Skip to main content

Swyddi Gwag

Swydd Wag — Cadw Prif Geidwad

A hoffech chi weithio i Cadw yn ein tîm gwasanaethau ymwelwyr yn rheoli safleoedd hanesyddol ledled Cymru?

Rydyn ni ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer pum swydd (Ceidwaid Arweiniol) yn yr henebion hyn:

 1. Castell Cilgerran
 2. Castell Dinbych
 3. Castell Talacharn
 4. Castell Oxwich
 5. Abaty Glyn y Groes

Ewch i dudalen recriwtio Llywodraeth Cymru i ddarganfod mwy ac i ymgeisio.

Swydd Wag -- Cadw Prif Geidwad - Henebion Amrywiol 

Dyddiad cau: 07/04/2023 — 16:00


Swydd Wag — Cydlynydd Treftadaeth Byd Gogledd Orllewin Cymru

Mae’r swydd hon wedi ei hariannu mewn partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Cadw.

Mae gan Cyngor Gwynedd becyn cyflogaeth deniadol, am ragor o wybodaeth cliciwch ar y [Pecyn Gwybodaeth](https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/cyngor/swyddi/gweithio-i-ni.aspx)

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi fel un o’r sgiliau hanfodol yn y Manylion Person.

Rydym yn annog pob ymgeisydd am swydd gyda’r Cyngor i gyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn ddwyieithog.
(Bydd ceisiadau sydd yn cael eu cyflwyno yn uniaith Gymraeg neu Saesneg yn cael eu trin yn gwbl gyfartal, ond gofynnir i’r ymgeisydd ystyried yn ofalus beth yw gofynion iaith y swydd a’r sefydliad ac a fyddai cyflwyno cais yn uniaith Gymraeg yn fwy addas.)
Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Hannah Joyce ar 07919 014928

Ceisio ar lein

Dyddiad cau: 06/04/2023 — 10:00

Fel rhan o Lywodraeth Cymru, mae'r gydberthynas sydd gennym â'r undebau llafur yn seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol. Yn ein barn ni, y ffordd orau o gyflawni ein nodau yw sicrhau bod y rheolwyr a'r undebau llafur yn gweithio gyda'i gilydd.

Ein 3 undeb llafur cydnabyddedig yw:

 • PCS
 • Prospect
 • FDA

Mae cytundeb partneriaeth yn sail i'r berthynas hon. Mae'r cytundeb yn nodi sut y mae ein hundebau yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar faterion fel:

 • cyflog
 • telerau ac amodau
 • polisïau a gweithdrefnau
 • newid sefydliadol.

Mae ein cydweithwyr undebau llafur yn Llywodraeth Cymru yn cydweithio i roi cyfle i'w haelodau gael dweud eu dweud yn y gweithle. Maent yn sicrhau bod buddiannau eu haelodau yn cael eu hyrwyddo a'u diogelu. Maent hefyd yn helpu i leihau anghydraddoldebau a gwella telerau ac amodau.

Mae gan Lywodraeth Cymru hanes blaenorol rhagorol o weithio mewn partneriaeth gyda'i hundebau llafur. Rydyn ni'n annog staff i gymryd rhan. Rydyn ni'n eich cefnogi i ymuno ag undeb llafur cydnabyddedig, i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yn y gweithle ac i ddysgu mwy am undebau llafur a gwaith partneriaeth.