Skip to main content
Castell Caerffili

Oherwydd y gwaith ailddatblygu parhaus, bydd llogi lleoliadau ac archebion masnach yn cael eu hystyried ond gall y safle fod yn destun cau munudau olaf.

Diolch.

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Cymru, ac mae'n gofalu am 130 o henebion hanesyddol ledled Cymru, y mae llawer ohonynt ar gael i'w llogi i drydydd partïon gynnal digwyddiadau.

Rydym yn llogi ein safleoedd hudolus ar gyfer amrywiaeth eang o ddigwyddiadau – o gyngherddau a pherfformiadau theatr i wyliau bwyd a diwrnodau hwyliog i deuluoedd. Mae detholiad o safleoedd yn addas ar gyfer digwyddiadau dan do ac mae pob safle arall yn addas ar gyfer digwyddiadau awyr agored. Sylwch fod rhai o'r safleoedd ar gau dros y gaeaf, ac efallai na fydd yn bosibl cynnal digwyddiad yn ystod y cyfnod hwn.

Gwiriwch amseroedd agor a manylion cyswllt ein safleoedd ar y dudalen I ble hoffech chi fynd?

Beth yw digwyddiad llogi masnachol?

Trefnir digwyddiadau llogi masnachol yn ein henebion gan drydydd partïon yn unol â Thelerau ac Amodau Cadw a bydd Cadw yn codi ffi am logi'r lleoliad ac unrhyw gostau staffio ychwanegol. Gall y mathau hyn o ddigwyddiadau amrywio'n fawr o ran maint a chynnwys a gallant gynnwys:

 • heneb yn agor y tu allan i oriau agor arferol
 • llogi henebion unigryw
 • yr angen i gyfyngu mynediad i rannau penodol o'r safle
 • ddim ar gael i ymwelwyr safle, digwyddiad preifat
 • staff ychwanegol Cadw i fonitro digwyddiadau y tu allan i oriau
 • digwyddiadau sy'n gwerthu tocynnau ar gyfer masnach neu godi arian
 • digwyddiadau'n cael eu cynnal dros nifer o ddiwrnodau yn olynol
 • bydd yr holl ddigwyddiadau llogi masnachol yn codi ffi am logi lleoliad ynghyd â staff ychwanegol sydd eu hangen.

Enghreifftiau o ddigwyddiadau llogi masnachol:

 • perfformiadau â thocynnau (cyngherddau/digwyddiadau cerddoriaeth)
 • digwyddiadau chwaraeon – digwyddiadau rhedeg / marathon
 • digwyddiadau grwpiau diddordeb arbennig
 • sglefrio iâ
 • sinema dros dro (e.e. ffrwd fyw rygbi)
 • digwyddiadau bwyd a diod
 • digwyddiadau rali, clybiau perchnogion ceir ac ati
 • perfformiadau theatr sy’n gwerthu tocynnau
 • nosweithiau gala preifat.

Y broses ymgeisio

Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i bob trydydd parti ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein i ofyn am logi unrhyw heneb Cadw, a fydd yn galluogi'r tîm i benderfynu a yw'r digwyddiad yn briodol ar gyfer y safle dan sylw a rhoi arweiniad ar ffioedd yn dibynnu ar y gofynion. Mae hyn hefyd yn rhoi gwybod i ni am unrhyw ofynion arbennig sydd gan yr ymgeisydd ac yn caniatáu i ni roi gwybod i'r ymgeisydd am unrhyw bryderon.

Dylid cyflwyno'r ffurflen o leiaf bum wythnos cyn y digwyddiad, ac yn gynharach os yn bosibl.

Ni ddylai ymgeiswyr fwrw ymlaen ag unrhyw drefniadau hyd nes y byddant wedi cael cadarnhad ar ebost fod Cadw wedi cymeradwyo eu digwyddiad.

Bydd angen cyflwyno cynllun digwyddiad arfaethedig, asesiad risg a chadarnhad y bydd yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar gael i gwmpasu'r digwyddiad gyda'r cais.

Ymgeisio Ar-lein

Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynglŷn â digwyddiad llogi masnachol, anfonwch e-bost at ein Tîm Masnachol cadwcommercial@llyw.cymru Ffôn: 03000 257 182

Digwyddiadau Cymunedol

Mae ein safleoedd yn aml yng nghalon cymunedau ledled Cymru ac felly maent yn lleoliadau delfrydol ar gyfer digwyddiadau lleol.