Skip to main content

Lleoedd i ymweld

Be sy'n digwydd

Ble hoffech chi i fynd?

Lleoliadau Cadw

Lleoedd

Clir
122 Cadw

Mwy o hidlwyr

Math o leoliad
Cyfnod
Cyfleusterau
Gorau ar gyfer
Castell Biwmares
Campwaith anorffenedig y gaer sydd bron yn berffaith gymesur    
Gwaith Haearn Blaenafon
Cawr o'r oes ddiwydiannol yn dal i sefyll yn dalog ar ysgwyddau ei weithwyr
Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion
Bywyd moethus a gwaedlyd y gaer Rufeinig 
Castell Caernarfon
Caiff Castell Caernarfon ei gydnabod yn fyd-eang fel un o adeiladau mwyaf godidog y Canol Oesoedd.
Castell Caerffili
Arswyd rhag tywysog Cymru wedi ysbrydoli castell canoloesol grymusaf Cymru
Castell Coch
Castell tylwyth teg - tegan i’r cefnog a’r pwerus
Castell Cas-gwent
Cerrig cadarnle mawreddog ar ben clogwyn yn olrhain 600 mlynedd o hanes
Castell Cilgerran
Castell ysblennydd nad oedd mor ddiogel ag y gobeithiai’r Normaniaid
Castell Conwy
Caer ganoloesol fawreddog yn dal i sefyll uwchben y dref ar ôl 700 mlynedd
Castell Cricieth
Castell arfordirol ysblennydd a adeiladwyd– ac a ddinistriwyd  – gan dywysogion grymus Cymru
Castell Dinbych
Castell grymus yn dwyn i gof ddrama rhyfela yn y canol oesoedd
Castell Dolwyddelan
Cadarnle Cymreig aruchel mewn lleoliad mynydd trawiadol 
Castell Harlech
Y safle mwyaf ysblennydd o holl gaerau arfordirol cadarn Edward I
Castell Cydweli
Cadarnle Normanaidd llawn cystal â chestyll gorau Cymru
Castell Talacharn
Castell canoloesol mawr, plasty Tuduraidd a chuddfan bardd
Amgueddfa Cerrig Margam
Cerrig nadd gwych yn ymestyn yn ôl i wawrddydd Cristnogaeth yng Nghymru
Castell Oxwich
Castell mewn enw yn unig, ond yn creu tipyn o argraff
Plas Mawr
Tŷ tref ceinaf Prydain o oes aur Elisabeth 
Castell Rhaglan
Caer-balas Gymreig wedi’i thrawsnewid yn breswylfa frenhinol 
Castell Rhuddlan
Campwaith peirianyddol anhygoel sy’n dal i dra-arglwyddiaethu uwchlaw Afon Clwyd
Capel y Rug
Capel preifat afradlon arch-Frenhinwr a lynai at yr hen ffyrdd
Llys yr Esgob Tyddewi
Palas canoloesol mawreddog yr un mor odidog â’i gadeirlan
Abaty Ystrad Fflur
Abaty canoloesol crand lle claddwyd cenedlaethau o dywysogion Cymru
Abaty Tyndyrn
Campwaith Gothig yn dod yn symbol Rhamantaidd o'r aruchel
Llys a Chastell Tretŵr
Dau ryfeddod pensaernïol yn rhychwantu 900 mlynedd o hanes
Abaty Glyn y Groes
Abaty canoloesol mawreddog yn enwog am ei wleddoedd helaeth
Castell Weble
Cartref byddigions gyda'i dŵr gwylio ei hun
Castell Carreg Cennen
Adfail eiconig yn cynnig profiad bythgofiadwy o ramantus  
Beddrod Siambr Barclodiad y Gawres
Beddrod llawn awyrgylch gydag enghreifftiau prin o gelf gynhanes
Abaty Dinas Basing
Canolfan grefyddol ganoloesol sy’n denu pererinion o hyd
Beddrod Siambr Bodowyr
Meini hir Neolithig dan len o ddirgelwch 
Caer Rufeinig y Gaer
Olion gwledig allbost milwrol pwysig   
Castell Bronllys
Tŵr carreg cadarn a chanddo hanes cythryblus
Beddrod Siambr Bryn Celli Ddu
Beddrod Neolithig eiconig sydd â chyfrinach nefolaidd
Gwaith Plwm Bryn-tail
Olion heddychol canolfan ddiwydiannol brysur
Cae'r Gors
Cartref plentyndod arwres lenyddol a ffenestr arddangos i dirlun diwydiannol unigryw
Caer Rufeinig Caer Gybi
Allbost milwrol gogleddol mewn man arfordirol strategol 
Fferm Frythonig-Rufeinig Caer Lêb
Anheddiad cynhanes gyda chysylltiadau Rhufeinig a chanoloesol
Tŵr Gwylio Rhufeinig Caer y Twr
Anheddiad Oes Haearn mewn safle rhyfeddol ar gopa mynydd  
Amffitheatr Caerllion
Adloniant Rhufeinig gwaedlyd ynghyd â chwedl Arthur  
Tref Rufeinig Caer-went
Cipolwg ar dref farchnad wedi’i Rhufeinio
Beddrod Siambr Capel Garmon
Siambr gladdu Neolithig mewn lleoliad diesboniad
Capel Llugwy
Efallai’r cyfan sy’n weddill o gymuned ddiflanedig
Croes Caeriw
Celf Geltaidd, eicon Cadw
Beddrod Siambr Carreg Coetan Arthur
Beddrod Neolithig gyda chysylltiadau â chwedl Arthur
Clostir Cynhanesyddol Castell Bryngwyn
Safle cynhanes helaeth ei hanes  
Castell y Bere
Cyfuno dyfeisgarwch pensaernïol a manteision naturiol mewn cadarnle o waith llaw’r Cymry y mae’n rhaid ymweld ag ef
Clostir Cynhanesyddol Bwlwarcau
Olion cudd caer o’r Oes Haearn 
Mur Porthladd Cas-gwent
Olion helaeth muriau trefol canoloesol
Castell Coety
Adfail rhamantaidd o gastell, bwrdd stori mewn maen
Muriau Tref Conwy
Troedio waliau Safle Treftadaeth y Byd 
Abaty Cymer
Esiampl o ddylanwad Sistersaidd ar Gymru ganoloesol
Eglwys y Brodyr, Dinbych
Adfail o anheddiad crefyddol a loriwyd gan Harri VIII
Muriau Tref Dinbych
Y llinell amddiffyn gyntaf i gastell canoloesol Dinbych
Eglwys Iarll Leicester
Olion eglwys Elisabethaidd anffortunus 
Capel Hilari
Eglwys drefol syml yn croesawu cynulleidfa enwog 
Croes Derwen
Croes bregethu â cherfiadau Cristnogol trawiadol sydd wedi sefyll prawf amser
Beddrod Siambr Din Dryfol
Safle claddu a chapsiwl amser o’r cyfnod Neolithig
Pentref Brythonig-Rufeinig Din Llugwy
Anheddiad Rhufeinig hwyr dadlennol – ond a ddaw yn wreiddiol o’r Oes Haearn? 
Castell Dinefwr
Canolfan teyrnas Deheubarth y bu mawr ymladd drosti
Castell Dolbadarn
Castell Cymreig ac unig warcheidwad Bwlch Llanberis yn Eryri 
Castell Dolforwyn
Symbol adfeiliedig o herfeiddiad y Cymry
Castell Dryslwyn
Olion darniog – ond atgofus – castell a loriwyd gan wrthdaro 
Beddrod Siambr Dyffryn Ardudwy
Beddrodau cyfagos a adeiladwyd nifer o genedlaethau ar wahân
Ffwrnais Dyfi
Esiampl wych o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru mewn llecyn gwledig aruchel 
Piler Eliseg
Datod dirgelwch y groes Gristnogol gynnar hon 
Priordy Ewenni
Anheddiad crefyddol anarferol o ryfelgar
Castell Ewloe
Castell o waith llaw brodorion mewn safle coedwig anghonfensiynol
Castell y Fflint
Y cynharaf a’r mwyaf anarferol o gestyll Cymru a adeiladwyd gan y Saeson
Castell Grysmwnt
Cawr ar y ffin 
Capel Gwydir Uchaf
Edrychwch i’r nen i godi calon 
Tŷ Canoloesol Hafoty
O bren i faen 
Priordy Hwlffordd
Dynion crefyddol a dawn tyfu pethau ganddynt
Safle Ffosedig Ganoloesol Hen Gwrt
Ffos mewn cyflwr da yn amddiffyn maenor ddiflanedig
Bwthyn Treftadaeth
Capsiwl amser o derasau
Pentref Cynhanesyddol Mynydd Twr
Cymuned ffermio o’r gorffennol  
Hen Eglwys Llangar
Mae’r ysgrifen ar y mur
Bryngaer Coed Llanmelin
Pwy oedd yn byw yma?
Castell Llansteffan
Eiddo tiriog o’r radd flaenaf
Priordy Llanddewi Nant Hodni
Trysor tragwyddol 
Castell Llanhuadain
Castell-blas anghofiedig sy’n aros yn y cof
Castell Cas-wis
Tomen a beili mewn cyflwr da, ac iddynt hanes cythryblus
Beddrod Siambr Llugwy
Un o’r hoelion wyth
Croes Maen Achwyfan
Crefft y Llychlynwyr 
Castell Trefynwy
Adfail o gastell â hanes brenhinol 
Castell Trefaldwyn
Yn fwy na swm ei rannau
Abaty Nedd
Safle grym – crefyddol a diwydiannol 
Y Castell Newydd
Castell a godwyd i oroesi
Castell Casnewydd
Olion terfynol caer glan dŵr arwyddocaol 
Castell Ogwr
Camu i’r gorffennol
Hen Gastell y Bewpyr
Maenor ganoloesol gyda symbolau statws ac ychwanegiadau Tuduraidd afradlon 
Beddrod Siambr Parc le Breos
Esiampl wych o feddrod siambr Neolithig
Pennarth Fawr
Annedd carreg prin ag ategion pren trawiadol
Priordy a Chroes Penmon a Ffynnon Seiriol
Tair nodwedd ar un safle sanctaidd pwysig
Meini Hirion Penrhosfeilw
Meini hir o’r Oes Efydd dan len o ddirgelwch
Beddrod Siambr Pentre Ifan
Adfeilion ysgerbydol o fedd Neolithig mewn lleoliad ysgytwol
Pont Minllyn
Pont gudd brydferth dros Afon Dyfi 
Beddrod Siambr Presaddfed
Dau o’r un anian
Capel Runston
Capel brau pentref hirgoll 
Castell Ynysgynwraidd
Caer ganoloesol fawr a chanddi dŵr canolog sylweddol 
Ffynnon Gybi
Ffynnon sanctaidd gudd gyda tharddiadau paganaidd posibl 
Abaty a Chartws Llandudoch
Adfeilion anheddiad crefyddol arwyddocaol yn rhychwantu canrifoedd
Beddrod Siambr Llwyneliddon
Beddrod Neolithig unig â chysylltiadau â chwedl Arthur  
Capel Non
Man geni honedig nawddsant Cymru mewn llecyn dyrchafol 
Castell Llanfleiddan
Olion adfeiliedig castell o’r 14eg ganrif
Capel a Ffynnon Sanctaidd Gwenffrewi
Man pererindod poblogaidd hyd heddiw 
Castell Abertawe
Olion trefol caer nerthol ers talwm 
Abaty Talyllychau
Sgerbwd o olion anheddiad crefyddol unigryw 
Beddrod Siambr Tinkinswood
Gorchest ysblennydd peirianneg gynhanesyddol
Beddrod Siambr Trefignath
Triawd o feddrodau
Maen Hir Tregwehelydd
Olion chwilfriw heneb o’r Oes Efydd 
Mwnt y Castell, Twtil
Tomen ganoloesol lle arferai castell hirgoll sefyll
Maen Hir Tŷ Mawr
Siâp rhyfedd o heneb unig o’r Oes Efydd
Beddrod Siambr Tŷ Newydd
Celf a phennau saethau cynhanesyddol
Y Castell Gwyn
Ffurf pethau i ddod? Cipolwg cynnar ar brosiect Edward I o adeiladu cestyll yng Nghymru
Colomendy Penmon
Blwch adar ar raddfa gwbl aruthrol 
Caer Rufeinig Segontium
Cadarnle Rhufeinig a ddaeth yn rhan o chwedl Gymreig
Muriau Tref Caernarfon
Blanced gysur Caernarfon