Skip to main content
Wedi ei gyhoeddi
09 Ebr 2020

Mae Coronavirus wedi cau safleoedd hanesyddol Cymru ond yr wythnos hon (08 Ebrill), mae Cadw wedi rhoi cyflenwadau bwyd o’i gestyll, abatai a henebion i helpu cymunedau ledled y wlad.

Gyda chyflenwadau wedi'u cymryd o 24 o safleoedd treftadaeth, mae Cadw wedi rhoi mwy na 1,000 o eitemau bwyd i wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru — gan gynnwys banciau bwyd, elusennau cymunedol, canolfannau digartrefedd a hybiau ysgolion lleol, sy'n dal i weithredu i gefnogi plant gweithwyr allweddol.

Mae bocsys rhoddion Cadw yn cynnwys detholiad enfawr o fwyd moethus yn cynnwys: cyffug, pice ar y maen, bara brith, bisgedi, jam, siytni ac Wyau Pasg - pob un wedi'i becynnu i wneud yn siŵr nad yw Cadw yn gwastraffu bwyd yn ystod yr amser hwn o angen cynyddol. Mae’r bocsys hyn wedi’u dosbarthu yng Nghaerdydd, y Rhyl, Abermaw, Sir Benfro, Cwmbrân a Phont-y-pŵl.

Ers dechrau COVID-19, mae banciau bwyd Cymru wedi bod dan straen heb ei debyg — gydag adroddiadau eu bod wedi gorfod cyflwyno elfen o ddogni'r mis diwethaf, yn wyneb llai o roddion a’r ffaith fod pobl yn prynu llawer o fwyd i’w storio.

Mae Cadw wedi danfon nwyddau i sawl banc bwyd yr wythnos hon - gan gynnwys The King’s Storehouse yn y Rhyl, The Hope Centre ym Mhont-y-pŵl a Banc Bwyd De Gwynedd yn Harlech. Ceidwaid safle a phartner dosbarthu lleol, Ginger Exhibitions, sydd wedi bod yn dosbarthu’r nwyddau.

Dywedodd Sarah Jones cydlynydd The King’s Storehouse:  

Rydyn ni wedi cael ein llethu gan geisiadau am barseli bwyd dros y tair wythnos ddiwethaf, yn enwedig gan deuluoedd â phlant gartref. Fe wnaethon ni helpu 84 o deuluoedd yr wythnos diwethaf ac rydyn ni'n brysur yr wythnos hon hefyd - felly rydym yn croesawu’r rhodd gan Cadw yn fawr iawn. Bydd y siocled yn gwneud gwahaniaeth arbennig o fawr - i lawer o bobl, bydd yn bleser na allant ei fforddio.”

Anfonwyd eitemau hefyd i elusennau digartrefedd a chanolfannau gofal i bobl hŷn, a’r gobaith yw y bydd rhoddion Cadw yn helpu i leddfu’r pwysau ar fanciau bwyd Cymru a hybiau cymunedol dielw fel ei gilydd — sydd i gyd yn gweithio’n ddiflino i ddarparu ar gyfer pobl mewn angen.

Yn y cyfamser, bydd y rhoddion a roddir i hybiau ysgolion lleol — gan gynnwys Meithrinfa Little Darlings ac Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam yng Nghwmbrân — yn helpu i gefnogi plant gweithwyr allweddol, sy'n cael eu haddysgu ac yn derbyn gofal yno hyd y gellir rhagweld. Bydd rhoddion a gynigir i’r ysgolion yn helpu i ddarparu ar gyfer plant ar y rhaglen ‘prydau ysgol am ddim’, ond hefyd yn cefnogi teuluoedd gweithwyr allweddol yn eu cyfanrwydd.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas:

“Mae rhwydwaith ymwelwyr, aelodau, gweithwyr a rhanddeiliaid Cadw yn sylfaen i safleoedd hanesyddol Cymru - gyda chefnogaeth y cymunedau hyn yn ein helpu i warchod, cynnal a gofalu am ein casgliad o 130 eiddo treftadaeth, flwyddyn ar ôl blwyddyn.

"Felly, yn ystod yr amser hwn o argyfwng cenedlaethol, roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig rhoi rhywbeth yn ôl - ac rydym yn gobeithio ei fod yn gwneud gwahaniaeth, waeth pa mor fach ydyw.

Mae rhoi’r holl stoc bwyd nad yw’n cael ei ddefnyddio yn fodd i Cadw ddiolch i’r cymunedau sy’n ein helpu bob dydd, ond hefyd ein poblogaeth o weithwyr allweddol, sy’n aberthu popeth i gefnogi Cymru yn ystod yr amser anodd hwn.”

Bydd Cadw yn parhau i roi bwyd moethus dros y penwythnos, gan ddosbarthu wyau siocled mewn pryd i deuluoedd sy'n gobeithio dathlu Gŵyl Banc y Pasg.