Skip to main content

Hysbysu Gweinidogion Cymru

Os yw awdurdod cynllunio lleol yn bwriadu rhoi cydsyniad adeilad rhestredig mae’n rhaid iddo hysbysu Gweinidogion Cymru, drwy Cadw, yn gyntaf. Mae hyn yn caniatáu i Weinidogion Cymru benderfynu a ydynt am alw’r cais i mewn er mwyn iddynt benderfynu arno eu hunain neu ganiatáu i’r awdurdod cynllunio lleol benderfynu ar y cais ei hun. Os bydd yr awdurdod cynllunio’n penderfynu gwrthod rhoi cydsyniad, gall wneud hynny heb hysbysu Gweinidogion Cymru.

Mae Gweinidogion Cymru yn awyddus i weld penderfyniadau ynghylch cydsyniad adeilad rhestredig yn cael eu gwneud yn lleol. Gallant gyfarwyddo nad yw’r broses hysbysu — Adran 13 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 — yn berthnasol i rai categorïau penodol o geisiadau. Maent wedi cyfarwyddo  na fydd angen i awdurdodau cynllunio lleol hysbysu Gweinidogion Cymru os ydynt yn bwriadu rhoi caniatâd ar gyfer gwaith sy’n effeithio ar y tu mewn i adeilad rhestredig gradd II (heb seren).

Gall Gweinidogion Cymru hefyd gyfarwyddo, ar yr amod bod yr awdurdod cynllunio lleol yn cael caniatâd ysgrifenedig Cadw, na fydd Adran 13 yn gymwys i unrhyw gais am waith ar adeilad gradd II (heb seren) heblaw am ddymchwel.  Fodd bynnag, rhaid i'r awdurdod cynllunio lleol gael cyngor swyddog cadwraeth adeiladau arbenigol a enwir ar bob cais o'r fath.

Mae'r awdurdodau cynllunio lleol canlynol wedi'u hawdurdodi i roi caniatâd ar gyfer gwaith i adeiladau rhestredig gradd II (heb seren) heb hysbysu Gweinidogion Cymru:

  • Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
  • Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
  • Cyngor Bro Morgannwg
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent  gweinyddir gan Gyngor Sir Fynwy
  • Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen — gweinyddir gan Gyngor Sir Fynwy
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Cyngor Sir Fynwy — ynghyd â gradd II*
  • Cyngor Sir Gâr
  • Cyngor Sir Penfro

Am fwy o wybodaeth, gweler Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol 5.18–5.21.