Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'r safle hwn ar agor nawr i'w weld neu i ymweld ag ef.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydyn ni wedi dechrau ailagor detholiad o’n safleoedd treftadaeth heb staff mewn ffordd ddiogel ac wedi’i rheoli — er budd cymunedau lleol.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon nawr ar agor ac mae croeso i chi ei gweld neu ymweld â hi heb orfod archebu lle ymlaen llaw. Cadwch at ein canllawiau ymweld newydd, byddwch yn gyfrifol a dangoswch barch tuag at y safle a’i ardal leol bob amser.

Efallai bydd amseroedd agor y safle, llefydd parcio a chyfleusterau eraill sydd ar gael yn ein safleoedd sydd wedi ailagor wedi newid. Edrychwch ar dudalen we'r safle hwn yn ofalus i gael gwybodaeth ddiweddar benodol.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl a sut i gadw’n ddiogel yn ystod eich ymweliad, darllenwch ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

Arolwg

Diod i’r esgob

Ni allasai bywyd fod mor anodd â hynny i esgobion canoloesol Tyddewi. Byddai’r dynion bydol, cyfoethog, dylanwadol hyn yn mwynhau eu cysuron cartref - fel y gwelwch pan grwydrwch o gwmpas tiroedd gwych Llandyfái, a oedd yn bennaf yn ffrwyth gwaith y dynamig Henry de Gower, esgob Tyddewi o 1328 i 1347. Defnyddiai’r esgobion Landyfái yn encilfa wledig, yn ddihangfa rhag beichiau’r Eglwys a’r Wladwriaeth.

Er nad yw’n bell iawn o Dyddewi ei hun, roedd yn newid byd i fywyd syml, caeth ‘Dewi’r Yfwr Dŵr’, Dewi Sant, nawddsant Cymru, a fu fyw lawer o ganrifoedd ynghynt. Buasai’r preladiaid canoloesol yn byw bywydau breintiedig bonheddwyr gwledig, gan fwynhau moethau llety preifat, neuadd fawr grand, siambr llawr cyntaf, pyllau pysgod, perllannau ffrwythau, gerddi llysiau a pharc 144 erw / 58ha.


Amseroedd agor

Bob dydd 10am - 4pm

Mae’r canolfan ynmwelwyr ar gau. Mynedfa i’r heneb trwy’r giât ochr.


Prisiau

Categori Price
Costau mynediad
Am ddim

Cyfleusterau

Maes parcio icon Mynediad i'r anabl icon Croeso i gŵn icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Llogi Safle icon

Mae cilfan ar draws y ffordd i'r Llys, mae lleoedd parcio i hyd at tua 15 o geir.

Ceir mynediad i'r tir drwy'r giât ar y ochr. Mae llôn wedi'i graeanu ar ochr y llys yn arwain at y giât. Mae ramp sy'n arwain o'r giât gefn i'r tir.

Dim ond cerddwyr sy'n cael mynediad i bob lefel o'r safle.

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
A4139 o Benfro neu Ddinbych-y-pysgod.
Rheilffordd
Llandyfái 600m/660llath, llwybr Abertawe-Caerfyrddin/ Dinbych-y-pysgod/ Doc Penfro.
Bws
600m/660llath, llwybr Rhif 349/359, Dinbych-y-pysgod-Llandyfái/ Penfro/Hwlffordd.
Beic
NCN Llwybr Rhif 4 (200m/219llath).

Cod post SA71 5NT

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.