Skip to main content

Chwiliwch am y symbol glas ar ein gwefan - mae’n nodi digwyddiadau a chyfleoedd yr ydym ni’n feddwl allai eich ysbrydoli i gwblhau eich Arts Award.

Mae sawl artist gwahanol wedi cael eu hysbrydoli gan safleoedd Cadw, gan gynnwys Turner, Richard Wilson, Kyffin Williams, a Wordsworth i enwi dim ond rhai, ac mae stori unigryw i bob un eiddo sydd yn ein meddiant. Yng nghanrifoedd eu hanes, mae’n safleoedd hanesyddol ni wedi bod yn ofod i artistiaid greu a pherfformio, ac maent wedi cynnig ysbrydoliaeth ac awen. Cafodd y lleoliadau yma eu hadeiladu gan artistiaid a chrefftwyr, ac mae celf yn rhan fawr o’u hanfod. Hyd heddiw, maent yn parhau i fod yn fannau lle gall artistiaid grwydro, mwynhau, a chreu. Ble ewch chi i chwilio am yr awen?

Fel un o gefnogwyr yr Arts Award, gall safleoedd Cadw gynnig rhywle i chi fwynhau profiadau creadigol ac i fynegi eich hunain gyda’r celfyddydau. Cewch ysbrydoliaeth o weld gwaith yr holl benseiri, cerfwyr, arlunwyr, a seiri maen, neu gan storïwyr, a cherddoriaeth, a pherfformiadau arbennig yn ein lleoliadau. Dewch i farddoni, i baentio, i dynnu lluniau, neu greu straeon digidol. Dyma wahoddiad i chi ddod i ymweld â ni, i ddysgu am ein safleoedd, ac i ddatblygu eich gwaith eich hunain. Rydym wir eisiau cwrdd â chi, ac i glywed sut y mae treftadaeth yn eich sbarduno chi.

Ydych chi angen rhagor o syniadau neu ysbrydoliaeth cyn cychwyn?

  • Lawrlwythwch yr ap Pyka_Lens o’r iStore er mwyn creu ychydig o gelf yn safleoedd Cadw! Beth allwch chi glywed? Beth ydych chi’n ei deimlo? Mae’r rhaglen ddigidol hon yn canolbwyntio ar yr haenau amlsynhwyraidd yma, gan eich annog i ddefnyddio eich holl synhwyrau a chyfoethogi eich cysylltiad â’r safle. Mae ein safleoedd yn cynnig mwy na sy’n amlwg ar yr olwg gyntaf, ac mae’r rhaglen hon yn eich annog i weld ein safleoedd hanesyddol mewn mwy o ddyfnder ac i greu darnau unigryw o gelf ddigidol yn sgil hynny. Yn ogystal â hyn, mae’r rhaglen wedi’i dylunio i gyd-fynd  a’r Arts Award! Ai chi fydd y Turner nesaf?
  • Ail-grewch un o’n cestyll gan ddefnyddio Lego, does ond angen Pacio eich Dychymyg
  • Paratowch am antur trwy amser, lawrlwythwch ein Comics an Llyfrau Lliwio
  • Am newyddion am ddigwyddiadau a chyfleoedd, dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, a beth am lawrlwytho Ap Cadw?

Cofiwch fod ein safleoedd ni yn henebion hanesyddol, ac mae’r gyfraith yn eu gwarchod. Dewch i’w mwynhau ar bob cyfrif, ond cofiwch eu gadael yn yr un cyflwr ag yr oeddynt wrth i chi gyrraedd. O wneud hyn, gall eraill eu mwynhau hefyd, a chael eu hysbrydoli yn yr un ffordd ag y cawsoch chi eich ysbrydoli. Peidiwch â chyflawni Trosedd Treftadaeth.

Bu disgyblion Babanod Mochdre ac ysgol Cystennin ar ymweliad â chastell Conwy (152 o ddisgyblion rhwng 4-11 oed) i wneud gweithgareddau ac i ddechrau deall cyd-destun y castell a’i le yn hanes Cymru. Roedd hefyd yn gyfle iddynt ddod i adnabod y staff. Bu’r plant yn brysur yn gwneud gweithgareddau arlunio i baratoi ar gyfer eu cystadleuaeth logo. Mae’r ddwy ysgol wedi bod yn rhan o brosiect gefeillio tapestri gyda’r artist tecstilau, Cefyn Burgess, gan greu tapestri canoloesol ar gyfer y castell ynghyd ag un cyfoes ar gyfer yr ysgol. Dyna ffordd wych o wehyddu hanes a chelf!  

Mae Wythnos Shakespeare yn ddathliad blynyddol o waith Shakespeare sy’n cael ei gydlynu gan y Shakespeare Birthplace Trust. Yn ystod yr wythnos bydd cyfle i ysgolion, addysgwyr yn y cartref, teuluoedd, a sefydliadau diwylliannol i dderbyn adnoddau sy’n helpu i gyflwyno gwaith Shakespeare i blant ac i gynnig profiadau cynnar gwerthfawr iddynt. Eleni, bu Tîm Dysgu Gydol Oes Cadw’n dathlu’r wythnos trwy gyd-weithio ag ysgolion cynradd—gan gerdded, trafod, a theithio trwy straeon a brwydrau Shakespeare. Efallai fod bardd o ddramodydd ynddoch chithau hefyd

Shaking Up Shakespeare, dan arweiniad yr Awdur / Cyfarwyddwr proffesiynol Janice Chambers. Macbeth oedd y testun trafod, a bu’r disgyblion yn ceisio datrys ychydig ar iaith Shakespeare fel ei fod yn adlewyrchu Saesneg gyfoes. Diweddglo’r gweithdy un dydd oedd y cyfle anffurfiol i rannu a chyflwyno darnau. Bu’r bobl ifanc hefyd yn gweithio gyda’r Marchog Proffesiynol, Tom Conwy, er mwyn ail-greu ambell un o’r brwydrau gan ddefnyddio geiriau, symudiadau, ac arfau. Dangosodd Tom ei sgiliau gyda chledd, a chynhaliwyd brwydr ffug i ddiddanu disgyblion a rhieni ar ddiwedd y dydd. Allwch chi drin gair neu gleddyf?

Ewch draw i Gastell Caerffili am ddiwrnod bythgofiadwy yn llawn chwedlau, hud, a lledrith! Bu tîm o 11 myfyriwr o gwrs Animeiddio Cyfrifiadurol Brifysgol De Cymru wrthi’n ddiwyd am dri mis yn creu’r fideo anhygoel hwn gan ddefnyddio technoleg rhaglennu 3D. Y myfyrwyr wnaeth ddylunio a chreu holl gorff y ddraig (gan gynnwys ei hysgerbwd!) cyn ei rhyddhau o gwmpas pedwar o gestyll enwocaf Cymru.
 

Dewch i chwilio am ysbrydoliaeth ac awen gyda’n Prosiect Artistiaid Preswyl. Mae’r prosiect yn cynnig gweithgareddau creadigol i bobl ifanc dan arweiniad artist, ac mae’n defnyddio safleoedd treftadaeth lleol i’w hysbrydoli. Cynhaliwyd y prosiect mewn pum safle, a bu 64 o bobl ifanc 14+ oed yn rhan ohono dan arweiniad yr awduron Sophie McKeand a Clare Potter, a’r ymarferydd drama Llinos Jones. Datblygodd y cyfnod preswyl o fod yn un dydd gydag ysgrifenwyr hyderus, i fod yn ddeuddydd gydag ystod ehangach o fynychwyr. Cynhaliwyd yr olaf yn Ninefwr, ac mae’r sesiynau i’w gweld yn y fideo. Roedd pob sesiwn yn cynnig profiadau a chanlyniadau gwahanol, gan ddibynnu ar yr artist a’r grŵp, ond crëwyd cyfoeth o waith anhygoel o ganlyniad. 

Fel rhan o ymateb ysgolion Cymru gyfan i Wobrau Angel Treftadaeth Cymru gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber, comisiynodd y Tîm Dysgu Gydol Oes yn Cadw sioe gerdd o’r enw ‘The Mighty Quill’. Cafodd ei pherfformio gan fyfyrwyr Coleg Glannau Dyfrdwy ac Ysgol Uwchradd Dinbych yn ystod y seremoni wobrwyo yng Nghastell Caerffili. Erbyn hyn, mae’n cael ei ddatblygu i fod yn adnodd dysgu ar-lein am deithiau Gerallt Gymro trwy Gymru, a bydd yn cael ei lansio yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst. Cafodd y sioe Gymraeg ei pherfformio a’i darlledu ar y teledu yn ystod Eisteddfod yr Urdd dan gyfarwyddiaeth y cyfansoddwyr, Tim Heeley, enillydd y Fedal Aur yn Eisteddfod 2018. Cipiodd y sioe'r 3ydd wobr yn ar Sadwrn 1 Mehefin.  Efallai gallwch chi berfformio’r Mighty Quill, neu hyd yn oed fynd ati i ysgrifennu eich sioe gerdd eich hun

Cadwraeth Cymru yw ein tîm cadwraeth mewnol ni, sy’n darparu gwasanaethau arbenigol o ansawdd uchel ar draws Cymru gyfan. Weithiau bydd contractwyr allanol sy’n arbenigo mewn treftadaeth yn cyd-weithio â’r tîm. Edrychwch ar y ffordd y maent yn naddu’r garreg yma - beth am fynd ati i greu cerfiadau neu gerameg sydd wedi’i ysbrydoli gan yr adeiladau?

Gwobr Celfyddydau

Er mwyn gwneud y gorau o’n cynnig celf newydd gyda Pyka Lens, ap a ddyluniwyd i gyd-fynd a’r Arts Award, sy’n achrediaeth a hyrwyddir gan Cyfuno, mae Cadw wedi dod  yn Gefnogwr Arts Award. Sefydliadau celfyddydol a diwylliannol yw’r Cefnogwyr hyn, ac maent yn cynnal digwyddiadau, gweithgareddau, a chyfloed a allai fod o gymorth i bobl ifanc i gwblhau eu Arts Award. Gall y rhai hynny sy’n gweithio â phobl ifanc-megis ysgolion, sgowtiaid, addysgwyr yn y cartref, ac eraill-ddefnyddio’r Arts Award er mwyn cyfoethogi'r profiadau celfyddydol y maent yn eu cynnig, neu er mwyn cefnogi pobl ifanc sy’n awyddus i ddysgu am feysydd celf y tu hwnt i’w harbenigedd nhw. Er mwyn ennill y wobr, rhaid gweithio gydag asesydd Arts Award sydd wedi’u hyfforddi.

Fel un o gefnogwyr Arts Awards, rydym ni’n ymddangos ar wefan Cefnogwyr Arts Award ac ar y map Cefnogwyr-rhywbeth allai fod o fudd i’r rhai sy’n chwilio am bethau gerllaw i gyfrannu tuag at Arts Award. Byddwn hefyd yn hyrwyddo cyfleodd penodol ar y cylchgrawn ieuenctid ar-lein, Arts Award Voice. Nid yr ap Pyka Lens yw’r unig beth allai eich ysbrydoli yn ein safleoedd, maent yn lleoliadau anhygoel sydd wedi cael eu llunio, eu siapio, a’u defnyddio gan lu o artistiaid trwy gydol eu hanes. Rydym hefyd yn cynnig sawl peth arall a allai fod o fudd i’r rhai sy’n rhan o Arts Award-megis ein cynigion addysg a chymuned, a’n cyngherddau a’n digwyddiadau perthnasol.