Skip to main content

Y diweddaraf am ailagor

Gydag arweiniad gan Lywodraeth Cymru, rydym wedi ailagor llawer o'n 130 o safleoedd treftadaeth ledled Cymru. Mae archebu tocynnau ar gyfer ein safleoedd hanesyddol â staff sydd wedi'u hailagor yn hanfodol, darllenwch ein canllawiau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad yn ddiogel ac o fewn y mesurau cloi cyfredol.

O ddydd Llun 9 Tachwedd, ni ellir gwerthu tocynnau i unrhyw un sy’n byw y tu allan i Gymru, nac i grwpiau o fwy na 4 person dros 10 oed oni bai eu bod yn byw yn yr un tŷ; efallai y bydd gofyn i chi ddangos tystiolaeth o le’r ydych yn byw.

Mae ein safleoedd heb staff yn rhad ac am ddim i ymweld â nhw ac nid oes angen archebu tocyn ymlaen llaw — edrychwch ar ein rhestr o safleoedd agored a heb staff i gynllunio eich ymweliad:

Diweddariad sector yr Amgylchedd Hanesyddol

Yn ystod y cyfnod anodd hwn, bydd Cadw yn parhau i ddarparu ein gwasanaethau a'n cymorth i amgylchedd hanesyddol Cymru hyd eithaf ein gallu. Byddwn yn cydweithio'n agos â sefydliadau'r sector treftadaeth ledled Cymru hefyd i sicrhau ein bod ni i gyd yn cynnig cymorth ar gyfer unrhyw ymholiadau a allai fod gennych neu faterion ymarferol y mae angen mynd i'r afael â nhw. Defnyddiwch y dolenni canlynol i gael manylion am ymateb Cadw, y cymorth ariannol sydd ar gael i'r sector a chyngor a gwybodaeth ddefnyddiol arall.

Faint a fynnid o ymweliadau â gorffennol Cymru

Ymunwch â Cadw am gyn lleied â £1.50 y mis a chael faint a fynnid o ymweliadau â thros 100 o safleoedd hanesyddol

 Ymunwch â Cadw heddiw

Mwynhewch holl fanteision bod yn aelod o Cadw

  • 10% oddi ar siopau Cadw 
  • 50% oddi ar bris mynediad i safleoedd Treftadaeth Lloegr a’r Alban Hanesyddol
  • Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu
  • Mynediad AM DDIM i eiddo Manx National Heritage 
  • Pecyn Aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn