Skip to main content

Cymerwch gip ar yr adnoddau canlynol ac archwiliwch dapestri, appliqué, brodwaith a thechnegau pwytho, gwehyddu a thechnegau eraill i lunio ar ddefnydd, yr artistiaid sydd wedi'u creu a'r straeon maen nhw wedi'u hadrodd.

Meddyliwch sut y gallech chi ddatblygu eich celf tecstilau eich hun, a'r straeon y gallech chi eu hadrodd drwyddo, a allech chi bwytho stori gyda'ch gilydd?

Efallai y gallech chi greu eich Stori a'ch Llwybr eich hun? Efallai y gallech chi gysylltu eich stori â safle hanesyddol?

Os gwnewch hynny, edrychwn ymlaen at glywed am eich creadigaethau a'u gweld.

Mae tapestrïau canoloesol yn ffordd o adrodd newyddion mewn lluniau, i adrodd stori neu ddigwyddiad. Dyma rai enghreifftiau y gallwch chi efallai eu harchwilio ar-lein:

Tapestrïau Tristan — crogluniau wal 1370-1400 V & A. Hongian wal tecstilau appliqué - wedi'i bwytho a'i bwytho addurniadol, yn adrodd hanes Tristan.

Mae tapestri Beaux — sy'n hŷn na'r Tristan yn hongian wal tecstilau wedi'i bwytho a wnaed i adrodd stori'r goncwest ym 1066. Gallwch ddarllen y stori mewn lluniau fel y byddech chi wrth ddarllen llyfr. Fel fflach newyddion ond yn llawer arafach.

Tapestrïau Cluny — maent wedi'u gwehyddu ac yn dapestrïau wal gan eu bod wedi'u gwehyddu mewn gwlân heb eu pwytho. Dyma olygfeydd un llun, yn y llun mae symbolau mewn delweddau bach o'r hyn sy'n digwydd gan gynnwys pwy a pha mor bwysig oedd y bobl, wedi'u darlunio gan ddelweddau syml clir fel y blodau, planhigion ac anifeiliaid.

Mae hongian wal tecstilau Hwlffordd yn appliqué newydd ac wedi'i bwytho gan y gymuned i gofio a dathlu digwyddiad lleol a stori'r milwyr Ffrengig a laniodd yng Ngorllewin Cymru.

Mae dau grog wal tecstilau Llys Llywelyn, yn Amgueddfa Hanes Cenedlaethol St Fagans, yn gyfoes ond yn defnyddio'r lliwiau, y math o ffabrig a phwytho yn 1250, fel yn amser Llywelyn Fawr (Tywysog Cymru). Fe'u gwnaed a'u dylunio gan ddisgyblion ysgolion lleol a menywod y gymuned. Maent yn adrodd y straeon o'r Mabinogi, Branwen a Bendigeidfran ac am stori Culhwch ac Olwen. Mae'r stori yn nhapestri Branwen yn cael ei ddarlunio mewn deuddeg panel sgwâr, deuddeg golygfa fel stribed llyfr comig. Mae stori Culhwch mewn tri stribed hir gan fod y stori'n ymwneud â'r helfa am y Twrch Trwyth.

 

Gwneir tapestrïau neu groglenni wal tecstilau i adrodd stori am ddigwyddiadau neu am bobl a lleoedd. Efallai y gallech chi ddatblygu eich un chi?

Stori deuluol — stori a hanes y teulu, lle roeddent yn byw, beth wnaethant, eu gwaith, chwarae a gweddïo. Eu cefndir a'u gwreiddiau.

Stori a llwybr i'r ysgol — yr hyn rydych chi'n ei weld a'i glywed, yr hanes a'r straeon ar y llwybr. Yr adeiladau, y dirwedd, yr amgylchedd, y planhigion a'r anifeiliaid y digwyddiadau a'r cymeriadau.

Crefydd — capeli ac addoldai'r gwahanol bobl, eu hiaith, cerddoriaeth a chanu, diwylliant a defodau. Gwyliau a thraddodiadau - e.e. Gorymdeithiau'r Pasg a'r Sulgwyn gyda baneri.

Gweithio — diwydiannau'r ardal, e.e. glo a haearn, beth wnaethant a sut a ble y gwnaethant ei werthu.

Trafnidiaeth — hanes y drafnidiaeth leol, y trenau, y tramiau ac ati o ble y daeth y trenau, y gorsafoedd a'r traciau. Y bobl a'r hanesion.

Cartref — lle mae pobl yn byw, y terasau a'r strydoedd enwog ar y bryniau, math ac arddull o dai. Beth oedd ganddyn nhw y tu mewn, y dodrefn a'r gwrthrychau.

Y stryd fawr — siopau a'r hyn maen nhw'n ei werthu. Yr hyn y gallai pobl ei brynu a'i angen, yr adeiladau, blaenau siopau, pecynnu nwyddau, graffeg a phosteri ar gyfer hysbysebu. Y tafarndai a'r hyn roeddent yn ei werthu, barbwyr, dillad, cigyddion, llysiau gwyrdd, dillad, hetiau, nwyddau haearn ac ati.

Digwyddiadau — y diwylliant, yr eisteddfod, dathliadau, gwyliau, cyngherddau, gwyliau gwaith a theithiau.

Digwyddiadau chwaraeon — Y chwedlau, enwogion a phobl enwog.

Ymchwil — ar-lein gan ddefnyddio peiriannau chwilio'r mathau o dapestrïau - i gael syniadau ar sut y gellir adrodd straeon mewn lluniau tecstilau. Y lliw, siapiau, gwead a llinellau. Sut roeddent yn defnyddio gwahanol fathau o bwytho ar gyfer amlinelliadau a phatrymau.

Chwiliwch am — ffotograffau ac albymau teulu, cylchgronau, hen luniau a phaentiadau.

Defnyddiwch ffonau symudol a chamerâu — i recordio teithiau cerdded - Delweddau o'r hyn a welwch, y dirwedd, planhigion, pryfed, anifeiliaid, adeiladau a phobl.

Lluniadu — mewn llyfrau braslunio neu gwnewch eich llyfrau braslunio eich hun trwy ddefnyddio gwahanol bapurau, leinin papur wal, papurau coginio, papur gwrthsaim, papur pecyn brown, papur argraffu. Tynnwch syniadau o stori neu'r llwybr. Cymeriadau'r adeiladau a'r lleoedd. Tynnwch lun o'r hyn rydych chi'n ei weld o ble rydych chi'n byw, beth sydd o'ch cwmpas. Yr adeiladau, pobl, anifeiliaid a phethau. Adroddwch y stori o ble rydych chi'n byw mewn lluniau. Defnyddiwch bensil, paent, creon, beiro, ffelt, inc neu ychydig o bob un. Chwiliwch am bedwar peth mewn llun - amlinelliad o bethau, y siapiau, y lliw a'r gwead.

Photomontage — ffordd o wneud lluniau trwy dorri a llunio llawer o wahanol ddelweddau i adrodd stori. Llungopïwch ac argraffwch lawer o ffotograffau hen a phapurau newydd ar gyfer gwneud montage ffotograff o stori. Mae bosib creu gwahanol feintiau o luniau, bach a mawr, wrth newid y raddfa ar yr argraffydd. Ond peidiwch â defnyddio'r lluniau gwreiddiol!

Collage — yw gwneud lluniau trwy ddefnyddio pethau y gallwch chi eu gludo i lawr. Lluniau wedi'u llungopïo, siapiau mewn gwahanol liwiau o bapurau, papur newydd neu hen lyfrau a chylchgronau, hen bapur lapio. Gellir gwneud collage hefyd trwy ddefnyddio tecstilau, trwy gludo a phwytho gwahanol fathau o decstilau i greu llun i adrodd stori.

Stribed comig — fel llawer o dapestrïau maen nhw'n adrodd stori fel strip comig. Creu stribed comig o stori a llwybr trwy gysylltu papur a4 neu bapur sgwâr gyda'i gilydd yn fflat neu greu patrwm igam ogam, neu concertina wrth ei blygu. Tynnwch lun neu gludiwch eich lluniau o'r stori neu'r lle.

Pyrsiau neu fagiau Eisteddfod — bagiau anrhegion tecstilau bach a roddwyd i'r enillwyr yn yr eisteddfod leol ar gyfer canu, actio, ysgrifennu ac ati. Roedd pob un yn cynnwys anrheg ac wedi'i addurno â phatrymau neu lun. Gwnewch fag anrheg eisteddfod ar gyfer gwrthrych mewn stori neu ar gyfer stribed concertina bach o stori. Dylai'r ddelwedd neu'r patrwm ar y tu blaen fod yn gliw ar gyfer yr hyn sydd y tu mewn.

Adnoddau dysgu Rhwydweithiau addysg y celfyddydau 

Er mwyn cefnogi athrawon a theuluoedd yn ystod pandemig Covid-19, mae'r rhwydwaith wedi sicrhau bod eu holl adnoddau dysgu ar gael i'w lawrlwytho. Mae gwneud gyda ffibr naturiol yn un o'r rhain.

Fe'i lluniwyd gan The Makers Guild yng Nghymru i ysbrydoli a hysbysu athrawon Dylunio a Thechnoleg ynghylch sut y gallent archwilio gweithio gyda ffibrau naturiol mewn ystod eang o dechnegau a phrosesau hygyrch. Bydd y deg prosiect gwneud hyn i gyd yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad ymarferol o ffibrau a deunyddiau naturiol a'u priodweddau gweithio unigryw.

BBC Bitesize — Efallai y bydd; dewch o hyd i fideos, canllawiau cam wrth gam, gweithgareddau a chwisiau yn ôl lefel a phwnc. I ddechrau dyma ddolen i dudalen Bitesize ar dapestri Bayeux: https://www.bbc.co.uk/bitesize/clips/zmc9wmn