Skip to main content

Henebion Cofrestredig

Hysbysiadau statudol ymgynghori heneb gofrestredig

Yn y canllaw hwn

1. Hysbysiadau ymgynghori

Hysbysiadau ymgynghori heneb gofrestredig

Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu cofrestru heneb, gwneud newid perthnasol i ardal gofrestredig neu dynnu heneb oddi ar y gofrestr. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Gwarchodaeth interim — henebion cofrestredig

Bydd heneb yr ystyrir ei chofrestru neu ychwanegiad arfaethedig at ardal gofrestredig yn cael eu gwarchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe baent wedi'u cofrestru eisoes o dan Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979.  Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. 

 

Hysbysiadau ymgynghori cyfredol heneb gofrestredig

 

Cyfeirnod: CN419

Enw'r henebChwarel Pen Y Bryn a thipiau

Cymuned ac awdwrdod unedol: Llanllyfni, Gwynedd

Ymgynghoriad: 21 Chwefror 2023 – 21 Mawrth 2023

 

Cyfeirnod:  MM189

Enw'r heneb:  Perianwaith Haearn Garnddrys (safle o) a Tramffordd cyfngos

Cymuned ac awdwrdod unedol: Llan-ffwyst, Sir Fynwy

Ymgynghoriad:  22 Chwrefor - 22 Mawrth 2023

 

Cyfeirnod:  GM637

Enw'r heneb:  Ceifyddyd creigiau cynhanes 50m i'r de-orllwin o Ta'r-waun-uchaf, Llanfabon

Cymuned ac awdwrdod unedol: Nelson, Caerffyli

Ymgynghoriad:   Mawrth 2023 - 5 Ebrill 2023

 

 

 

 

 

 

Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori. Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.

2. Hysbysiadau gorfodi mewn perthynas

Mae adran 12 o Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru gyflwyno hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig er mwyn atal gwaith na chafodd ei awdurdodi ar heneb gofrestredig. Gallant hefyd orchymyn bod gwaith yn cael ei wneud i atgyweirio neu leihau'r difrod sy'n ganlyniad i'r gwaith nas awdurdodwyd. Mae hefyd yn ofynnol o dan y Ddeddf i fanylion sy'n gysylltiedig â hysbysiad gorfodi  gael eu cyhoeddi'n electronig.

Hysbysiadau gorfodi heneb gofrestredig

Cyfeirnod:
Enw'r heneb:
Cymuned ac awdurdod unedol:
Dyddiad yr hysbysiad:

 

Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig. Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.