Skip to main content

Mae Cadw yn cynnig ymweliadau addysg hunan-dywys am ddim i safleoedd Cadw sydd â staff ble codir tâl fel arfer, i ystod eang o ddysgwyr.

I drefnu eich ymweliad Hunan-Dywys, dilynwch y camau syml hyn:

  1. gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen, deall ein termau ac amodau ac yn gallu cydymffurfio â nhw. Gweler hefyd ein canllawiau i ymweliadau grŵp/ysgolion a’n hadnoddau
  2. ffoniwch y safle i weld os yw ar gael ar y dyddiad yr hoffech ymweld - Trefnwch eich ymweliad o leiaf 5 diwrnod gwaith o flaen llaw; os wnewch chi ei gadael yn hwyrach na hyn, ni allwn warantu ymweliad am ddim, er y gwnawn ein gorau i brosesu eich cais. Mae pob archeb yn ddibynnol ar argaeledd a disgresiwn y safle
  3. unwaith i chi gytuno ar ddyddiad ac amser gyda’r safle, llenwch y ffurflen archebu ar-lein:

Ffurflen Trefnu Ymweliadau Addysg Hunan-dywys

Mae ymweliadau addysgol â safleoedd Cadw yn rhad ac am ddim, ond rydyn ni’n croesawu rhoddion, gyda’r arian yn cael ei ail-fuddsoddi mewn gwaith cadwraeth, gan ganiatáu i genedlaethau’r dyfodol fwynhau ein hamgylchedd hanesyddol.

Cyfrannwch nawr

Mae’r rhan fwyaf o leoliadau Cadw yn ddi-staff ac ar agor i ymweld â hwy. Gall y profiad o archwilio’r lleoliadau di-staff fod yn wych, cyn belled â’ch bod yn deall beth yw’r cyfyngiadau a’ch bod wedi paratoi’n bwrpasol.

Bydd raid i chi wneud eich asesiad risg eich hun ac awgrymwn eich bod yn ymweld â lleoliad sy’n addas ar gyfer eich grŵp arbennig chi: 

  • sicrhewch eich bod yn deall cyfyngiadau mynediad, toiledau, arlwyo a signal ffôn symudol y lleoliad rydych yn dymuno ymweld ag o. Hefyd byddwch yn ymwybodol bod y lleoliadau hyn yn agored i’r elfennau a chamddefnydd gan eraill - ni allwn bob amser reoli pwy sy’n ymweld na beth maent yn ei adael ar eu holau. Efallai bydd eich person cymorth cyntaf am holi ynglŷn â darpariaeth iechyd yn yr ardal

  • cofiwch ddefnyddio ein hadnoddau ar gyfer eich teithiau hunan-ddarpar.  Ystyriwch ddefnyddio arbenigwr cymwysedig mewn hanes lleol neu bwnc arbennig — efallai dywysydd teithiau ardystiedig e.e. tywysydd WOTGA bathodyn gwyrdd/glas neu debyg, os yw cyllid yn caniatáu.  Byddai’n rhaid i chi sicrhau bod ganddynt y caniatâd priodol i weithio gyda’ch myfyrwyr

  • bydd yn rhaid i chi sicrhau bod cymarebau staff/myfyrwyr eich taith yr un fath â’n gofynion ni mewn lleoliadau wedi eu staffio, neu’n uwch (gweler telerau ac amodau). Dylech hefyd gael cymhorthyddion cyntaf wrth law gyda rhifau ffôn meddyg lleol ac ysbyty

  • ac os ydych yn defnyddio gwefannau cymdeithasol, cofiwch ein tagio ar Twitter @cadwcymru neu chwilio am Cadw ar Facebook!