Skip to main content

Swyddi Gwag

Swydd Wag — Arolygydd Rhanbarthol Henebion ac Archaeoleg

Mae swydd Arolygydd Rhanbarthol Henebion ac Archaeoleg yn swydd arbenigol sy’n gyfrifol am ddarparu ystod eang o ddyletswyddau statudol yn ymwneud â gwarchod, cynnal, diogelu a hyrwyddo dealltwriaeth o amgylchedd hanesyddol Cymru ar draws un o bedwar rhanbarth yng Nghymru (ar hyn o bryd y De-Orllewin, y De-ddwyrain, y Gogledd-orllewin a’r Gogledd-ddwyrain a’r Gororau).

Dyddiad Cau

23/06/23 16:00

Sut i wneud cais: Recriwtio

Fel rhan o Lywodraeth Cymru, mae'r gydberthynas sydd gennym â'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Yn ein barn ni, y ffordd orau o gyflawni ein nodau yw sicrhau bod y rheolwyr a'r undebau llafur yn gweithio gyda'i gilydd.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:

  • PCS
  • Prospect
  • FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:

  • cyflog
  • telerau ac amodau
  • polisïau a gweithdrefnau
  • newid sefydliadol.

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.