithasol a rhaglenni sgiliau/gwaith
 • grwpiau a drefnir gan y Family Holiday Association
 • ymweliadau grŵp gan sefydliadau sy’n cynrychioli ceiswyr lloches, fel y nodir yn y telerau ac amodau

   

  1. Canolfan Gymunedol Affricanaidd, Abertawe,
  2. Bawso  (Black Association of Women Step Out)
  3. City of Sanctuary
  4. Alltudion ar Waith (DPIA)
  5. Tîm Cymorth Ieuenctid a Lleiafrifoedd Ethnig (EYST)
  6. Oasis Caerdydd
  7. The Sanctuary, Casnewydd
  8. Canolfan Trinity, Caerdydd
  9. Cyngor Ffoaduriaid Cymru

   

Grwpiau nad ydynt yn gymwys i gael mynediad am ddim 

 • unrhyw grwpiau sy’n trefnu ymweliad drwy weithredwr masnachol, neu nad ydynt yn cyrraedd y meini prawf a nodir uchod - ni fyddant yn gymwys i gael mynediad am ddim,  gan gynnwys ond nid yn neilltuol:
 • gweithredwyr teithiau a choets a trydydd parti sy’n trefnu ac yn elwa o drefnu ymweliadau / gwyliau / rhaglenni gofal ar sail fasnachol
 • Grwpiau Cefnogol o du allan i’r UE  
 • sefydliadau sy’n dod â grwpiau o oedolion ar deithiau hamdden, fel Sefydliad y Merched, grwpiau cymdeithasol lleol a chymdeithasau myfyrwyr
 • gwasanaethau gofal plant a chlybiau a gwersylloedd gwyliau

Sylwch — grwpiau o 15 ymwelydd neu fwy sy’n talu gyda’i gilydd, ond nad ydynt yn gymwys i gael Ymweliad gyda Chefnogaeth am ddim —- gallent fod yn gymwys i gael gostyngiad o 10%.

Cymhareb goruchwylio

Rhaid i chi gyrraedd y cymarebau gofynnol o arweinwyr i ddysgwyr. Rhaid i grwpiau sy’n cynnwys plant o dan 16 fod ag arolygaeth ddigonol gan oedolion bob amser tra yn y lleoliad.  Bydd y gymhareb oedolyn/plentyn yn amrywio yn ôl oedran y plant.  

Mae disgwyl i ddysgwyr gael eu harolygu’n effeithiol drwy gydol yr ymweliad, yn dilyn y cymarebau oedolyn/dysgwr canlynol:

 • 1:2 ar gyfer Meithrin a Derbyn — Cyfnod Sylfaen plant dan 5  
 • 1:6 ar gyfer Blwyddyn 1 & 2 — Cyfnod Sylfaen 5-7 oed
 • 1:10 ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 & 3
 • a 1:15 ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 +

Ar gyfer grwpiau addysg oedolion, nid oes cymarebau ond rhaid cael arweinydd grŵp penodedig. 

Rhaid cael o leiaf un cymhorthydd cyntaf cymwysedig gyda phob grŵp ysgol.