Skip to main content

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Cyflwynwyd Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) i Senedd Cymru ar 4 Gorffennaf 2022. 

Dyma’r Bil cydgrynhoi cyntaf i’w gyflwyno fel rhan o raglen bum mlynedd gyntaf Llywodraeth Cymru i wella hygyrchedd cyfraith Cymru. Bydd y darn hanesyddol hwn o ddeddfwriaeth yn darparu cyfraith gwbl ddwyieithog, drefnus a hygyrch ar gyfer diogelu a rheoli ein hamgylchedd hanesyddol unigryw yn effeithiol fel y gall barhau i gyfrannu at lesiant Cymru a’i phobl.

Mae testun llawn Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) ar gael ar wefan y Senedd.

Mae dogfennau ategol ar wefan y Senedd hefyd, a fydd yn eich helpu i ddeall yn well  y ddeddfwriaeth a’r ffordd y cafodd ei drafftio:

Memorandwm esboniadol — cefndir cyffredinol a chyd-destun y Bil


Nodiadau esboniadol — sylwebaeth benodol ar ddarpariaethau pan fo angen

Nodiadau’r drafftwyr — sylwadau ar benderfyniadau a wnaed wrth ddrafftio’r Bil

Tabl tarddiad — ffynhonnell ddeddfwriaethol y darpariaethau yn y Bil

Tabl cyrchfannau — lleoliad darpariaethau yn y ddeddfwriaeth bresennol yn y Bil 

Os hoffech gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y Bil, tanysgrifiwch i'n Diweddariad ar yr Amgylchedd Hanesyddol