Skip to main content

Polisi Preifatrwydd

Ein haddewid preifatrwydd 

Rydyn ni wedi ymroi i ddiogelu preifatrwydd ein cefnogwyr. Rydyn ni’n ystyried eich preifatrwydd yn fater difrifol ac yn trin yr holl wybodaeth a rowch inni yn ofalus iawn.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi ac yn parchu pawb sydd â’u cymorth yn ein helpu o i ofalu am gannoedd o safleoedd hanesyddol ar hyd a lled y wlad, ac i gadw stori Cymru yn fyw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae ein Polisi Preifatrwydd yn esbonio sut rydyn ni’n casglu, storio a defnyddio’r wybodaeth bersonol a rowch inni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch data personol a’r ffordd rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw, yna cysylltwch â ni yn cadw@gov.wales

Fel rheoleiddiwr data, rydyn ni’n cydymffurfio’n llwyr â Deddf Diogelu Data 1998, y Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddeb CE) 2003 a’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.

Mae gennych hawl i 

  • mynediad i’r data personol rydyn ni’n eu prosesu amdanoch
  • ei gwneud yn ofynnol inni gywiro gwallau yn y data hynny
  • gwrthwynebu neu gyfyngu prosesu (mewn amgylchiadau penodol)
  • gofyn am i’ch data gael eu dileu (mewn amgylchiadau penodol)
  • cael eich data personol a’u hailddefnyddio at ein dibenion ein hunain mewn gwahanol wasanaethau (mewn amgylchiadau penodol)
  • cyflwyno cwyn gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)