Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon wedi ailagor i ymwelwyr.

I fynd i mewn i'r safle treftadaeth hwn, rhaid i aelodau ac ymwelwyr cyffredinol archebu tocyn mynediad ar-lein, o leiaf 24 awr cyn eu hymweliad. Gellir prynu neu archebu tocynnau gydag amser neilltuol ar ein gwefan, yma.

Sylwch fod yr holl brisiau mynediad i safleoedd wedi'u gostwng i adlewyrchu'r gostyngiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y TAW a godir ar gyfer mynediad i atyniadau ymwelwyr. Bydd y gostyngiad llawn yn cael ei drosglwyddo i ymwelwyr er mwyn cefnogi economïau twristiaeth lleol.

I gael rhagor o wybodaeth am ein system docynnau orfodol, ein mesurau diogelwch ar y safle neu ein cynlluniau ailagor llawn, ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin ar ein gwefan.

Sylwch, oherwydd newid yn lefelau staffio Cadw o ganlyniad i’r achosion o coronafeirws, dim ond am bum diwrnod yr wythnos y bydd y safle hwn yn agor i ddechrau, yn hytrach na saith. Ceir rhagor o fanylion isod.

Arolwg

Caer-balas Gymreig wedi’i thrawsnewid yn breswylfa frenhinol 

Amlinell ddigamsyniol Rhaglan yn coroni cefnen yng nghanol cefn gwlad gogoneddus yw’r castell crandiaf a adeiladwyd erioed gan y Cymry. 

I Syr William ap Thomas, neu’r ‘marchog glas o Went’, y mae’r diolch am Dŵr Mawr amffosog 1435 sy’n dal i daflu ei gysgod dros y gaer-balas nerthol hon. Ei fab yntau, Syr William Herbert, Iarll Penfro, a greodd y porthdy gyda’i ‘rhyngdyllau’ ymledol.

Roedd y bwâu carreg hyn yn golygu y gallai taflegrau fwrw i lawr ar ymosodwyr. Ond daeth Rhaglan 150 o flynyddoedd yn ddiweddarach nag oes aur derfysglyd adeiladu cestyll. Fe’i dyluniwyd i greu argraff gymaint ag i frawychu. 

O dan amrywiol ieirll Caerwrangon, trawsnewidiwyd Rhaglan yn ganolfan wledig fawreddog a chanddi oriel hir ffasiynol ac un o’r gerddi Dadeni tecaf ym Mhrydain. Ond ffyddlondeb i’r goron fyddai’n ei ddistrywio.   

Er gwaethaf garsiwn o 800 o ddynion ac un o warchaeau hiraf y Rhyfel Cartref, cwympodd i luoedd seneddol ac fe’i dinistriwyd yn bwrpasol. Ymhlith y trysorau yn eu celc oedd darn o banel pren Tuduraidd, a arddangosir yn falch bellach yn y ganolfan ymwelwyr ar ôl cael ei achub o sied wartheg yn y 1950au.  

Rhagor o wybodaeth


Amseroedd agor

Bob dydd 9.30am – 5pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Bob dydd 9.30am – 6pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

AM 10am-1pm Ar Gau 1-2pm PM 2-5pm

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

AR GAU

Dydd Llun a Mawrth 

Bob dydd 10am – 4pm 

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£6.50
Teulu*
£18.40
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.90
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.20

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.


Cyfleusterau

Toiledau hygyrch icon Newid cewynnau icon Maes parcio icon Llwybr digidol icon Mynediad i'r anabl icon Croeso i gŵn icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Byrddau picnic icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau   icon Llogi Safle icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon Wi-Fi icon

Toiledau hygyrch ar gyfer ymwelwyr.

Toiledau gyda chyfleusterau i newid babanod.

Mae'r maes parcio yn Rhaglan wedi'i leoli o fewn tir y castell ar arwyneb glaswelltog. Mae lleoedd parcio ar gyfer tua 120 o geir o fewn tir y castell, nid oes lleoedd parcio penodol i bobl anabl.

Teithiau digidol ar gael ar ap Cadw.

Y tu mewn i'r heneb, ceir lawntydd, ardaloedd wedi'u graeanu ac ardaloedd coblog. Mae grisiau o fewn yr heneb sy'n golygu bod mynediad i gadeiriau olwyn yn gyfyngedig.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae meinciau a /neu fyrddau picnic ar gael i ymwelwyr eu defnyddio.

 

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Ar yr A40 gan ddilyn yr arwyddion i Raglan.
Rheilffordd
Casnewydd 30km/19mllr llinellau Caerdydd-Bryste, Birmingham, Llundain a Manceinion.
Bws
11km/7mllr Trefynwy, llwybr Rhif 60, Casnewydd-Trefynwy. Bob 2 awr yn ddyddiol.
Beic
Llwybr Rhanbarthol Rhif 423 (1km/0.6mllr).

Cod post NP15 2BT.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01291 690228

E-bost
*RaglanCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Rhaglan,
Castle Rd, Rhaglan, Usk, NP15 2BT