Skip to main content

Mae’r Hen Reithordy yn adeilad rhestredig Gradd II o’r 18fed ganrif, sydd â’i erddi ei hun.

Mae’n gartref i Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, sy’n ceisio gwarchod treftadaeth archifol unigryw’r sir drwy gasglu, rhestru a storio cofnodion hanesyddol o bob math a sicrhau eu bod nhw ar gael i’r cyhoedd.

Arferai fod yn gartref i Reithoriaid Penarlâg, un o gartrefi cyfoethocaf Cymru; a chafodd ei ddefnyddio’n ddiweddarach fel Ysgol Brawf i ordinandiaid (pobl oedd yn hyfforddi i fod yn offeiriaid) a chartref i faciwîs yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys arddangosfa am adeiladau hanesyddol Penarlâg (gan gynnwys yr Hen Reithordy); taith o gwmpas yr Hen Reithordy (tu ôl i’r llen, nad yw ar agor i’r cyhoedd fel arfer) gan gynnwys ystafelloedd Strong ble cedwir yr archifau hanesyddol; ac ymweliad â’r Stiwdio Gadwraeth am arddangosfa/esboniad o dechnegau gwarchod a diogelu gan y Cadwraethwr.

Mae’n rhaid archebu’r Teithiau Tu Ôl i’r Llen a’r Stiwdio Gadwraeth ymlaen llaw:

10.00am – y Daith Gyntaf – mwyafswm o 15 lle

11.45pm – yr Ail Daith - mwyafswm o 15 lle

Cysylltwch ar: 01244 532364

archives@flintshire.gov.uk

http://www.flintshire.gov.uk/archives

Cyfeiriad – Swyddfa Gofnodion Sir y Fflint, Yr Hen Reithordy, Lôn y Rheithordy, Penarlâg, CH5 3NR.

Os ydych chi’n teithio ar drên, o Lerpwl Lime Street gallwch chi deithio i Bidston on the Wirral ac o’r fan honno gallwch ddal cysylltiad uniongyrchol i orsaf Penarlâg sydd ar linell Bidston-Wrecsam. Mae trên uniongyrchol o Wrecsam i Benarlâg bob awr.

Yng ngorsaf Penarlâg, dewch allan o faes parcio’r orsaf a throwch i’r dde pan gyrhaeddwch chi’r ffordd fawr. Ar ôl cerdded am bum munud byddwch chi’n cyrraedd canol y pentref. Wrth y groesfan i gerddwyr, croeswch y ffordd a chariwch ymlaen i’r dde tan i chi gyrraedd Swyddfa’r Post. Trowch i’r dde i lawr Lôn y Rheithordy (wrth ochr Swyddfa’r Post)  a thrwy’r gatiau agored ar y pen. Mae’r Hen Reithordy o’ch blaen a chynhelir y digwyddiad ym mhen pellaf yr adeilad.

O Orsaf Reilffordd Caer, mae bysus rheolaidd i Benarlâg (bob hanner awr). Disgynnwch gyferbyn â thafarn y Glynne Arms, a chroeswch y ffordd i gerdded i lawr Lôn y Rheithordy (fel uchod).

Yn anffodus nid yw’r teithiau’n addas ar gyfer pobl anabl gan fod grisiau serth (adeilad rhestredig).

Mae’r cyntedd, ystafell arddangos a’r toiledau cyhoeddus ar y llawr gwaelod ac maen nhw’n hygyrch i bobl anabl.

Caiff cwsmeriaid sy’n methu cerdded yn bell barcio yn ardal barcio’r staff yn union heibio’r brif fynedfa.


Prisiau

Am Ddim