Skip to main content

Chwiliwch am y symbol glas ar ein gwefan - mae’n nodi digwyddiadau a chyfleoedd yr ydym ni’n feddwl allai eich ysbrydoli i gwblhau eich Arts Award.

Mae sawl artist gwahanol wedi cael eu hysbrydoli gan safleoedd Cadw, gan gynnwys Turner, Richard Wilson, Kyffin Williams, a Wordsworth i enwi dim ond rhai, ac mae stori unigryw i bob un eiddo sydd yn ein meddiant. Yng nghanrifoedd eu hanes, mae’n safleoedd hanesyddol ni wedi bod yn ofod i artistiaid greu a pherfformio, ac maent wedi cynnig ysbrydoliaeth ac awen. Cafodd y lleoliadau yma eu hadeiladu gan artistiaid a chrefftwyr, ac mae celf yn rhan fawr o’u hanfod. Hyd heddiw, maent yn parhau i fod yn fannau lle gall artistiaid grwydro, mwynhau, a chreu. Ble ewch chi i chwilio am yr awen?

Fel un o gefnogwyr yr Arts Award, gall safleoedd Cadw gynnig rhywle i chi fwynhau profiadau creadigol ac i fynegi eich hunain gyda’r celfyddydau. Cewch ysbrydoliaeth o weld gwaith yr holl benseiri, cerfwyr, arlunwyr, a seiri maen, neu gan storïwyr, a cherddoriaeth, a pherfformiadau arbennig yn ein lleoliadau. Dewch i farddoni, i baentio, i dynnu lluniau, neu greu straeon digidol. Dyma wahoddiad i chi ddod i ymweld â ni, i ddysgu am ein safleoedd, ac i ddatblygu eich gwaith eich hunain. Rydym wir eisiau cwrdd â chi, ac i glywed sut y mae treftadaeth yn eich sbarduno chi.

Ydych chi angen rhagor o syniadau neu ysbrydoliaeth cyn cychwyn?

  • Lawrlwythwch yr ap Pyka_Lens o’r iStore er mwyn creu ychydig o gelf yn safleoedd Cadw! Beth allwch chi glywed? Beth ydych chi’n ei deimlo? Mae’r rhaglen ddigidol hon yn canolbwyntio ar yr haenau amlsynhwyraidd yma, gan eich annog i ddefnyddio eich holl synhwyrau a chyfoethogi eich cysylltiad â’r safle. Mae ein safleoedd yn cynnig mwy na sy’n amlwg ar yr olwg gyntaf, ac mae’r rhaglen hon yn eich annog i weld ein safleoedd hanesyddol mewn mwy o ddyfnder ac i greu darnau unigryw o gelf ddigidol yn sgil hynny. Yn ogystal â hyn, mae’r rhaglen wedi’i dylunio i gyd-fynd  a’r Arts Award! Ai chi fydd y Turner nesaf?
  • Ail-grewch un o’n cestyll gan ddefnyddio Lego, does ond angen Pacio eich Dychymyg
  • Paratowch am antur trwy amser, lawrlwythwch ein Comics an Llyfrau Lliwio
  • Am newyddion am ddigwyddiadau a chyfleoedd, dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, a beth am lawrlwytho Ap Cadw?

Cofiwch fod ein safleoedd ni yn henebion hanesyddol, ac mae’r gyfraith yn eu gwarchod. Dewch i’w mwynhau ar bob cyfrif, ond cofiwch eu gadael yn yr un cyflwr ag yr oeddynt wrth i chi gyrraedd. O wneud hyn, gall eraill eu mwynhau hefyd, a chael eu hysbrydoli yn yr un ffordd ag y cawsoch chi eich ysbrydoli. Peidiwch â chyflawni Trosedd Treftadaeth.

Gwobr Celfyddydau

Er mwyn gwneud y gorau o’n cynnig celf newydd gyda Pyka Lens, ap a ddyluniwyd i gyd-fynd a’r Arts Award, sy’n achrediaeth a hyrwyddir gan Cyfuno, mae Cadw wedi dod  yn Gefnogwr Arts Award. Sefydliadau celfyddydol a diwylliannol yw’r Cefnogwyr hyn, ac maent yn cynnal digwyddiadau, gweithgareddau, a chyfloed a allai fod o gymorth i bobl ifanc i gwblhau eu Arts Award. Gall y rhai hynny sy’n gweithio â phobl ifanc-megis ysgolion, sgowtiaid, addysgwyr yn y cartref, ac eraill-ddefnyddio’r Arts Award er mwyn cyfoethogi'r profiadau celfyddydol y maent yn eu cynnig, neu er mwyn cefnogi pobl ifanc sy’n awyddus i ddysgu am feysydd celf y tu hwnt i’w harbenigedd nhw. Er mwyn ennill y wobr, rhaid gweithio gydag asesydd Arts Award sydd wedi’u hyfforddi.

Fel un o gefnogwyr Arts Awards, rydym ni’n ymddangos ar wefan Cefnogwyr Arts Award ac ar y map Cefnogwyr-rhywbeth allai fod o fudd i’r rhai sy’n chwilio am bethau gerllaw i gyfrannu tuag at Arts Award. Byddwn hefyd yn hyrwyddo cyfleodd penodol ar y cylchgrawn ieuenctid ar-lein, Arts Award Voice. Nid yr ap Pyka Lens yw’r unig beth allai eich ysbrydoli yn ein safleoedd, maent yn lleoliadau anhygoel sydd wedi cael eu llunio, eu siapio, a’u defnyddio gan lu o artistiaid trwy gydol eu hanes. Rydym hefyd yn cynnig sawl peth arall a allai fod o fudd i’r rhai sy’n rhan o Arts Award-megis ein cynigion addysg a chymuned, a’n cyngherddau a’n digwyddiadau perthnasol.