Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon wedi ailagor i ymwelwyr.

I fynd i mewn i'r safle treftadaeth hwn, rhaid i aelodau ac ymwelwyr cyffredinol archebu tocyn mynediad ar-lein, o leiaf 24 awr cyn eu hymweliad. Gellir prynu neu archebu tocynnau gydag amser neilltuol ar ein gwefan, yma.

Sylwch fod yr holl brisiau mynediad i safleoedd wedi'u gostwng i adlewyrchu'r gostyngiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y TAW a godir ar gyfer mynediad i atyniadau ymwelwyr. Bydd y gostyngiad llawn yn cael ei drosglwyddo i ymwelwyr er mwyn cefnogi economïau twristiaeth lleol.

I gael rhagor o wybodaeth am ein system docynnau orfodol, ein mesurau diogelwch ar y safle neu ein cynlluniau ailagor llawn, ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin ar ein gwefan.

Sylwch, oherwydd newid yn lefelau staffio Cadw o ganlyniad i’r achosion o coronafeirws, dim ond am bum diwrnod yr wythnos y bydd y safle hwn yn agor i ddechrau, yn hytrach na saith. Ceir rhagor o fanylion isod.

Arolwg

Y safle mwyaf ysblennydd o holl gaerau arfordirol cadarn Edward I   

Castell Harlech sy’n coroni clegyr creigiog serth fry uwchben y twyni tywod – yn aros yn ofer i’r llanw droi ac i’r môr pell lepian wrth ei droed unwaith eto. 

Nid oes angen rhagor o ddrama a dweud y gwir ond, rhag ofn, mae copaon garw Eryri yn codi y tu ôl iddo. Yn erbyn cystadleuaeth frwd gan Gonwy, Caernarfon a Biwmares, mae’n siŵr mai hwn yw’r safle mwyaf ysblennydd i unrhyw un o gestyll Edward I yng Ngogledd Cymru. Dynodwyd y pedwar i gyd yn Safle Treftadaeth y Byd.  

Cwblhawyd Harlech o’r ddaear i’r bylchfuriau mewn saith mlynedd yn unig o dan arweiniad y pensaer dawnus James o San Siôr. Mae ei ddyluniad ‘waliau o fewn waliau’ clasurol yn gwneud y mwyaf o amddiffynfeydd naturiol brawychus. 

Hyd yn oed pan gafodd ei ynysu’n llwyr gan wrthryfel Madog ap Llewelyn, ni ildiodd y castell – diolch i’r ‘Ffordd o’r Môr’. Roedd y llwybr hwn o 108 o risiau a ddringai’r graig serth yn golygu bod modd bwydo a dyfrio amddiffynwyr dan warchae o long.  

Haws yw trechu Harlech erbyn hyn. Cewch gerdded ar hyd pompren ‘arnofiol’ anhygoel i mewn i’r castell gwych hwn yn ôl bwriad James y pensaer - am y tro cyntaf mewn 600 mlynedd.

Rhagor o wybodaeth


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

AM 10am-1pm Ar Gau 1-2pm PM 2-5pm

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

AR GAU

Dydd Llun a Mawrth 

Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Bob dydd 10am – 4pm 

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£6.50
Teulu*
£18.40
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.90
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim


Cyfleusterau

Lle i gadw beiciau icon Charging car park icon Llwybr digidol icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Llety gwyliau icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau hygyrch icon Toiledau   icon Llogi Safle icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon Wi-Fi icon

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mae maes parcio sy’n codi tâl ar gael.

Teithiau digidol ar gael ar ap Cadw.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Mae llety gwyliau Cadw ar gael i’w logi yn agos i’r safle hwn.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Darganfyddwch ein gweithgareddau addysgol am ddim.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Toiledau hygyrch ar gyfer ymwelwyr.

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A496 o’r Bermo, A487/A496 o Borthmadog.
Rheilffordd
200m/220llath, llwybr Amwythig- Machynlleth/Pwllheli.
Bws
150m/170llath, llwybr Rhif 38 + 39 (Rhif 2 Dydd Sul), y Bermo-Harlech/Porthmadog.
https://www.visitharlech.wales/harlech-hoppa
Beic
NCN Llwybr Rhif 8 Ar y Llwybr.

Cod post LL44 2YH

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01766 780552

E-bost
HarlechCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Harlech
Harlech LL46 2YH