Skip to main content

Pam bod cynnal a chadw yn bwysig

Mae llawr o resymau da dros ymgymryd â gwaith cynnal a chadw rheolaidd ar adeiladau.

Gall eich helpu i:

  • Gadw gwerth uchaf eich adeilad, yn arbennig os oes nodweddion pensaernïol gwreiddiol yn bresennol o hyd.
  • Arbed arian drwy atgyweirio nodweddion, megis ffenestri, yn hytrach na phrynu rhai newydd.
  • Atal problemau mwy difrifol, megis pydredd sych, ac osgoi cost ac anghyfleustra gwaith atgyweirio mawr.
  • Cynnal ymddangosiad eich adeilad a chyfrannu at ymdeimlad o falchder yn eich cymuned.
  • Hyrwyddo cynaliadwyedd drwy ddiogelu eich adeilad er mwyn i genedlaethau'r dyfodol ei ddefnyddio a'i fwynhau.
  • Cynllunio a chyllidebu ar gyfer gwaith cynnal a chadw drutach, megis ailaddurno allanol.

Beth yw cynnal a chadw?Yn y bôn, mae cynnal a chadw yn golygu cynnal archwiliadau rheolaidd i archwilio cyflwr eich adeilad a'i amgylchoedd, a gwneud gwaith atgyweirio amserol os caiff namau eu canfod. Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr i gynnal archwiliadau neu wneud gwaith atgyweirio syml. Os bydd problemau mwy difrifol yn codi neu os bydd adeilad yn fawr neu'n arbennig o gymhleth, efallai yr hoffech ymgynghori â syrfëwr neu bensaer cymwys.

Ni fydd angen cael caniatâd ar gyfer gwaith cynnal a chadw syml fel arfer os yw eich adeilad yn rhestredig, ond os bydd angen gwneud gwaith atgyweirio mwy sylweddol, dylech gadarnhau hynny'n gyntaf â swyddog cadwraeth eich awdurdod cynllunio lleol.