Skip to main content

Mae Cadw’n cynnig cyfleoedd unigryw i wirfoddoli a chefnogi ein safleoedd hanesyddol.

  • ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd?
  • defnyddio a gwneud y gorau o’r sgiliau sydd gennych chi’n barod?
  • fyddech chi’n hoffi ychwanegu at eich CV?
  • cyfarfod â phobl newydd a gweithio ochr yn ochr â staff gwybodus a medrus?

Os ydych chi wedi ateb ‘ydw’ i unrhyw un o’r rhain, yna dewch i wirfoddoli i Cadw. Ar hyn o bryd mae gennym ni swyddi gwag yn y canlynol:

Dywedodd gwirfoddolwraig hyn am ei phrofiad yn ddiweddar:

Rydw i wedi mwynhau cynnal y sgyrsiau yn fawr ac mae’n anodd gadael, ond mae’n rhaid i mi ganolbwyntio ar basio fy arholiadau o’r diwedd. Diolch o galon am y cyfle, rydw i’n bendant wedi dysgu llawer o’r profiad. Byddaf yn gweld eisiau dod i Gaerffili gan fy mod yn hoff iawn o’r castell erbyn hyn, ar ôl treulio cryn amser yn ymchwilio i’w hanes yn fwy nag y gwnes wrth dyfu i fyny. Dwi’n meddwl ei fod yn ddiddorol iawn ac yn fawreddog, bob tro rydw i’n ei weld. Mae gallu cerdded tu mewn i’w waliau ac ysbrydoli eraill i deimlo mor frwdfrydig amdano â Cadw a minnau, wedi bod yn hyfryd.

Wrth wirfoddoli, byddwch yn cefnogi gwaith Cadw, dod yn rhan o dîm, dysgu sgiliau newydd, yn ogystal â rhannu’r sgiliau sydd gennych eisoes, er mwyn gwneud gwahaniaeth go iawn. Mae’r ymrwymiad i wirfoddoli’n hyblyg, a gallwch ddewis faint o amser fyddech chi’n dewis ei roi.

Os ydych chi’n dymuno gwirfoddoli, cliciwch i’r dudalen safle o’ch dewis, am fanylion y cyfleodd gwirfoddoli sydd ar gael yn y safle hwnnw. Cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais ar-lein. Bydd y safle’n cysylltu â chi am drafodaeth bellach.

Os hoffech chi fod yn wirfoddolwr:

  • dewiswch safle Cadw o’r rhestr isod i ddarganfod pa gyfleoedd sydd ar gael 
  • cwblhewch a dychwelwch y Ffurflen Gofrestru ar gyfer Gwirfoddolwyr Cadw i:

Cadw.Gwirfoddoli@llyw.cymru

Mae cyfleoedd cyffrous i wirfoddoli yng Nghastell Caerffili, castell mwyaf Cymru. Mae gennym ni ar hyn o bryd swyddi gwag am Stiwardiaid Ystafelloedd.

Wedi ei amgylchynu â chyfres o ffosydd ac ynysoedd dyfrllyd, syniad Gilbert ‘Goch’ de Clare, sef y dyn a adeiladodd y Castell Coch gwreiddiol, oedd Castell Caerffili. Y troeon cyntaf y ceisiodd Gilbert adeiladu castell, difethodd y tywysog Cymreig Llywelyn ap Gruffydd ei gynlluniau. Ond llwyddodd yn y diwedd ac adeiladodd gadarnle enfawr gan ddefnyddio system amddiffyn gonsentrig ‘waliau o fewn waliau’. Dirywio wnaeth y safle dros y blynyddoedd  tan i drydydd ardalydd Biwt ddechrau gwaith cadwraeth yn hwyr yn y 19eg ganrif. Fel y gwelwch, mae nifer o straeon i’w hadrodd.

Os hoffech chi helpu’r ceidwaid i ddod â’r safle enfawr hwn yng Nghaerffili’n fyw a chefnogi profiad ymwelwyr, llenwch y ffurflen gais.

Mae cyfleoedd gwirfoddoli ar gael yng Nghastell Coch, Tongwynlais. Cartref hardd, chwedlonol gŵr cyfoethog iawn.

Mae Castell Coch, sydd wedi ei adeiladu ar sylfaen hynafol,  yn sgil-gynnyrch dychymyg byw, Fictorianaidd a chyfoeth di-ben-draw. Roedd William Burges wedi cael rhwydd hynt gan 3ydd Ardalydd Bute, i greu encil gwledig i gyd-fynd ag ysblander ei brif gartref, Castell Caerdydd.

Os ydych chi’n dymuno cefnogi profiad yr ymwelydd yng Nghastell Coch - mae gennym ni ar hyn o bryd swyddi gwag am Stiwardiaid Ystafelloedd.

Os hoffech chi helpu’r  a chefnogi profiad ymwelwyr, llenwch y ffurflen gais.

Mae cyfleoedd gwirfoddoli cyffrous ar gael yng Nghastell Harlech, rhan o safle Treftadaeth y Byd Edward I. Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer gwirfoddolwyr yn rôl Chwaraewyr / Tiwtoriaid Gemau Canoloesol.

Mae muriau Harlech yn codi o glogwyn sydd bron yn fertigol. Adeiladwyd y ‘waliau o fewn waliau’ ar gyflymder eithriadol rhwng 1283 a 1295 gan fyddin o grefftwyr medrus a llafurwyr, bron i fil ohonynt, am y pris rhyfeddol o rad o £8,190. Dywedir fod ‘Gwŷr Harlech’ yr anthem answyddogol boblogaidd, yn disgrifio’r gwarchae a ddigwyddodd yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnau, pan lwyddodd llond llaw o ddynion i wrthsefyll byddin ymosodol o filoedd. Ond mae pethau’n newid ac erbyn hyn, croesawu’r miloedd ymwelwyr y mae’r llond llaw o unigolion, wrth i’r bont newydd sy’n ‘arnofio’ alluogi pawb i gael mynediad hygyrch i’r castell.

Os hoffech chi helpu’r  a chefnogi profiad ymwelwyr, llenwch y ffurflen gais.

Missing media item.

Wrth edrych dros yr aber, mae’r crair trawiadol hynafol hwn yn mynnu eich sylw. Fodd bynnag, fel gwirfoddolwr  ‘Tywysydd Castell a Gerddi’ yn y Plasty Tuduraidd a arferai fod yn gastell hynafol, byddech chi’n gallu cynorthwyo’r ymwelwyr i werthfawrogi’r safle godidog hwn hyd yn oed yn fwy.

Cafodd ei adeiladu gan y teulu De Brian yn y 13eg Ganrif, mwy na thebyg ar ben Castell cylchfur Normanaidd. Mae’r plasty cadarn hwn yn waddol parhaol Syr John Perrot. Cafodd ei ddatgymalu yn rhannol yn dilyn gwarchae yn ystod y Rhyfel Cartref.  Er hyn, bu’n ysbrydoliaeth i greadigrwydd ysgrifenedig Dylan Thomas a’r awdur Richard Hughes a fu’n ysgrifennu mewn hafdy yn yr ardd, gyda’r castell yn ysbrydoli ac yn fodd i’r awen lifo drachefn.

Os hoffech chi helpu’r  a chefnogi profiad ymwelwyr, llenwch y ffurflen gais.

Missing media item.

Mae cyfleoedd unigryw i wirfoddoli ym Mhlas Mawr, Conwy — y tŷ Elisabethaidd mwyaf cain ym Mhrydain!

Mae Plas Mawr yn symbol o oes lewyrchus, fywiog.  Dyma gyfnod y Dadeni Dysg a Shakespeare, ac oes aur Plas Mawr. Roedd y perchennog, Robert Wynne, masnachwr dylanwadol, uchel ei barch, yn hoff iawn o urddas a gwychder. Pe byddai cyfoeth yn cael ei fesur yn ôl steil, yna roedd y Cymro bonheddig hwn, oedd wedi teithio’r byd, yn gyfoethog iawn, iawn!

Os hoffech chi helpu’r  a chefnogi profiad ymwelwyr, llenwch y ffurflen gais.

Mae cyfleoedd newydd cyffrous gennym i chi wirfoddoli fel tywysydd yn adeilad trawiadol ac unigryw Capel y Rug a adeiladwyd yn yr ail ganrif ar bymtheg.

Wrth i chi fynd i mewn i Gapel y Rug fe gewch eich rhyfeddu gan yr addurniadau blodeuog trawiadol. Dydy tu allan y capel ddim yn eich rhagrybuddio o’r hyn sydd i’w weld y tu mewn i’r adeilad hynod. Adeiladodd sylfaenydd y capel hwn, sef yr arch-Frenhiniwr Gyrnol William Salesbury, gapel preifat ag iddo statws uchel eglwysig sydd ag arddull wahanol iawn i arddull Piwritanaidd y cyfnod. Mae'r pren a ddefnyddiwyd yn creu tipyn o argraff i ddechrau. Gallwch weld cerfiadau neu siapiau rhosynnau ar reiliau'r allor, y seddi teuluol, yr oriel addurnedig a hefyd ar y meinciau. Yn sicr, fe ddaliwyd sylw Syr Edwin Lutyens gan y capel, ond a fedrwch chi ddal sylw'r ymwelwyr sy’n ymweld â’r safle fel y byddan nhw’n mynd adref wedi’u cyfareddu gan Gapel y Rug, ac wedi eu hysbrydoli ganddo, fel y cafodd Syr Edwin Lutyens, fel sydd i’w weld heddiw yn Nhŷ Rhaglaw yn Delhi Newydd yn India?

Os hoffech chi helpu’r  a chefnogi profiad ymwelwyr, llenwch y ffurflen gais.

Missing media item.

Mae hwn yn safle crefyddol o bwys enfawr yng Nghymru, mae hefyd yn gartref naturiol i ddiwylliant Cymreig. Fe'i canmolir gan lawer o feirdd ac mae’n adnabyddus am ei borth gorllewinol eiconig a'r teils llawr o'r 14eg ganrif. Mae bardd canoloesol Cymru, Dafydd ap Gwilym, wedi'i gladdu yma, fel y mae Tywysogion Cymru o deyrnas Deheubarth.

Adeiladodd mynachod Sistersaidd yr Oesoedd Canol ffyrdd a phontydd a ddaeth â phererinion a masnachwyr i'r abaty... ac maen nhw'n parhau hyd heddiw, gan fod llawer i'w denu nhw at y safle ysgogol, hanesyddol bwysig hwn.

Os hoffech chi helpu’r  a chefnogi profiad ymwelwyr, llenwch y ffurflen gais.

Missing media item.