Skip to main content

Mae sawl artist gwahanol wedi cael eu hysbrydoli gan safleoedd Cadw, gan gynnwys Turner, Richard Wilson, Kyffin Williams, a Wordsworth i enwi dim ond rhai, ac mae stori unigryw i bob un eiddo sydd yn ein meddiant.

Yng nghanrifoedd eu hanes, mae’n safleoedd hanesyddol ni wedi bod yn ofod i artistiaid greu a pherfformio, ac maent wedi cynnig ysbrydoliaeth ac awen. Cafodd y lleoliadau yma eu hadeiladu gan artistiaid a chrefftwyr, ac mae celf yn rhan fawr o’u hanfod. Hyd heddiw, maent yn parhau i fod yn fannau lle gall artistiaid grwydro, mwynhau, a chreu. Ble ewch chi i chwilio am yr awen?

Fel un o gefnogwyr yr Arts Award, gall safleoedd Cadw gynnig rhywle i chi fwynhau profiadau creadigol ac i fynegi eich hunain gyda’r celfyddydau. Cewch ysbrydoliaeth o weld gwaith yr holl benseiri, cerfwyr, arlunwyr, a seiri maen, neu gan storïwyr, a cherddoriaeth, a pherfformiadau arbennig yn ein lleoliadau. Dewch i farddoni, i baentio, i dynnu lluniau, neu greu straeon digidol. Dyma wahoddiad i chi ddod i ymweld â ni, i ddysgu am ein safleoedd, ac i ddatblygu eich gwaith eich hunain. Rydym wir eisiau cwrdd â chi, ac i glywed sut y mae treftadaeth yn eich sbarduno chi.

Ydych chi angen rhagor o syniadau neu ysbrydoliaeth cyn cychwyn?

Mae Cadw wedi dod yn gefnogwr Gwobr y Celfyddydau. Sefydliadau celfyddydol a diwylliannol yw cefnogwyr Gwobr y Celfyddydau ac maent yn cynnig digwyddiadau, gweithgareddau a chyfleoedd sy'n helpu pobl ifanc i ennill eu Gwobr Celfyddydau. Gall y rheini sy'n gweithio gyda phobl ifanc – ysgolion, sgowtiaid, addysgwyr cartref ac eraill, ddefnyddio Gwobr y Celfyddydau i gyfoethogi'r profiadau celfyddydol maen nhw'n eu cynnig neu i gefnogi pobl ifanc sy’n dymuno archwilio diddordebau celfyddydol y tu allan i'w harbenigedd. Er hynny, bydd angen i chi gydweithio ag asesydd hyfforddedig Gwobr Celfyddydau i gyflawni'r wobr.

Fel cefnogwr Gwobrau Celfyddydau rydym yn ymddangos ar safle cefnogwr Gwobr y Celfyddydau ac ar y map cefnogwyr gan alluogi'r rhai sy'n chwilio am gyfleoedd Gwobr Celf Cyfeillgar mewn lleoliad cyfagos ddod o hyd i ni a'r hyn rydym yn ei gynnig. Efallai y byddwn hefyd yn hyrwyddo cyfleoedd penodol ar lais Gwobr y Celfyddydau, cylchgrawn ieuenctid ar-lein.

Cadwch lygad am y symbol glas ar draws ein gwefan – lle mae digwyddiadau a chyfleoedd wedi'u nodi fel rhai delfrydol i'ch ysbrydoli wrth i chi gwblhau eich Gwobr Celfyddydau.

Prosiect Artistiaid Preswyl

  • Dewch i chwilio am ysbrydoliaeth ac awen gyda’n Prosiect Artistiaid Preswyl. Mae’r prosiect yn cynnig gweithgareddau creadigol i bobl ifanc dan arweiniad artist, ac mae’n defnyddio safleoedd treftadaeth lleol i’w hysbrydoli. Cynhaliwyd y prosiect mewn pum safle, a bu 64 o bobl ifanc 14+ oed yn rhan ohono dan arweiniad yr awduron Sophie McKeand a Clare Potter, a’r ymarferydd drama Llinos Jones. Datblygodd y cyfnod preswyl o fod yn un dydd gydag ysgrifenwyr hyderus, i fod yn ddeuddydd gydag ystod ehangach o fynychwyr. Cynhaliwyd yr olaf yn Ninefwr, ac mae’r sesiynau i’w gweld yn y fideo. Roedd pob sesiwn yn cynnig profiadau a chanlyniadau gwahanol, gan

Cadwraeth Cymru

  • Cadwraeth Cymru yw ein tîm cadwraeth mewnol ni, sy’n darparu gwasanaethau arbenigol o ansawdd uchel ar draws Cymru gyfan. Weithiau bydd contractwyr allanol sy’n arbenigo mewn treftadaeth yn cyd-weithio â’r tîm. Edrychwch ar y ffordd y maent yn naddu’r garreg yma - beth am fynd ati i greu cerfiadau neu gerameg sydd wedi’i ysbrydoli gan yr adeiladau?

Dylunio Dreigiau?

  • Ewch draw i Gastell Caerffili am ddiwrnod bythgofiadwy yn llawn chwedlau, hud, a lledrith! Bu tîm o 11 myfyriwr o gwrs Animeiddio Cyfrifiadurol Brifysgol De Cymru wrthi’n ddiwyd am dri mis yn creu’r fideo anhygoel hwn gan ddefnyddio technoleg rhaglennu 3D. Y myfyrwyr wnaeth ddylunio a chreu holl gorff y ddraig (gan gynnwys ei hysgerbwd!) cyn ei rhyddhau o gwmpas pedwar o gestyll enwocaf Cymru.

Pedwar Mochyn Bach Blaenafon

  • Stori a ysgrifennwyd gyda disgyblion Blwyddyn 1 o Ysgol Gynradd Wirfoddol Treftadaeth Blaenafon yw ‘The Four Little Pigs of Blaenavon / Pedwar Mochyn Bach Blaenafon’ (Saesneg yn unig).

Mae Wythnos Shakespeare

  • Mae Wythnos Shakespeare yn ddathliad blynyddol o waith Shakespeare sy’n cael ei gydlynu gan y Shakespeare Birthplace Trust. Yn ystod yr wythnos bydd cyfle i ysgolion, addysgwyr yn y cartref, teuluoedd, a sefydliadau diwylliannol i dderbyn adnoddau sy’n helpu i gyflwyno gwaith Shakespeare i blant ac i gynnig profiadau cynnar gwerthfawr iddynt. Eleni, bu Tîm Dysgu Gydol Oes Cadw’n dathlu’r wythnos trwy gyd-weithio ag ysgolion cynradd—gan gerdded, trafod, a theithio trwy straeon a brwydrau Shakespeare. Efallai fod bardd o ddramodydd ynddoch chithau hefyd.

Shaking Up Shakespeare 

  • Shaking Up Shakespeare, dan arweiniad yr Awdur / Cyfarwyddwr proffesiynol Janice Chambers. Macbeth oedd y testun trafod, a bu’r disgyblion yn ceisio datrys ychydig ar iaith Shakespeare fel ei fod yn adlewyrchu Saesneg gyfoes. Diweddglo’r gweithdy un dydd oedd y cyfle anffurfiol i rannu a chyflwyno darnau. Bu’r bobl ifanc hefyd yn gweithio gyda’r Marchog Proffesiynol, Tom Conwy, er mwyn ail-greu ambell un o’r brwydrau gan ddefnyddio geiriau, symudiadau, ac arfau. Dangosodd Tom ei sgiliau gyda chledd, a chynhaliwyd brwydr ffug i ddiddanu disgyblion a rhieni ar ddiwedd y dydd. Allwch chi drin gair neu gleddyf?