Skip to main content

— gyda thocynnau mynediad i safleoedd ar gael i’w harchebu ar gyfer henebion dethol o ddydd Llun 3 Awst 2020.

Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru, rydym yn falch o gyhoeddi y bydd rhai o gestyll, abatai a gweithfeydd haearn mwyaf eiconig Cymru yn ailagor yn raddol.

Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith a chyflwyno mesurau ymbellhau cymdeithasol a hylendid hanfodol, bydd 18 o’n 25 safle hanesyddol sydd â staff yn ailagor yr haf hwn, gyda nifer o’n henebion trawiadol yn paratoi i groesawu ymwelwyr ddechrau mis Awst.

Bydd ein safle archebu ar-lein newydd yn mynd yn fyw ar ein gwefan ddydd Llun 3 Awst, gan alluogi i aelodau Cadw ac ymwelwyr cyffredinol brynu neu gadw tocynnau mynediad i safle.

Ar hyn o bryd, dim ond ar gyfer y safleoedd â staff sy'n barod i groesawu ymwelwyr ym mis Awst y bydd slotiau ymweld ar gael, gyda safleoedd pellach i'w hychwanegu at y system docynnau wrth iddynt ailagor.

Bydd tocynnau ar gyfer ymweliadau hyd at ddydd Sul 16 Awst ar gael i'w harchebu o ddydd Llun 03 Awst, tra bydd tocynnau ar gyfer ymweliadau o ddydd Llun 17 Awst ymlaen ar gael i'w prynu neu eu harchebu  o ddydd Llun 10 Awst. Wrth i’n safleoedd eraill ailagor, bydd modd archebu tocynnau bythefnos ymlaen llaw.

At hynny, gostyngwyd yr holl brisiau mynediad i'r safle i adlewyrchu'r gostyngiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y TAW a godir am fynediad i atyniadau ymwelwyr. Bydd y gostyngiad llawn yn cael ei drosglwyddo i ymwelwyr er mwyn cefnogi economïau twristiaeth lleol.

Yn rhai o’r safleoedd fydd yn ailagor, gan gynnwys Castell Caernarfon ac Abaty Tyndyrn, dim ond rhannau o’r safleoedd y bydd modd mynd iddyn nhw a hynny oherwydd bod angen gwneud gwaith cadwraeth neu ddatblygu hanfodol. O ganlyniad, bydd mynediad i Gastell Caernarfon yn hanner pris, a bydd pris tocynnau i oedolion yn Nhyndyrn yn cael ei ostwng i £5 yn unig.

Sylwch, oherwydd newid yn lefelau staffio Cadw yn dilyn yr achosion o coronafeirws, dim ond am bum diwrnod yr wythnos y bydd ein safleoedd treftadaeth sydd â staff yn agor i ddechrau, yn hytrach na saith.

Amlinellir y manylion hyn yn ein cynllun ailagor fesul cam a chânt eu nodi'n glir trwy'r platfform tocynnau ar-lein, gyda'r holl docynnau i fod yn benodol i'r safle a dim ond yn ddilys ar gyfer mynediad i'r heneb a ddewiswyd adeg eu prynu neu eu cadw.

Ar ran pawb yn Cadw, hoffem ddiolch i’n holl aelodau a’n hymwelwyr am eu cefnogaeth barhaus a’u hamynedd yn ystod y cyfnod hwn. Mae wedi ein galluogi ni i gynllunio ymlaen llaw yn effeithiol ar gyfer ailagor ein prif safleoedd treftadaeth.

 

Allwn ni ddim aros i'ch croesawu yn ôl ac rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn fuan.

 

Dyddiadau ailagor arfaethedig ar gyfer safleoedd Cadw sydd â staff:

Mae ein hamserlen ailagor arfaethedig fel a ganlyn, gan gynnwys dyddiadau ac amseroedd ailagor penodol ar gyfer safleoedd unigol ym mis Awst.

 

D.S. Ym mhob safle, bydd sesiynau’r bore rhwng 10am ac 1pm. Yna bydd y safleoedd ar gau rhwng 1pm a 2pm ar gyfer glanhau, a bydd sesiynau’r prynhawn yn rhedeg rhwng 2pm a 5pm.

 

Safleoedd a fydd yn ailagor ym mis Awst:

Castell Talacharn    4 Awst      AR AGOR
         

Dydd Llun, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Mawrth a Mercher   
           
Plas Mawr   4 Awst     AR AGOR
         

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Iau a Gwener 
           
Gwaith Haearn Blaenafon    5 Awst     AR AGOR
         

Dydd Llun, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Mawrth a Mercher   
           
Castell Caerffili    6 Awst      AR AGOR
         

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Llun a Mawrth 
           
Castell Dinbych    6 Awst      AR AGOR
         

Dydd Llun, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul 

          AR GAU
          Dydd Mawrth a Mercher   
           
Castell Harlech     6 Awst      AR AGOR
         

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Llun a Mawrth 
           
Castell Rhaglan     6 Awst      AR AGOR
         

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Llun a Mawrth 
           
Castell Cas-gwent    7 Awst      AR AGOR
         

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Iau a Gwener 
           
Castell Conwy*     8 Awst      AR AGOR
         

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Iau a Gwener 
           
Castell Biwmares     10 Awst      AR AGOR
         

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Iau a Gwener 
           
Castell Caernarfon     10 Awst      AR AGOR
         

Dydd Llun, Mawrth, Mercher, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Iau a Gwener 
           
Abaty Tyndyrn   28 Awst      AR AGOR
         

Dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn, Sul  

          AR GAU
          Dydd Llun a Mawrth 

 

*Â system unffordd newydd i sicrhau iechyd a diogelwch y cyhoedd, bydd Waliau Tref Conwy bellach yn ailagor ar ddydd Sadwrn 8 Awst – yr un pryd â’r castell ysblennydd.

Gostyngiadau pris ar draws henebion:

 

PRIS LLAWN 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

MYFYRWYR / PLANT 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

HENOED 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

TEULU 2020/21

Pris gostyngol Covid-19

 

£

 

£

 

£

 

£

 

Castell Conwy

10.40

8.80

6.30

5.40

8.40

7.10

29.50

25.10

Castell Caernarfon

10.40

5.20

6.30

3.10

8.40

4.20

29.50

14.70

Castell Caerffili

9.40

8.00

5.60

4.80

7.50

6.40

26.20

22.30

Castell Biwmares

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Castell Cas-gwent

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Castell Harlech

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Plas Mawr

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Castell Rhaglan

7.70

6.50

4.60

3.90

6.10

5.20

21.60

18.40

Abaty Tyndyrn

7.70

5.00

4.60

2.30

6.10

3.10

21.60

10.80

Castell Dinbych

4.50

3.80

2.60

2.20

3.60

3.10

12.50

10.60

Castell Talacharn

4.50

3.80

2.60

2.20

3.60

3.10

12.50

10.60

Gwaith Haearn Blaenafon

6.10

5.20

3.70

3.10

4.80

4.10

£17.10

14.50

Tocyn cyfun Conwy / Plas Mawr

12.70

10.80

7.60

6.50

10.20

8.70

£35.80

30.40

 

 

Safleoedd a fydd yn ailagor o ddydd Sadwrn y 5ed – dydd Gwener y 18fed Medi (cyhoeddir y dyddiadau fesul safle yn ddiweddarach yn yr haf)

Castell Coch

Castell Cricieth

Castell Cydweli

Llys yr Esgob Tyddewi

Caer a Baddonau Rhufeinig Caerllion

Llys a Chastell Tretŵr

 

Safleoedd a fydd yn ailagor yng Ngwanwyn 2021:

Capel y Rug

Eglwys Llangar

Castell Oxwich

Castell Rhuddlan

Abaty Glyn y Groes

Abaty Ystrad Fflur

Castell Cilgerran

 

Ailagor Safleoedd sydd â Staff: Cwestiynau Cyffredin

Rydym eisiau rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi o ran ein cynlluniau i ailagor ein safleoedd treftadaeth sydd â staff yng Nghymru, gan ddeall y gallech fod ag ambell gwestiwn cyn i chi ymweld.

 

O ystyried hynny, dyma atebion i rai o'r cwestiynau sy’n cael eu gofyn amlaf. Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â ni drwy e-bost: Cadw.llyw.cymru.

 

Cwestiynau Cyffredin am archebu

Cwestiynau Cyffredin aelodau Cadw

Cwestiynau Cyffredin gweithredwyr teithiau

Cwestiynau Cyffredin ar gyfer aelodau ac ymwelwyr cyffredinol

Cwestiynau Cyffredin priodasau a digwyddiadau trydydd parti