Skip to main content

Hysbysiad Ymwelwyr

Bydd y castell ar gau ar y dyddiadau canlynol:

9, 10 a 26 Gorffennaf 2024

Oherwydd graddfa’r gwaith ailddatblygu, dim ond y ward isaf ac ardal y siop fydd ar agor ar:

8, 11–12 a 15–19 Gorffennaf 2024

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd mynediad am ddim i bob ymwelydd. Diolch am fod yn amyneddgar wrth i ni barhau i ailddatblygu Castell Caerffili.

Diweddariad am Ddreigiau Caerffili: Ni fydd Dreigiau Caerffili ar y safle rhwng 9 Gorffennaf a 28 Gorffennaf 2024 gan eu bod yn cael eu hadnewyddu. 

Bydd ein toiledau ymwelwyr ar gau drwy gydol y prosiect, ond mae toiledau ar gael ym marchnad gymunedol Ffos Caerffili gerllaw (ar gau ar ddydd Llun), nepell o fynedfa’r castell.

Mae Cadw wedi cyhoeddi manylion buddsoddiad gwerth £10m mewn gwaith datblygu yng Nghastell Caerffili

Yn ystod y cam hwn o’r prosiect, bydd y Neuadd Fawr, y cwrt canolog a rhai ardaloedd llawr gwaelod y ward fewnol ar gau i ymwelwyr. Bydd lloriau uwch a llwybrau’r waliau ar agor fel arfer ond bydd angen defnyddio grisiau troellog hanesyddol er mwyn eu cyrraedd.

Oherwydd y gwaith ailddatblygu sy’n digwydd, bydd llwybr y pysgotwr o gefn y castell ar gau o ddydd Llun 22 Ebrill wrth i ni barhau i weithio yn yr ardal hon.

Oherwydd gwaith ailddatblygu yng Nghastell Caerffili, bydd ceisiadau am logi’r safle ac archebion gan y diwydiant teithio yn cael eu hystyried, ond efallai y bydd rhaid cau’r safle ar y funud olaf o dro i dro.

Nid yw tocynnau ar-lein i’w cael ar hyn o bryd – os gwelwch yn dda, prynwch eich tocynnau pan fyddwch yn cyrraedd y safle.

Darllenwch y stori lawn

Arolwg

Bwriadu ymweld â Chastell Caerffili? Defnyddiwch ein map defnyddiol i wneud y mwyaf o’ch ymweliad!

Castell Caerffili / Caerphilly Castle site map

Arswyd rhag tywysog Cymru wedi ysbrydoli castell canoloesol grymusaf Cymru   

Ni adeiladodd Llywelyn ap Gruffudd Gastell Caerffili. A dweud y gwir, ceisiodd ei ddymchwel ddwywaith cyn iddo gael ei gwblhau. Ond ef, yn sicr, a’i hysbrydolodd. 

Yn sgil esgyniad nerthol Dywysog Cymru, argyhoeddwyd Arglwydd y Mers, Gilbert de Clare, fod angen caer arno a honno ar frys. Ac roedd yn well iddi fod yn gwbl aruthrol. 

Felly o 1268 adeiladodd de Clare y castell mwyaf yng Nghymru – a hwnnw’n ail yn unig i Windsor ym Mhrydain oll. Cyfunwyd waliau, tyrau a phorthdai enfawr ag amddiffynfeydd dŵr helaeth i orchuddio 30 erw i gyd.   

Mae hynny deirgwaith cymaint â chadarnle Cymru gyfoes, sef cartref rygbi Cymru, Stadiwm y Principality.

Pan fu farw Llywelyn, trawsnewidiwyd y gaer flaenaf hon yn gartref gwych a chanddo barc hela a llyn gogleddol. Fe’i trosglwyddwyd i ddwylo ffefryn creulon a barus Edward II, Hugh Despenser, a ailwampiodd y neuadd fawr mewn modd addurniedig.

Erbyn hynny, rhaid bod Caerffili yn ymddangos fel rhyw gastell chwedlonol yn arnofio mewn llyn hudol, effaith a gryfhawyd yn rhyfedd gan bowdwr gwn y Rhyfel Cartref a adawodd tŵr y de-ddwyrain ar ongl ansicr.  

A dweud y gwir, mae’n siŵr mai Tŵr Cam Cymru – sy’n gwyro mwy na thŵr Pisa hyd yn oed – yw nodwedd anwylaf y castell.

Mwy am Gastell Caerffili


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am–5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Bob dydd 9.30am–6pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Bydd y castell ar gau ar y dyddiadau canlynol:

9, 10 a 26 Gorffennaf 2024

Oherwydd graddfa’r gwaith ailddatblygu, dim ond y ward isaf ac ardal y siop fydd ar agor ar:

11–12 a 15–19 Gorffennaf 2024

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd mynediad am ddim i bob ymwelydd. Diolch am fod yn amyneddgar wrth i ni barhau i ailddatblygu Castell Caerffili.

Bob dydd 9.30am–5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Bob dydd 10am–4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

 


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£10.90
Teulu*
£34.90
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£7.60
Pobl hŷn (Oed 65+)
£10.40

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Mae deiliaid cardiau Golau Glas ac aelodau a chyn-aelodau Lluoedd Arfog EF yn cael 10% oddi ar bris mynediad (ddim ar gael ar-lein).

Nid yw tocynnau ar-lein i’w cael ar hyn o bryd – os gwelwch yn dda, prynwch eich tocynnau pan fyddwch yn cyrraedd y safle.


Cyfleusterau

Access guide icon Pay and Display car park icon Trwydded seremoni sifil icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Polisi dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Cyflwyniad fideo icon Ymweliadau ysgol icon Llogi Safle icon Wi-Fi icon

I gael gwybodaeth hygyrchedd, cysylltwch â’n tîm castell yn: CaerphillyCastle@llyw.cymru

Mae meysydd parcio talu ac arddangos arhosiad byr a hir ar gael; mae’r maes parcio arhosiad byr tua 110m i ffwrdd. Mae’r maes parcio arhosiad hir tua 500m i ffwrdd.

Mae lleoedd parcio penodol ar gael ar gyfer pob anabl.

Noder: Nid yw Neuadd Fawr Castell Caerffili ar gael ar gyfer priodasau tan 2025.

Taith 3D Neuadd Fawr Castell Caerffili

Mae croeso i gŵn ar lefelau gwaelod y castell pan fyddant ar dennyn. Gall rhai ardaloedd fod ar gau pan fyddwch yn ymweld gan fod gwaith adnewyddu yn digwydd ar hyn o bryd. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm os gwelwch yn dda.

Ffôn: 02920 883143

E-bost: CaerphillyCastle@llyw.cymru

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Darllenwch ein polisi dronau am y wybodaeth ddiweddaraf am hedfan yn henebion Cadw: darllenwch y canllawiau

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Nid yw Castell Caerffili ar gael ar hyn o bryd i’w logi ar gyfer digwyddiadau, ffilmio ac arddangosfeydd oherwydd y gwaith ailddatblygu parhaus.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A468 (o Gasnewydd), M4 (Cyff 32), A470, A469 (o Gaerdydd).
Rheilffordd
1km/0.6mllr Caerffili, ar lwybr Caerdydd-Bargod Rhymni.
Bws
Gyferbyn, Caerffili/Islwyn Rhif 26, Caerdydd-Caerffili/Tredegar.
Beic
RBC Llwybr 4 (200m/219llath).

Cod post CF83 1JD

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
CaerphillyCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Caerffili
Castle St, Caerffili CF83 1JD

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 02920 883143
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.