Skip to main content

Hysbysiad ymwelwyr

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod yr heneb hon wedi ailagor i ymwelwyr.

I fynd i mewn i'r safle treftadaeth hwn, rhaid i aelodau ac ymwelwyr cyffredinol archebu tocyn mynediad ar-lein, o leiaf 24 awr cyn eu hymweliad. Gellir prynu neu archebu tocynnau gydag amser neilltuol ar ein gwefan, yma.

Sylwch fod yr holl brisiau mynediad i safleoedd wedi'u gostwng i adlewyrchu'r gostyngiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y TAW a godir ar gyfer mynediad i atyniadau ymwelwyr. Bydd y gostyngiad llawn yn cael ei drosglwyddo i ymwelwyr er mwyn cefnogi economïau twristiaeth lleol.

I gael rhagor o wybodaeth am ein system docynnau orfodol, ein mesurau diogelwch ar y safle neu ein cynlluniau ailagor llawn, ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin ar ein gwefan.

Sylwch, oherwydd newid yn lefelau staffio Cadw o ganlyniad i’r achosion o coronafeirws, dim ond am bum diwrnod yr wythnos y bydd y safle hwn yn agor i ddechrau, yn hytrach na saith. Ceir rhagor o fanylion isod.

Arolwg

Cawr o'r oes ddiwydiannol yn dal i sefyll yn dalog ar ysgwyddau ei weithwyr

Newidiodd Blaenafon y byd. Roedd cyfoeth o lo, calchfaen a mwyn haearn – tanwydd y Chwyldro Diwydiannol –yn y bryniau hyn ar gyrion Bannau Brycheiniog.

O’r fan hon, byddai Cymru’n hyrddio a bytheirio ac yn ei chwythu ei hun ar y llwyfan byd-eang. Haearn o Gymru roddodd fod i injans, offer a pheiriannau arloesol. Cododd bontydd, llongau a rheilffyrdd. Yn fyr, lluniodd y byd modern.

Yn 1789 aeth Gwaith Haearn Blaenafon ati am y tro cyntaf i harneisio pŵer stêm i chwythu aer i'w ffwrneisi chwyth enfawr. Ganrif yn ddiweddarach, yn y fan hon y trawsnewidiodd Sidney Gilchrist Thomas ddiwydiant dur y byd trwy ddyfeisio ffordd i dynnu ffosfforws o fwyn haearn.

Mae'r ffwrneisi adfeiliedig i'w gweld hyd heddiw gerllaw olion trawiadol y ffowndri, y tŷ cast a'r tŵr cydbwyso dŵr a godai wagenni i'r awyr i uchder o 80 troedfedd.

Roedd Blaenafon yn cael ei redeg gan ddiwydianwyr mawr, didostur yn aml. Ond byddai’r lle wedi bod yn werth dim heb ei weithwyr. Ewch i archwilio’u bythynnod a ddodrefnwyd yn ddilys a ‘siop y gwaith’ sydd wedi’i ail-greu lle’r oedden nhw’n gwario’u cyflogau prin.

Mae eu stori, sy’n cael ei hadrodd trwy gyfrwng dehongliad arloesol, wrth wraidd tirwedd ddiwydiannol sydd mor gwbl unigryw fel ei bod wedi ennill statws Safle Treftadaeth y Byd.

Mwy am Waith Haearn Blaenafon 


Amseroedd agor

AM 10am-1pm Ar Gau 1-2pm PM 2-5pm

Dydd Llun, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

AR GAU

Dydd Mawrth a Mercher   

 

Dydd Iau - Dydd Sadwrn 10am – 4pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Dydd Sul - Dydd Mercher Ar Gau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

 


Prisiau a Thocynnau

Categori Price
Aelod - Ymunwch rŵan
Am ddim
Oedolyn
£5.20
Teulu*
£14.50
Pobl anabl a chydymaith
Am ddim
Plant (Oed 5-17) / UCM / Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr
£3.10
Pobl hŷn (Oed 65+)
£4.10

*2 oedolyn a hyd at 3 plentyn

Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim


Cyfleusterau

Toiledau hygyrch icon Maes parcio icon Croeso i gŵn icon Arddangosfa icon Siop roddion icon Tywyslyfr icon Dim dronau icon Dim ysmygu icon Clyw cludadwy icon Lluniaeth icon Toiledau   icon Ymweliadau ysgol icon Llogi Safle icon

Mae parcio mawr sy'n eiddo i'r Cyngor (200 metr) gyda thua 40 o leoedd ar draws prif ffordd brysur. 

Mae croeso i gŵn ar dennyn gael mynediad i lefelau llawr gwaelod y safle.

Mae arddangosfa ar y safle o fewn yr heneb.

Mae siop ar y safle sy’n cynnig amrywiaeth o gynnyrch a llyfrau.

Llawlyfr am y safle ar gael i’w brynu ar-lein ac mewn canolfannau ymwelwyr dethol.

Nid yw Cadw yn caniatáu hedfan dronau o’u safleoedd nac uwchlaw eu safleoedd. Yr unig rai sydd â hawl i wneud hynny yw contractwyr sydd wedi’u comisiynu i gyflawni dyletswyddau penodol. Bydd y contractwyr hynny yn cyflawni gofynion CAA yn llawn ynghyd â bod a sicrwydd yswiriant ac yn gweithredu dan amodau sydd wedi’u rheoli.

Ni chaniateir ysmygu.

Mae dolen sain gludadwy ar gael.

Mae lluniaeth ysgafn ar gael.

Mae toiledau ymwelwyr ar y safle hwn.

Er mwyn trefnu ymweliad addysg hunan-dywys am ddim i’r safle hwn, dilynwch y camau syml hyn yn ein adran ymweliadau addysg hunan-dywys.

Tra eich bod ar y wefan, edrychwch ar ein adnoddau dysgu am ddim i’ch helpu chi gyda’ch antur teithio mewn amser!

Mae’r safle ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau, arddangosfeydd a ffilmio.


Cyfarwyddiadau

Ffordd
Ar hyd yr A4043, dilynwch yr arwyddion i Amgueddfa Lofaol Big Pit a Gwaith Haearn Blaenafon.
Rheilffordd
12km/8mllr, Pont-y-pŵl a New Inn, ar lwybr Manceinion/Lerpwl-Pont-y-pŵl/Caerdydd.
Bws
3km/2mllr, llwybr X24 o Gasnewydd drwy Gwmbrân, Pont-y-pŵl a’r Farteg.
Beic
NCN Llwybr Rhif 46 (600m/656llath).

Cod post NP4 9RQ

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 03457 48 49 50.

 


Cysylltu â ni

Rhif ffôn 01495 792615

E-bost
BlaenavonIronworks@llyw.cymru

Cyfeiriad
Gwaith Haearn Blaenafon
North St, Blaenavon NP4 9RN