Skip to main content

Telerau ac amodau ar gyfer Gynllun Tocyn Henebion Cadw

Mae'r telerau ac amodau hyn yn berthnasol i bob categori o Gynllun Tocyn Henebion Cadw.

Y Tocyn Henebion yw'r cerdyn a roddir i aelodau'r cyhoedd sy'n galluogi mynediad i safleoedd hanesyddol Cadw. Daliwr Tocyn Henebion yw'r person a enwir ar y Tocyn Henebion.

 1. Mae'r Tocyn Henebion yn rhoi hawl i Ddaliwr Tocyn Heneb gael mynediad diderfyn i bob un o henebion Cadw. Mae pob cerdyn yn ddilys am gyfanswm o dair blynedd o'r dyddiad cyhoeddi. Nid yw'n cynnwys yr ystod o fanteision eraill y mae Aelodaeth Cadw yn eu darparu. Fel rhan o'ch aelodaeth, byddwch hefyd yn derbyn cylchlythyr e-bost.

2. Gallwch brynu Tocyn Henebion Cadw yn unrhyw un o’r safleoedd Cadw canlynol: Castell Biwmares, Castell Caernarfon, Castell Caerffili, Castell Coch, Castell Cas-Gwent, Castell Cilgerran, Castell Conwy, Castell Cricieth, Castell Dinbych, Castell Harlech, Castell Cydweli, Castell Talacharn, Castell Oxwich, Gwaith Haearn Blaenafon, Chaer a Baddonau Caerllion, Tŷ Trefol Elisabethaidd Plas Mawr, Castell Rhaglan, Castell Rhuddlan, Capel y Rug, Abaty Ystrad Fflur, Palas yr Esgob Tyddewi, Abaty Tyndyrn, Llys a Chastell Tre-tŵr ac Abaty Glyn y Groes.

3. Nid yw safleoedd am ddim na safleoedd sy’n cael eu rheoli ar y cyd yn rhan o’r cynllun, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i Castell Carreg Cennen, Castell Dolwyddelan, Amgueddfa Cerrig Margam a Chastell Weble.

4. Gall pobl sydd â Thocyn Preswylwyr Lleol ar hyn o bryd gyfnewid eu cerdyn am Docyn yn unrhyw un o safleoedd Cadw sy’n rhan o’r cynllun.

5. Dim ond y person a enwir y gellir defnyddio'r Tocyn Henebion ac nid yw'n drosglwyddadwy. Dim ond gyda cherdyn llun y caiff deilydd y Tocyn mynediad. Mae hawl gan Cadw i wrthod mynediad os penderfynir nad yw’r Tocyn yn berchen i’r sawl sy’n ei ddangos.

6. Dim ond Tocyn ar gyfer UN o Henebion Cadw sydd â thâl mynediad y gall un deilydd ei gael.  

7. Nid yw'r Tocyn Henebion yn ddilys i roi mynediad i unrhyw safle English Heritage, Historic Scotland neu Manx Heritage.

8. Mae'r data personol y mae Cadw yn ei gasglu yn angenrheidiol er mwyn ein galluogi i weinyddu'ch contract. Bydd Cadw yn rhannu eich data gydag Equinox, asiantaeth trydydd parti, i weinyddu eich Tocyn Henebion Cadw. Ni chaiff eich data ei rannu ag unrhyw drydydd parti eraill y tu allan i weinyddu eich pas.

9. Ar gyfer polisi preifatrwydd Cadw yn unol â GDPR ewch i: cadw.llyw.cymru/polisi-preifat

10. Bydd y Tocyn Henebion yn galluogi'r Daliwr Tocyn Henebion i gael mynediad am ddim i safleoedd talu Cadw yn ystod oriau agor arferol y safleoedd hynny. Ni chaniateir mynediad am ddim i safleoedd talu Cadw neu rannau o safleoedd ar achlysuron arbennig neu ddiwrnodau digwyddiad sydd y tu allan i oriau agor arferol. Mae Cadw yn cadw'r hawl i osod ffioedd ychwanegol am ddigwyddiadau arbennig ac arddangosfeydd yn safleoedd Cadw ac ni fydd meddiant Tocyn Henebion yn galluogi'r Deilydd Tocyn Henebion i gael mynediad am ddim i ddigwyddiadau arbennig a / neu arddangosfeydd.

11. Er mwyn cael mynediad disgownt neu am ddim i unrhyw safle neu brynu nwyddau ar bris gostyngol Cadw, rhaid cynhyrchu'r Tocyn Henebion (ni dderbynnir llungopïau). Os na chynhyrchir y Tocyn Henebion, rhaid talu'r tâl llawn am y pris mynediad neu'r pryniant llawn ac ni fydd gan y Daliwr Tocyn Aelodaeth hawl i gael unrhyw ad-daliad o'r taliadau hynny.

12. Mae’r Tocyn Henebion yn eiddo i Cadw. Os collir y Tocyn Henebion, mae'n rhaid i ddeiliad Cerdyn Tocyn Henebion wneud cais i Cadw ar gyfer Tocyn Henebion a godir ar y ffi lawn.

13. Bydd rhoi gwybodaeth anghywir gyda'r bwriad o dwyllo Cadw, neu ddefnydd amhriodol o'r Tocyn Henebion, yn arwain at fforffedu'r Tocyn Henebion.

14. Bydd methiant gan Ddeilydd Henebion i wneud unrhyw daliad sy'n ddyledus yn arwain at fforffedu cerdyn Tocyn Henebion.

15. Mae’r Tocynnau ar gael i bawb sy’n 5 oed neu’n hŷn (caiff plant fynediad am ddim i safleoedd Cadw tan eu bod nhw’n 5 mlwydd oed).

16. Nid oes gwerth ariannol i’r cerdyn, ni ellir ei ailwerthu, ei arwerthu na’i gyfnewid ac ni ellir ei gyfnewid am arian yn rhannol nac yn llwyr.

17. Mae hawl gan Cadw i ddiddymu’r cynllun unrhyw bryd mae’n penderfynu sy’n addas yn ôl amgylchiadau sydd tu hwnt i’w reolaeth resymol.

18. Mae Cadw yn cadw'r hawl i dynnu mynediad disgownt a / neu ddim am ddim ar unrhyw un o'r safleoedd Cadw, English Heritage, Historic Scotland neu Manx Heritage ar unrhyw un neu unrhyw rybudd rhesymol ar unrhyw adeg. Bydd rhybudd o'r fath yn cael ei bostio ar wefan Cadw (llyw.cymru/cadw)

19. Mae Cadw yn cadw'r hawl i newid y telerau a'r amodau hyn neu'r buddion sydd ar gael i Ddeiliaid Henebion ar unrhyw adeg trwy bostio unrhyw newidiadau ar wefan Cadw. Bydd unrhyw newidiadau yn digwydd ar y dyddiad y cânt eu postio ar y wefan. Fe'ch cynghorir i wirio'r telerau a'r amodau hyn yn rheolaidd ar gyfer y diweddariadau.

20. Wrth ymuno â Chynllun Tocyn Henebion Cadw ar-lein, dylech dderbyn unrhyw e-bost (e-byst) cadarnhau o fewn 10 munud. Os na wnewch chi, gwiriwch unrhyw ffolderi sbam neu sothach. Os na fydd y cadarnhad yn cyrraedd o fewn 24 awr, cysylltwch â thîm aelodaeth Cadw ar cadwmembership@equinox.cymru neu ffoniwch 0800 0743121.

21. Ni chyhoeddir Tocyn Henebion nac ad-daliadau newydd. Os yw Deiliad Cerdyn Aelodaeth yn dymuno ychwanegu aelod ychwanegol, bydd Cadw yn gofyn i'r Deilydd Aelodaeth dalu pris llawn am docyn ychwanegol a bydd yn cyhoeddi Cardiau Aelodaeth newydd yn unol â hynny.

22. Pan fyddwch yn gwneud cais am Docyn Henebion trwy wneud cais ar-lein neu dros y ffôn, mae gennych hawl gyfreithiol i newid eich meddwl o fewn 14 diwrnod i ddyddiad y cais a derbyn ad-daliad o ffioedd aelodaeth a dalwyd; ar yr amod, os ydych wedi ymweld ag unrhyw safle(oedd) Cadw sydd â thâl mynediad o fewn y cyfnod hwnnw, byddwch yn atebol i dalu'r ffioedd mynediad perthnasol mewn perthynas â'r ymweliad(au) o'r fath.

23. Dim ond fel rhan o ymweliad personol y mae eich Tocyn Henebion yn ddilys ac ni fydd yn ddilys fel rhan o daith a drefnwyd gan drydydd parti.

24. Ni ddylech ddefnyddio eich Tocyn Henebion er budd masnachol. Bydd defnydd amhriodol o’r Tocyn Henebion yn arwain at fforffedu eich Cerdyn Tocyn Henebion.