Skip to main content

Hysbysiadau statudol ymgynghori adeilad rhestredig

Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu rhestru adeilad neu dynnu adeilad oddi ar y rhestr. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Gwarchodaeth interim — adeiladau rhestredig

Bydd adeilad yr ystyrir ei restru yn cael ei warchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe bai wedi'i restru eisoes o dan Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. 

Hysbysiadau ymgynghori cyfredol adeilad rhestredig

Cyfeirnod: 87807

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Tŷ Fferm Graigina  

Cymuned ac awdurdod unedol: Llanybydder, Sir Gâr 

Ymgynghoriad: 21 Mai 2020 - 15 Gorffennaf 2020

 

Cyfeirnod: 87810

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Colwmbariwm ym Mynwent Glyn-Taf

Cymuned ac awdurdod unedol: Pontypridd, Rhondda Cynon Taf

Ymgynghoriad: 15 Medi 2020 - 27 Hydref 2020

 

Cyfeirnod: 87804

Enw/cyfeiriad yr adeilad: Ty Coch, gan gynnwys melin lifio ynghlwm a gweithdy saer coed a rhod ddwr ar wahân

Cymuned ac awdurdod unedol: Caersws, Powys

Ymgynghoriad: 22 Medi 2020 - 3 Tachwedd 2020

 

Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori.

Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.