Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae’r safle hon ar agor i ymweld â hi naill ai drwy archebu tocynnau ar-lein neu drwy brynu tocynnau wrth gyrraedd yn ein canolfannau ymwelwyr.

I ymweld â’r heneb hon:

  • edrychwch ar ein horiau agor, prisiau a chyfleusterau eraill isod
  • prynwch eich tocynnau mynediad wrth gyrraedd neu archebwch ar-lein
  • dewch â’ch gorchudd wyneb, i’w wisgo ym mhob man dan do.

Archebu tocynnau

Arolwg

Campwaith Gothig yn dod yn symbol Rhamantaidd o'r aruchel

Mae Abaty Tyndyrn yn eicon cenedlaethol – ac yn dal i sefyll yn ei ysblander di-do ar lannau Afon Gwy, a hynny bron i 500 mlynedd ers ei gwymp trasig oddi wrth ras.

Fe'i sefydlwyd ym 1131 gan fynachod Sistersaidd, oedd yn hapus i fodloni ar adeiladau pren ar y dechrau. Roedd yr Abad Henry, lleidr diwygiedig, yn fwy enwog am ei arfer o wylo wrth yr allor nag am ei uchelgais bensaernïol.

Codwyd eglwys seml o garreg a chlasau yn ddiweddarach. Ond wedyn, diolch i nawdd arglwyddi cyfoethog y Mers, dechreuodd y mynachod yn eu gynau gwynion anelu’n uwch.

Yn 1269 aethpwyd ati i adeiladu eglwys abadol newydd a ddaethon nhw ddim i ben nes creu un o gampweithiau pensaernïaeth Gothig Prydain. Mae'r ffrynt gorllewinol gwych gyda'i ffenestr saith lansed a bwâu esgynnol corff yr eglwys yn dal i syfrdanu rhywun.

Roedd y mynachod mor ddiolchgar i'w noddwr pwerus, Roger Bigod, fel eu bod yn dal i rannu elusen ar ei ran yn 1535. Ond erbyn hynny roedd Diwygiad Brenin Harri VIII yn Lloegr wedi hen ddechrau.

Flwyddyn yn ddiweddarach yn unig, ildiodd Tyndyrn yn rownd gyntaf diddymiad y mynachlogydd –ac o dipyn i beth dechreuodd yr abaty mawr droi'n adfail mawreddog.

Mwy am Abaty Tyndyrn


Amseroedd agor

Bob dydd 10am–5pm

Ar gau 1pm–2pm

 

Bob dydd 10am–6pm

Ar gau 1pm–2pm

 

Bob dydd 9.30am–5pm

 

 

 

Bob dydd 10am–4pm

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.90
Teulu*
£19.50
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£4.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£5.50

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.


Cyfleusterau

Toiledau hygyrch icon Newid cewynnau icon Lle i gadw beiciau icon Charging car park icon Croeso i gŵn icon Mynediad i'r anabl icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Llety gwyliau icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Byrddau picnic icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Ymweliadau ysgol icon Toiledau   icon Llogi Safle icon Gorsaf Ail-lenwi â Dŵr icon

Toiledau hygyrch ar gyfer ymwelwyr.

Toiledau gyda chyfleusterau i newid babanod.

Mae lle i gadw beiciau ar gael yn y maes parcio neu’n agos i’r safle.

Mae maes parcio mwy a rennir ger mynedfa'r abaty, codir tâl. Mae tua 55 o leoedd gan gynnwys 5 lle penodol i bobl anabl.

Mae lleoedd parcio penodol i fysiau. Mae hefyd faes parcio gorlif â 25 o leoedd, codir tâl.

Maes parcio Talu ac Arddangos – arian parod yn unig – bydd y ffi am barcio yn cael ei had-dalu wrth dalu am fynediad ac i aelodau Cadw.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae'r rhan fwyaf o'r ardal yn lawntydd gwastad gyda rhai llwybrau wedi'u graeanu.

Mae mynediad o ran symudedd yn bosibl yn y rhan fwyaf o'r safle.

Mae gwybodaeth ar gael yn y ganolfan ymwelwyr sy'n nodi’r llwybrau mynediad sy’n osgoi’r llethrau sydd dan laswellt.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Mae llety gwyliau Cadw ar gael i’w logi yn agos i’r safle hwn.

Abaty Tyndyrn — Bwthyn Beaufort.

 

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae meinciau a /neu fyrddau picnic ar gael i ymwelwyr eu defnyddio.

 

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.

Mae gorsaf ail-lenwi â dŵr ar gael ar y safle hwn.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
O Gaerdydd M4, Cyff 23, M48, Cyff 2, A466. O Lundain M4, Cyff 21 i’r M48.
Rheilffordd
7km/4mllr Cas-gwent, Caerdydd - Cas-gwent/Caerloyw.
Bws
300m/325llath, llwybr Rhif 69, Cas-gwent - Trefynwy.
Beic
NCN Llwybr Rhanbarthol 32 (250m/276llath).

Cod post NP16 6SE.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 03000 252239

E-bost
TinternAbbey@llyw.cymru

Cyfeiriad
Abaty Tyndyrn
Tyndyrn, NP16 6SE

Ar gyfer contractwyr, ymweliadau addysgiadol a danfoniadau, ffoniwch 01291 689251