Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

O ddydd Llun, 14 Rhagfyr, bydd yr holl henebion sydd wedi’u staffio a heb staff ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.

Daw hyn yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn â chau pob atyniad awyr agored yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad ysgrifenedig: diweddaru’r cynllun rheoli Covid-19 yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, ewch i: llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-diweddarur-cynllun-rheoli-covid-19-yng-nghymru

Hyd nes y gallwn eich croesawu’n ôl yn bersonol, beth am archwilio ein byd 3D o safleoedd Cadw …

Archwiliwch safleoedd rhithwir Cadw

Arolwg

Castell grymus yn dwyn i gof ddrama rhyfela yn y canol oesoedd

Drama yw swm a sylwedd Castell Dinbych. Croeswch y bont godi i mewn i'r porthdy tri thŵr ac fe glywch y porthcwlis yn taranu i lawr, y cadwyni’n clecian a dwndwr ceffylau a milwyr yn gorymdeithio.

Peidiwch â chael gormod o ofn. Synwyryddion a rhyfeddodau’r dechnoleg fodern sy’n gyfrifol am hyn. Ond mae’n ffordd rymus i’n hatgoffa bod y gaer gadarn hon, sy'n goron ar y garreg frig greigiog uwchlaw Dyffryn Clwyd, wedi chwarae rhan hanfodol yn y rhyfeloedd fu’n gyfrwng i ffurfio Cymru.

Ar un adeg roedd y castell yn gartref brenhinol Dafydd ap Gruffudd ac yn dilyn cyrch ganddo ar Gastell Penarlâg gerllaw ysgogwyd Edward I, brenin Lloegr, yntau i drefnu ymosodiad ar raddfa fawr. Erbyn 1282 roedd Dinbych yn nwylo Cadlywydd y brenin, Henry de Lacy.

Bwriodd hwnnw ati’n syth i godi caer enfawr o garreg ynghyd â muriau tref eang yn union ar ben cadarnle Dafydd. Ond doedd y Cymry ddim am ildio. Ymosodwyd ar y castell oedd ar hanner ei godi ac fe’i cipiwyd ond, erbyn iddyn nhw ei adennill, roedd y Saeson wedi newid y glasbrint.

Codwyd y llenfuriau’n llawer uwch, ychwanegwyd y porthdy mawreddog a gosodwyd ‘cyrchborth’ dyfeisgar yn ei le – drws cyfrinachol diogel – fel y gallai unrhyw amddiffynwyr sleifio allan mewn argyfwng.

Mwy am Gastell Dinbych


Prisiau a Thocynnau


Cyfleusterau

Newid cewynnau icon Mynediad i feiciau icon Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Mynediad i'r anabl icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau   icon Llogi Safle icon Wi-Fi icon

Toiledau gyda chyfleusterau i newid babanod.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mynediad drwy ffordd gul i faes parcio'r ystafell tua 100 metr o fynedfa'r castell. Mae ardal barcio ceir wedi'i graeanu gyferbyn â'r castell sy'n dal tua 15 o geir. Mae un lle parcio penodol i bobl anabl.

Gellir archebu'r man i bobl anabl cyn yr ymweliad.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae ardaloedd ar y safle yn hygyrch i bobl sy’n ei chael hi’n anodd symud o gwmpas.

3 bwrdd patio â rhannau i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae toiledau wedi'u lleoli yn y ganolfan ymwelwyr.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae WiFi cyhoeddus Cadw ar gael am ddim ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Dinbych ar yr A525, A543 neu’r B5382.
Rheilffordd
12km/7.5mllr Abergele, Llandudno-Caer.
Bws
300m/330llath, llwybr Rhif 151/152, y Rhyl/Dinbych.
Beic
NCN Llwybr Rhif 5 (17km/11mllr).

Cod post LL16 3NB

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01745 813385

E-bost
DenbighCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Dinbych
Castle Hill, Dinbych LL16 3NB