Skip to main content

Swyddi Gwag

Pennaeth Profiad Ymwelwyr a Datblygu Busnes

Ceidwad Cadw (De Cymru)

Dyddiad cau 16:00 29 May 2024

Tasgau Allweddol

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm dan arweiniad Prif Geidwad i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel i ymwelwyr.

Gwneud cais

Ceidwad Cadw (Gogledd Cymru)

Dyddiad cau 16:00 29 May 2024

Tasgau Allweddol

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm dan arweiniad Prif Geidwad i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o ansawdd uchel i ymwelwyr.

Gwneud cais


Syrfëwr yr Ystâd Hanesyddol

Dyddiad cau  10/06/2024, 16:00 

Tasgau Allweddol

Dyma swydd i weithiwr proffesiynol cymwys/ rhannol gymwys neu brofiadol ym maes eiddo. Ei rôl yw cefnogi’r gwaith o reoli buddiannau eiddo hanesyddol Cadw sydd yng Ngofal y Wladwriaeth. Bydd deiliad y swydd yn atebol i Bennaeth Ystâd Hanesyddol Cadw ac yn aelod o adran Ystadau'r gangen Eiddo mewn Gofal.

Gwneud cais

Tîm recriwtio

 • Ebost

SharedServiceHelpdesk@gov.wales

Mae gweithio i Cadw yn rhoi cyfle i chi chwarae eich rhan wrth ofalu am amgylchedd hanesyddol Cymru. 

Boed hynny’n gwneud gwaith cadwraeth arbenigol, yn cynghori perchnogion eiddo hanesyddol ar yr arferion gorau o ran gwaith cynnal a chadw neu’n croesawu ymwelwyr i un o’r safleoedd arbennig yr ydym yn gofalu amdanynt.

Mae Cadw yn un o asiantaethau Llywodraeth Cymru, felly mae’r bobl sy’n gweithio yma yn weision sifil. Rydym yn cynnig llawer o fuddion, gan gynnwys cyfleoedd hyfforddi a datblygu, cynlluniau pensiwn, lwfans gwyliau hael, gweithio hyblyg (yn dibynnu ar eich rôl). A’r cyfle wrth gwrs i fod yn rhan o dîm ymroddedig sy’n falch o gadw asedau hanesyddol Cymru yn ‘daclus’ er mwyn i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer nifer o swyddi a bydd hyn yn cael ei nodi yn yr hysbyseb ar gyfer y swydd. Rydym yn annog ac yn darparu cyfleoedd i bobl ddysgu Cymraeg ac, os ydych chi’n siaradwr Cymraeg, gallwch ddisgwyl amgylchedd gwaith dwyieithog a gwybodaeth a gwasanaethau AD sydd ar gael yn ddwyieithog.

Mae ein swyddi yn cynnwys:

 • Saer Maen       
 • Ceidwad              
 • Arbenigwr cadwraeth 
 • Archaeolegydd      
 • Arolygydd Adeiladau Hanesyddol

Rydym hefyd yn cyflogi pobl sy’n ymwneud â:

gwaith achos, ystadau, digwyddiadau, cyfleusterau, cyllid, grantiau, iechyd a diogelwch, AD, dehongli, dysgu gydol oes, marchnata, ffotograffiaeth, cyhoeddiadau, manwerthu, datblygu’r we a hyd yn oed trefnu priodasau!

Rydym yn recriwtio ar sail teilyngdod a chystadleuaeth deg ac agored yn unol ag egwyddorion recriwtio’r gwasanaeth sifil. Gellir dod o hyd i fanylion am swyddi gwag drwy fynd i Swyddi a swyddi gwag | LLYW. CYMRU.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i ni ac eisiau cael gwybod pan fydd cyfleoedd yn codi, ewch i wefan recriwtio Llywodraeth Cymru a chofrestrwch ar gyfer hysbysiadau swyddi.

Fel rhan o Lywodraeth Cymru, mae'r gydberthynas sydd gennym â'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Yn ein barn ni, y ffordd orau o gyflawni ein nodau yw sicrhau bod y rheolwyr a'r undebau llafur yn gweithio gyda'i gilydd.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:

 • PCS
 • Prospect
 • FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:

 • cyflog
 • telerau ac amodau
 • polisïau a gweithdrefnau
 • newid sefydliadol.

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.