Skip to main content

Ydych chi’n ymwneud â gwaith cysylltiedig â’r Amgylchedd Hanesyddol a Newid yn yr Hinsawdd yng Nghymru?

Cymerwch ran yn ein Harolwg Gweithgarwch o’r Amgylchedd Hanesyddol ac Addasu i Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer 2022.

Fis Chwefror 2020 cyhoeddodd Grŵp yr Amgylchedd Hanesyddol (HEG) Gynllun Addasu’r Sector y sector Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd, er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o’r risgiau a’r cyfleoedd y mae newid yn yr hinsawdd yn eu creu i’r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru, a’r angen i addasu. Yn Adran 6 y Cynllun mae cyfres o brif gamau gweithredu gydag allbynnau a chanlyniadau a fwriedir ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol.

Rydym bellach yng ngham ‘adroddiad interim ar weithgarwch’ Blwyddyn 3 cylch Fframwaith Monitro a Gwerthuso 5 mlynedd Cynllun Addasu’r Sector. Felly mae Is-grŵp Newid yn yr Hinsawdd HEG wedi lansio eu hymgynghoriad i gasglu tystiolaeth o weithgarwch addasu sy’n berthnasol i’r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru, a gynhaliwyd yn ystod 2022.

Bydd hyn yn ein helpu i werthuso cynnydd yn erbyn y camau gweithredu sydd wedi’u cyhoeddi ac i nodi bylchau a meysydd blaenoriaeth sydd angen sylw pellach.

  • Rydym yn awyddus i glywed enghreifftiau o weithgareddau perthnasol rydych yn ymwneud â hwy neu'n gwybod amdanynt.
  • Rydym yn awyddus i glywed gennych hefyd os nad oes gennych weithgareddau perthnasol i adrodd amdanynt. A oes yna reswm am hynny?
  • Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad hwn yn ein helpu i baratoi adroddiad yn ystod Gwanwyn 2023 ar gyfer Llywodraeth Cymru a fydd yn cael ei ddosbarthu ar draws Sector yr Amgylchedd Hanesyddol yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Mae Adroddiadau Dros Dro am Weithgareddau ar gyfer 2020 a 2021 ar gael yma: https://cadw.llyw.cymru/cyngor-a-chymorth/newid-hinsawdd/addasu-i-newid-hinsawdd
  • Gallwch gyflwyno eich barn ac enghraifft neu enghreifftiau o weithgareddau yma:  https://survey123.arcgis.com/share/0fedc895e38c4096b8eb6b9a731ad6a4

Bydd yr ymgynghoriad yn cau am 14:00 ar 10 Chwefror 2023.

Diolch i chi ar ran Is-grŵp Newid yn yr Hinsawdd HEG.