Skip to main content

Adnoddau Addysg

Mae'r adran Adnoddau yn llawn o wybodaeth hanfodol i'w defnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad addysgol.

Adnoddau difyr a defnyddiol ar gyfer dysgu gartref

Defnyddiwch ein gweithgareddau a’n comics hwyl gartref… darllenwch a dysgwch am y gorffennol a beth am greu golygfa o frwydr mewn castell?

Cafodd rhai o’n hadnoddau eu creu i’w defnyddio mewn heneb hynafol, fel castell neu dŷ Tuduraidd - ond gallwch ddefnyddio darnau ohonyn nhw adref!

Chwedlau Aesop, mae 15 stori yma y gellir eu darllen a’u trafod adref gyda’ch gilydd. Gallwch hefyd edrych ar y lluniau hyfryd sydd wedi eu paentio ar waliau Castell Coch a chreu eich lluniau eich hun

Mae gennym becynnau addysgol am gestyll Cymru, ewch i’r dolenni isod. Mae nifer o weithgareddau difyr yma y gallwch eu gwneud gartref. Beth am adeiladu castell? Neu beth am greu ffilm gyffrous, gan ddefnyddio ap stop motion, neu beth am fentro amdani gyda her y catapwlt!

Pwy ydy eich arwyr ac arwresau Cymreig? Ydych chi’n gallu enwi arwyr ac arwresau Cymreig o’r gorffennol?

Ewch ati i chwilio am wybodaeth i weld sut oedd pobl yn byw yng Nghymru yn ystod y cyfnod Cynhanes.

Mae gêm llinell amser Castell Coch a Chaerdydd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi’i chynllunio i gyflwyno disgyblion i un o destunau hanes Cyfnod Allweddol 2 sef newid yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae’r gêm yn rhoi gwybodaeth i ddisgyblion am ddigwyddiadau, pobl, adeiladau a chludiant yn yr ardal drwy’r 1800au.

Gellir defnyddio’r wybodaeth hon i ysgogi trafodaeth ar y testun allai wedyn arwain at waith pellach fel rhan o ymchwiliad hanesyddol. Mae’r taflenni gwybodaeth yn cyfeirio disgyblion at fannau lle mae’n bosibl iddyn nhw ymchwilio pob maes diddordeb ymhellach.

Yn yr adran hon

Ap Pyka_lens
Lawrlwythwych ap Pyka_lens  o’r i-store a gallwch chithau fod yn artist ar safle Cadw heddiw!
Fusion
Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant
Adnoddau Addysg Cyfnod Sylfaen
Rydyn ni wrthi’n datblygu nifer o adnoddau addysgol yn llawn gweithgareddau sydd wedi’u bwriadu i helpu i addysgu agweddu ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, wedi’u hysbrydoli gan safleoedd Cadw, boed yn yr ystafell ddosbarth neu i’w defnyddio wrth ymweld ag un o’n henebion.
Adnoddau Addysg Cyfnod Allweddol 2
Rydyn ni wedi datblygu nifer o adnoddau addysgol yn llawn gweithgareddau sydd wedi’u bwriadu i helpu i addysgu agweddu ar y Cwricwlwm Cenedlaethol, wedi’u hysbrydoli gan safleoedd Cadw, boed yn yr ystafell ddosbarth neu i’w defnyddio wrth ymweld ag un o’n henebion.
Adoddau Addysg Cyfnod Allweddol 3
I gyd-fynd â’n hadnoddau Llythrennedd a STEM ynglŷn â chestyll mae yna ddogfennau ar gysylltiadau cwricwlaidd sy’n dangos sut mae’r rhain yn cyd-fynd â nifer o bynciau yn y cwricwlwm yng Nghymru yn ogystal â Llythrennedd a Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).
Cistiau Trysor
Ar rai o'r safleoedd yn ein gofal, mae cistiau trysor yn llawn o arteffactau hanesyddol a ail-grëwyd ar gael i'w defnyddio gan grwpiau addysgol yn ystod eu hymweliad.