Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon wedi ailagor i ymwelwyr.

I fynd i mewn i'r safle treftadaeth hwn, rhaid i aelodau ac ymwelwyr cyffredinol archebu tocyn mynediad ar-lein, o leiaf 24 awr cyn eu hymweliad. Gellir prynu neu archebu tocynnau gydag amser neilltuol ar ein gwefan, yma.

Sylwch fod yr holl brisiau mynediad i safleoedd wedi'u gostwng i adlewyrchu'r gostyngiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y TAW a godir ar gyfer mynediad i atyniadau ymwelwyr. Bydd y gostyngiad llawn yn cael ei drosglwyddo i ymwelwyr er mwyn cefnogi economïau twristiaeth lleol.

I gael rhagor o wybodaeth am ein system docynnau orfodol, ein mesurau diogelwch ar y safle neu ein cynlluniau ailagor llawn, ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin ar ein gwefan.

Sylwch, oherwydd newid yn lefelau staffio Cadw o ganlyniad i’r achosion o coronafeirws, dim ond am bum diwrnod yr wythnos y bydd y safle hwn yn agor i ddechrau, yn hytrach na saith. Ceir rhagor o fanylion isod.

Arolwg

Castell canoloesol mawr, plasty Tuduraidd a chuddfan bardd

Dyma'r castell ‘brown as owls’ oedd yn annwyl gan Dylan Thomas, trigolyn enwocaf Talacharn. Ysgrifennodd Portrait of the Artist as a Young Dog yn nhŷ haf y castell a safai uwchlaw golygfeydd godidog o aber afon Taf.

Yma saif dau dŵr cerrig canoloesol enfawr yn gwarchod olion plasty Tuduraidd godidog, a’r cyfan wedi'u gosod mewn gerddi addurnol o'r 19eg ganrif.

Wedi canrifoedd o wrthdaro rhwng y Cymry a'r Eingl-normaniaid, achubwyd Talacharn rhag mynd yn adfail llwyr gan un o wŷr llys Elisabeth 1, Syr John Perrot. Trodd y castell adfeiliedig o'r 13eg ganrif yn gartref addas i ŵr bonheddig, cartref ac iddo neuadd fawreddog sydd â’i ffenestri agored yn dal i syllu dros y dŵr.

Ond creodd ei ymddyrchafiad cyflym lawer o elynion iddo – ac ni allai hyd yn oed y si mai ef mewn gwirionedd oedd hanner brawd y frenhines, ei achub.

Bu farw Syr John yn Nhŵr Llundain yn 1592 tra’r oedd yn aros ei ddienyddiad. Cred rhai iddo gael ei wenwyno, ac yntau ar fin cael pardwn gan Elisabeth.

Mwy am Gastell Talacharn


Amseroedd agor

AM 10am-1pm Ar Gau 1-2pm PM 2-5pm

Dydd Llun, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul 

AR GAU

Dydd Mawrth a Mercher 


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£3.80
Teulu*
£10.60
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£2.20
Pobl hŷn (Oed 65+)
£3.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.


Cyfleusterau

Maes parcio icon Mynediad i'r anabl icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Gardd icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Llogi Safle icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon

Mae llefydd parcio cyfyngedig hefyd gyferbyn â'r brif fynedfa i'r castell.

Mae'r prif faes parcio am ddim tua 300 metr/328 llath islaw'r castell.

Gall llifogydd effeithio ar y maes parcio hwn yn ystod llanw uchel y Gwanwyn. Nid oes llefydd parcio anabl penodedig.

Unwaith y byddwch wedi mynd drwy'r Porthdy mae mynediad hawdd i gadeiriau olwyn/bygis.

O'r Ganolfan Ymwelwyr, mae ramp bychan yn arwain at lwybr gwastad a mynediad hawdd o amgylch y safle.  Dim ond cerddwyr a all fynd i'r unig dwr hygyrch.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Darganfyddwch ein gweithgareddau addysgol am ddim.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A4066 o Sanclêr.
Rheilffordd
18km/11mllr Caerfyrddin, ar lwybr Abertawe-Caerfyrddin/Aberdaugleddau/Doc Penfro
Bws
100m/110llath, llwybr Rhif 222, Caerfyrddin-Talacharn/Pentywyn.
Beic
NCN Llwybr Rhif 4 (300m/328llath).

Cod post SA33 4SA

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01994 427906

E-bost
*LaugharneCastle@llyw.cymru

Cyfeiriad
Castell Talacharn
King St, Talacharn, Caerfyrddin SA33 4FA