Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun 20 Medi ni fydd modd rhagarchebu tocynnau ar-lein ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff. Bydd yr holl docynnau ar gael ar y safle ar ddiwrnod eich ymweliad yn unig.*

At hynny, byddwn yn gweithredu cyfres dreigl o gau safleoedd wrth i ni uwchraddio ein systemau er mwyn gwella profiad ymwelwyr. Bydd pob un o’n safleoedd ar gau yn olynol am 1-3 diwrnod yn ystod y cyfnod hwn.

I gael rhagor o wybodaeth ac i gael gwybod mwy am sut i hawlio eich tocyn Sky VIP gwiriwch ein tudalen ganllaw ddiweddaredig.

I ymweld â’r heneb hon:

  • edrychwch ar ein horiau agor, prisiau a chyfleusterau eraill isod
  • prynwch eich tocynnau mynediad wrth gyrraedd
  • dewch â’ch gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob man dan do.

(*bydd tocynnau ar-lein ar gyfer Castell Coch yn dal i fod ar gael oherwydd maint a chynllun y safle)

Noder y bydd: Castell Caerffili ar gau ddydd Llun 20 Medi a dydd Mawrth 21 Medi.

Byddwn yn ailagor fel arfer ddydd Iau 22 Medi.

I archwilio safleoedd hanesyddol yn eich ardal chi — edrychwch ar ein tudalen I ble hoffech chi fynd? sy’n rhestru dros 100 o safleoedd yn ein gofal.

Arolwg

Arswyd rhag tywysog Cymru wedi ysbrydoli castell canoloesol grymusaf Cymru   

Ni adeiladodd Llywelyn ap Gruffudd Gastell Caerffili. A dweud y gwir, ceisiodd ei ddymchwel ddwywaith cyn iddo gael ei gwblhau. Ond ef, yn sicr, a’i hysbrydolodd. 

Yn sgil esgyniad nerthol Dywysog Cymru, argyhoeddwyd Arglwydd y Mers, Gilbert de Clare, fod angen caer arno a honno ar frys. Ac roedd yn well iddi fod yn gwbl aruthrol. 

Felly o 1268 adeiladodd de Clare y castell mwyaf yng Nghymru – a hwnnw’n ail yn unig i Windsor ym Mhrydain oll. Cyfunwyd waliau, tyrau a phorthdai enfawr ag amddiffynfeydd dŵr helaeth i orchuddio 30 erw i gyd.   

Mae hynny deirgwaith cymaint â chadarnle Cymru gyfoes, sef cartref rygbi Cymru, Stadiwm y Principality.

Pan fu farw Llywelyn, trawsnewidiwyd y gaer flaenaf hon yn gartref gwych a chanddo barc hela a llyn gogleddol. Fe’i trosglwyddwyd i ddwylo ffefryn creulon a barus Edward II, Hugh Despenser, a ailwampiodd y neuadd fawr mewn modd addurniedig.

Erbyn hynny, rhaid bod Caerffili yn ymddangos fel rhyw gastell chwedlonol yn arnofio mewn llyn hudol, effaith a gryfhawyd yn rhyfedd gan bowdwr gwn y Rhyfel Cartref a adawodd tŵr y de-ddwyrain ar ongl ansicr.  

A dweud y gwir, mae’n siŵr mai Tŵr Cam Cymru – sy’n gwyro mwy na thŵr Pisa hyd yn oed – yw nodwedd anwylaf y castell.

Mwy am Gastell Caerffili


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am–5pm

Ar gau 1–2pm

Bob dydd 9.30am–6pm

Ar gau 1–2pm

 

Bob dydd 9.30am–5pm

Ar gau 1–2pm

Noder y bydd: Castell Caerffili ar gau ddydd Llun 20 Medi a dydd Mawrth 21 Medi.

Byddwn yn ailagor fel arfer ddydd Iau 22 Medi.

Bob dydd 10am–4pm

Ar gau 1–2pm


Prisiau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£8.40
Teulu*
£27.50
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£5.90
Pobl hŷn (Oed 65+)
£7.90

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£9.00
Teulu*
£29.70
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£6.30
Pobl hŷn (Oed 65+)
£8.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim


Cyfleusterau

Newid cewynnau icon Charging car park icon Trwydded seremoni sifil icon Mynediad i'r anabl icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Cyflwyniad fideo icon Ymweliadau ysgol icon Llogi Safle icon Wi-Fi icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon

Toiledau gyda chyfleusterau i newid babanod.

Mae meysydd parcio talu ac arddangos arhosiad byr a hir ar gael; mae’r maes parcio arhosiad byr tua 110m i ffwrdd. Mae’r maes parcio arhosiad hir tua 500m i ffwrdd.

Mae lleoedd parcio penodol ar gael ar gyfer pob anabl.

Mae gan y lleoliad drwydded ar gyfer seremonïau sifil.

Bydd y Neuadd Fawr ar gau o 2020 hyd nes y rhoddir rhybudd pellach, er mwyn gwneud gwaith cadwraeth a datblygu.

Taith 3D Neuadd Fawr Castell Caerffili

Mae'r lefel ganolog yn balmantog ond mae mynediad i'r tyrau yn anodd oherwydd y grisiau a'r llethrau.

Gall ymwelwyr anabl gael eu cludo mewn car at y brif fynedfa.

Taith 3d o'r Neuadd Fawr Castell Caerffili
.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A468 (o Gasnewydd), M4 (Cyff 32), A470, A469 (o Gaerdydd).
Rheilffordd
1km/0.6mllr Caerffili, ar lwybr Caerdydd-Bargod Rhymni.
Bws
Gyferbyn, Caerffili/Islwyn Rhif 26, Caerdydd-Caerffili/Tredegar.
Beic
NCN Llwybr 4 (200m/219llath).

Cod post CF83 1JD

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
CaerphillyCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Caerffili
Castle St, Caerffili CF83 1JD

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 02920 883143