Skip to main content

Hysbysiad i Ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Olion trefol caer nerthol ers talwm 

Er bod ychydig olion Castell Abertawe wedi’u caethiwo bellach gan ganol y ddinas fodern hon, arferai fod yma gaer o gryn bwys strategol. Erbyn hyn, anodd yw dychmygu ei leoliad gwreiddiol ar ben clogwyn uwchlaw lle arferai Afon Tawe lifo, gan reoli harbwr a llwybr pwysig rhwng y dwyrain a’r gorllewin ar hyd de Cymru. Er bu yma gastell ers dechrau’r 12fed ganrif o leiaf, mae’r olion sydd yno heddiw’n dyddio o ddiwedd y 13eg ganrif a dechrau’r 14eg ganrif. Y nodwedd fwyaf trawiadol yw’r paraped arcaded nodedig ar y bloc deheuol, sy’n rhyfeddol o debyg i’r rheini yn y llysoedd esgobion yn Nhyddewi a Llandyfái.

Bu’r llanc lleol Dylan Thomas yn gweithio yn ohebydd ifanc mewn swyddfeydd papur newydd (sydd wedi’u dymchwel bellach) ar safle’r castell.


Amseroedd agor

Gellir ei weld o'r tu allan


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Dim dronau icon Dim ysmygu icon

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Abertawe, Canol dinas Abertawe