Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Adeiladu pontydd!

Rydyn ni’n defnyddio coed derw Cymreig lleol i ailosod y bont o’r ynys orllewinol dros y ffos i’r lan ogleddol er mwyn i chi allu parhau i archwilio castell mwyaf Cymru.

Yn ystod y gwaith ni fydd modd mynd i’r castell nac oddi yno ar hyd y llwybr hwn.

Rydyn ni’n defnyddio coed derw Cymreig lleol i ailosod y bont o’r ynys orllewinol dros y ffos i’r lan ogleddol.

Arolwg

Arswyd rhag tywysog Cymru wedi ysbrydoli castell canoloesol grymusaf Cymru   

Ni adeiladodd Llywelyn ap Gruffudd Gastell Caerffili. A dweud y gwir, ceisiodd ei ddymchwel ddwywaith cyn iddo gael ei gwblhau. Ond ef, yn sicr, a’i hysbrydolodd. 

Yn sgil esgyniad nerthol Dywysog Cymru, argyhoeddwyd Arglwydd y Mers, Gilbert de Clare, fod angen caer arno a honno ar frys. Ac roedd yn well iddi fod yn gwbl aruthrol. 

Felly o 1268 adeiladodd de Clare y castell mwyaf yng Nghymru – a hwnnw’n ail yn unig i Windsor ym Mhrydain oll. Cyfunwyd waliau, tyrau a phorthdai enfawr ag amddiffynfeydd dŵr helaeth i orchuddio 30 erw i gyd.   

Mae hynny deirgwaith cymaint â chadarnle Cymru gyfoes, sef cartref rygbi Cymru, Stadiwm y Principality.

Heddiw, mae Drysfa Gilbert yn gwahodd marchogion mentrus i drechu system amddiffyn unigryw’r castell drwy lywio llwybrau cudd a rhwystrau heriol.

Pan fu farw Llywelyn, trawsnewidiwyd y gaer flaenaf hon yn gartref gwych a chanddo barc hela a llyn gogleddol. Fe’i trosglwyddwyd i ddwylo ffefryn creulon a barus Edward II, Hugh Despenser, a ailwampiodd y neuadd fawr mewn modd addurniedig.

Erbyn hynny, rhaid bod Caerffili yn ymddangos fel rhyw gastell chwedlonol yn arnofio mewn llyn hudol, effaith a gryfhawyd yn rhyfedd gan bowdwr gwn y Rhyfel Cartref a adawodd tŵr y de-ddwyrain ar ongl ansicr.  

A dweud y gwir, mae’n siŵr mai Tŵr Cam Cymru – sy’n gwyro mwy na thŵr Pisa hyd yn oed – yw nodwedd anwylaf y castell.

Mwy am Gastell Caerffili


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Bob dydd 9.30am – 6pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

 

Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

 

10am – 4pm Dydd Llun – Dydd Sadwrn

11am – 4pm Dydd Sul

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.90
Teulu*
£25.70
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£5.30
Pobl hŷn (Oed 65+)
£7.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Archebwch fynediad cyn eich ymweliad trwy ein siop ar-lein


Cyfleusterau

Newid cewynnau icon Charging car park icon Trwydded seremoni sifil icon Llwybr digidol icon Mynediad i'r anabl icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Toiledau   icon Cyflwyniad fideo icon Ymweliadau ysgol icon Llogi Safle icon Wi-Fi icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon

Toiledau gyda chyfleusterau i newid babanod.

Mae meysydd parcio talu ac arddangos amser byr a hir 200m o'r heneb.

Mae lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Teithiau digidol ar gael ar ap Cadw.

Mae'r lefel ganolog yn balmantog ond mae mynediad i'r tyrau yn anodd oherwydd y grisiau a'r llethrau.

Gall ymwelwyr anabl gael eu cludo mewn car at y brif fynedfa.

Taith 3d o'r Neuadd Fawr Castell Caerffili .

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A468 (o Gasnewydd), M4 (Cyff 32), A470, A469 (o Gaerdydd).
Rheilffordd
1km/0.6mllr Caerffili, ar lwybr Caerdydd-Bargod Rhymni.
Bws
Gyferbyn, Caerffili/Islwyn Rhif 26, Caerdydd-Caerffili/Tredegar.
Beic
NCN Llwybr 4 (200m/219llath).

Cod post CF83 1JD

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 02920 883143

E-bost
CaerphillyCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Oherwydd problemau technegol, nid oes gan ein safleoedd fynediad i gyfrifiaduron. Ffoniwch ein safleoedd yn uniongyrchol neu anfonwch unrhyw e-byst at cadw@llyw.cymru

Castell Caerffili
Castle St, Caerffili CF83 1JD