Skip to main content

Henebion Cofrestredig

Hysbysiadau statudol ymgynghori heneb gofrestredig

Yn y canllaw hwn

1. Hysbysiadau ymgynghori

Hysbysiadau ymgynghori heneb gofrestredig

Mae Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru ymgynghori â pherchenogion, meddianwyr a phobl eraill os ydynt yn bwriadu cofrestru heneb, gwneud newid perthnasol i ardal gofrestredig neu dynnu heneb oddi ar y gofrestr. Rhaid i fanylion pob hysbysiad ymgynghori gael eu cyhoeddi'n electronig.

Gwarchodaeth interim — henebion cofrestredig

Bydd heneb yr ystyrir ei chofrestru neu ychwanegiad arfaethedig at ardal gofrestredig yn cael eu gwarchod yn y cyfnod interim hwnnw yn union fel pe baent wedi'u cofrestru eisoes o dan Ddeddf Henebion Hynafol ac Ardaloedd Archaeolegol 1979.  Bydd y gwarchod interim yn parhau o ddechrau’r cyfnod ymgynghori tan i Weinidogion Cymru gyrraedd penderfyniad ar y dynodiad. 

Hysbysiadau ymgynghori cyfredol heneb gofrestredig
Cyfeirnod: RD273
Enw'r heneb: Capel Ednol
Cymuned ac awdurdod unedol: Hen Radnor, Powys
Dyddiad yr hysbysiad: 27 Mawrth 2019 – 24 Ebrill 2019

 

Cyfeirnod: GM617
Enw'r heneb: Amddiffynfeydd Gwrthoresgyniad Bae Tresilian
Cymuned ac awdurdod unedol: Castell Sain Dunwyd / Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg

Dyddiad yr hysbysiad: 17 Mai 2019 – 14 Mehefin 2019

 

Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad ymgynghori. Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.

2. Hysbysiadau gorfodi mewn perthynas

Mae adran 12 o Deddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru gyflwyno hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig er mwyn atal gwaith na chafodd ei awdurdodi ar heneb gofrestredig. Gallant hefyd orchymyn bod gwaith yn cael ei wneud i atgyweirio neu leihau'r difrod sy'n ganlyniad i'r gwaith nas awdurdodwyd. Mae hefyd yn ofynnol o dan y Ddeddf i fanylion sy'n gysylltiedig â hysbysiad gorfodi  gael eu cyhoeddi'n electronig.

Hysbysiadau gorfodi heneb gofrestredig

Cyfeirnod:
Enw'r heneb:
Cymuned ac awdurdod unedol:
Dyddiad yr hysbysiad:

 

Gallwch wneud cais am gopi o hysbysiad gorfodi heneb gofrestredig. Dylech anfon unrhyw gais, ynghyd â holl fanylion yr hysbysiad sydd o ddiddordeb ichi i flwch negeseuon e-bost Cadw.