Skip to main content

Cyfuno

Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant

Cadw yw un o bartneriaid diwylliannol allweddol Cymru sy'n cefnogi rhaglen Cyfuno: Creu cyfleoedd drwy ddiwylliant ar y cyd ag Amgueddfa Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. 

Gall diwylliant a threftadaeth gael effaith enfawr ar fywydau pobl. Mae'r rhaglen Cyfuno yn cyfrannu at‘Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, ac yn arbennig o ran ‘Cymru o gymunedau cydlynus’ a ‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’.

Mae ‘Cynllun Cyflawni Cyfuno 2020–21’ a'r  Ffeithlun cysylltiedig yn rhoi trosolwg o'r Rhaglen bresennol, a gaiff ei gweithredu gan gydlynwyr Cyfuno yn yr ardaloedd canlynol — Caerdydd, Sir Gaerfyrddin, Conwy, Gwynedd, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Abertawe, Torfaen a Chaerffili — a'i chefnogi gan wahanol bartneriaid lleol a chenedlaethol.

I gael rhagor o wybodaeth am Cyfuno, neu i gymryd rhan yn y Rhaglen, cysylltwch â: cyfuno-fusion@gov.wales.

Grant Her Cyfuno Cydgysylltydd:  

Caerdydd — Amgueddfa Caerdydd

0300 111 2 333

Sir Gaerfyrddin Cyngor Sir Caerfyrddin

Suzanne Samuel

SSamuel@carmarthenshire.gov.uk

01554 742662 / 07789 874 758

Conwy — Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Shirley Williams

shirley.williams1@conwy.gov.uk

01492 574628

Gwynedd — Cyngor Gwynedd (mae'r cydgysylltwyr yn rhannu'r swydd yn rhan-amser)

Chloe Jane Ward

cyfuno@gwynedd.llyw.cymru

N/A

Helen Marie Walker

helenmariewalker@gwynedd.llyw.cymru

07814604130

Casnewydd / Cyngor Dinas Casnewydd 

Emma Newrick

Culture and Heritage Team Manager

Emma.Newrick@newport.gov.uk

Castell-nedd Port Talbot / Tai Tarian

Janet Weaver

janet.weaver@taitarian.co.uk

01639 505922

Torfaen a Chaerffili Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Janine Reed

Janine.Reed@torfaen.gov.uk

07939536645

Abertawe — Dinas a Sir Abertawe

Dean Kelly

Dean.Kelly@swansea.gov.uk