Skip to main content

Telerau ac amodau ar gyfer ymweliadau addysgol am ddim â safleoedd Cadw

Mae Cadw yn cynnig Ymweliadau Hunan darpar am ddim mewn lleoliadau Etifeddiaeth Cadw sydd wedi eu staffio, lle mae taliadau yn arferol, i gefnogi ystod eang o ddysgwyr, a'r rheini sy'n gweithio gyda theuluoedd ac unigolion ag anghenion cymhleth.

Mae pob cais yn amodol ar argaeledd ac fel y gwelir orau gan y lleoliad.

Mae’n rhaid talu am fynediad i bob digwyddiad cyhoeddus ychwanegol a drefnir ar leoliadau’n perthyn i Cadw.

Os nad ydych yn sicr, ar ôl gweld y termau ac amodau hyn, a yw eich grŵp yn gymwys i dderbyn ymweliad addysgol am ddim, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â blwch postio Addysg Cadw.

I fod yn gymwys i gael ymweliad hunan darpar am ddim —

Rhaid i'r ymweliad fod:

 • gan grŵp cymwys (gweler isod)
 • wedi archebu ymlaen llaw
 • bod â phwrpas Addysgol / Cymorth dilys gydag amcanion wedi'u diffinio'n glir, h.y. gweithgareddau dysgu wedi'u cynllunio a'u strwythuro
 • dan arweiniad athro / gofalwr / arweinydd grŵp (enwir ar ffurflen) sydd wedi darllen a deall y Telerau ac Amodau hyn.

Anogir arweinwyr grŵp i:

 •  ymgymryd ag ymweliad cyn-gynllunio am ddim i ymgyfarwyddo â'r safle
 •  gweld ein Canllawiau ar gyfer ymweliadau grŵp / ysgol
 •  gweld ein Hadnoddau. Gall y rhain gefnogi dysgu o amgylch eich ymweliad.

Sut i archebu:

I archebu eich Ymweliad Hunan darpar addysgol / gyda Chefnogaeth, dilynwch y camau syml isod:

 • gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen, yn deall ac yn gallu cydymffurfio â’n termau ac amodau
 • ffonio’r lleoliad i wirio argaeledd y lleoliad ar gyfer y dyddiad yr hoffech ymweld. Gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu o leiaf 5 diwrnod gwaith ymlaen llaw (3 ar gyfer Addysgwr Cartref sengl a Theuluoedd Maeth).  Er y byddwn yn trio ein gorau i brosesu eich archeb, ni allwn sicrhau ymweliad am ddim heb 5 diwrnod o rybudd
 • dim ond ar ôl i chi gadarnhau dyddiad ac amser gyda’r lleoliad, a chael cod archebu, cwblhewch y ffurflen Ymweliad Hunan darpar addysgol / gyda Chefnogaeth i gadarnhau'r archeb.

Nodir: Rhaid i’r archeb gynnwys manylion cyswllt y person fydd yn arwain y grŵp ar ddiwrnod yr ymweliad.

Sylwer:

Mae'r broses archebu i'w chwblhau gan arweinydd grŵp y grŵp cymwys. Ni fydd Cadw'n derbyn archebion safle am ddim gan weithredwyr teithiau masnachol, ysgolion iaith neu drydydd parti tebyg sy'n archebu ar ran grŵp cymwys ac ni fyddwn yn derbyn ffurflenni archebu wedi'u cwblhau ar gyfer ymweliadau am ddim gan y cyfryw. Ar gyfer archebion na wneir yn uniongyrchol, mae taliadau'n berthnasol. Rydym yn gweithredu cyfradd archebu grŵp

Teuluoedd maeth(neu weithiwr sesiynol / cymorth gyda phlentyn maeth):

Bydd angen i chi ddangos eich llythyr awdurdodi Gweithredu dros Blant gan eich Asiantaeth Maeth — Cynllun Mynediad Cadw Teulu Maeth — ar wahân, fel prawf statws i'r ceidwad ar y safle (neu weithiwr cymorth cyfatebol). A bydd angen gwybodaeth ohoni arnoch i lenwi'r ffurflen archebu.

Siaradwch â'ch Asiantaeth Maethu neu Gweithredu dros Blant Maeth Cymru ar 01633 270422 os nad oes gennych chi un. Neu, bydd angen Maxcard arnoch chi.

Teuluoedd maeth — Gweithredu dros Blant — Cynllun Mynediad Cadw Teulu Maeth — fel prawf statws i'r ceidwad ar y safle — (Neu’r plentyn maeth gyda Gweithiwr Sesiynol / Cymorth gyda thebyg) a defnyddwyr Maxcard.

Mae grwpiau cymwysedig yn cynnwys:

Yn ystod y tymor yn ystod yr wythnos yn unig:

 • ysgolion (meithrin, cynradd ac uwchradd)  o wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE)  
 • grwpiau o ysgolion o’r UE ar daith gyfnewid wedi’i threfnu i Brydain - pan mae plant ac athrawon o’r ysgol sy’n eu croesawu yn ymuno â hwy.  Dylid gwneud y cais gan yr ysgol neu’r sefydliad addysgol sy’n eu croesawu
 • teuluoedd sy’n cael Addysg yn y Cartref a Grwpiau Addysg yn y Cartref cydnabyddedig
 • cymdeithasau gyda chyfrifoldeb addysgol sy’n trefnu ymweliadau i grwpiau gydag anghenion cymorth ychwanegol, anghenion addysgol arbennig neu anabledd, plant abl a thalentog, a gwasanaethau mentora yn gysylltiedig â chymdeithas addysgu swyddogol
 • grwpiau o brifysgolion neu golegau’r UE yn astudio cyrsiau perthnasol  
 • grwpiau gyda visas myfyriwr y DU sy’n astudio cwrs perthnasol llawn amser mewn sefydliad yn y DU am o leiaf un semester      
 • grwpiau dysgwr hŷn o gyrsiau dysgu gydol oes awdurdodau lleol, Prifysgol y Drydedd Oes, Cymdeithas Addysg y Gweithwyr neu ddarpariaeth gyfatebol a hysbysebir                          
 • athrawon ac addysgwyr proffesiynol yn cymryd rhan mewn datblygiad proffesiynol parhaus                  
 • grwpiau tasglu’r cadetiaid Y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • grwpiau Clwb yr Archeolegwyr Ifanc  
 • deiliaid Pasbort i Ddysgu Prifysgol y Plant dilys (rhaid bod yng nghwmni oedolyn yn talu).

Dyddiau’r wythnos yn ystod y tymor ac — yn ddibynnol ar ofynion y lleoliad — penwythnosau a gwyliau:

 • grwpiau Scouts a Guides o’r UE (a grwpiau iau) a grwpiau Brigâd y Bechgyn a Merched yn gweithio tuag at fathodyn perthnasol  
 • clybiau Cymru — Bechgyn a Merched yn cymryd rhan mewn gweithgareddau etifeddiaeth  
 • grwpiau ieuenctid a rhaglenni sgiliau/gwaith ar themâu yn perthyn i waith — e.e. etifeddiaeth, twristiaeth, croeso, sgiliau traddodiadol 

Cefnogwyd - Y tu allan i'r amseroedd ymweld brig:

 • timau gwasanaethau teulu llywodraeth leol, ar gyfer unigolion a/neu grwpiau yn gweithio tuag at wella eu hamgylchiadau
 • elusennau ail hyfforddiant megis MIND a rhai’n cefnogi Dementia
 • asiantaethau â rhan mewn ail sefydlu/ail hyfforddi yn dilyn dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol
 • asiantaethau yn cefnogi mentrau Dychwelyd i’r Gwaith
 • gweithgareddau cyfunol yn cefnogi’r uchod
 • grwpiau a drefnir gan y Family Holiday Association
 • ymweliadau grŵp gan sefydliadau sy’n cynrychioli ceiswyr lloches, fel y nodir yn y telerau ac amodau.

Grwpiau nad ydynt yn gymwys i gael mynediad am ddim:

Unrhyw grwpiau sy’n trefnu ymweliad drwy weithredwr masnachol, neu nad ydynt yn cyrraedd y meini prawf a nodir uchod — ni fyddant yn gymwys i gael mynediad am ddim, gan gynnwys ond nid yn neilltuol: 

 • gweithredwyr teithiau a choets  
 • sefydliadau addysgol y tu allan i’r UE
 • trefnwyr gwyliau adolygu neu ysgolion haf, teithiau darlith a rhaglenni tebyg a drefnir er elw masnachol rhwng sefydliadau addysgol, prifysgolion a sefydliadau
 • trydydd parti sy’n elwa o drefnu ymweliadau ar gyfer grwpiau addysg  
 • sefydliadau sy’n dod â grwpiau o oedolion ar deithiau hamdden, fel Sefydliad y Merched, grwpiau cymdeithasol lleol a chymdeithasau myfyrwyr          
 • grwpiau sy’n dymuno defnyddio darparwyr allanol e.e. tywysyddion teithiau, artistiaid a grwpiau theatr  
 • grwpiau Saesneg fel Ail iaith (EFL) ac ysgolion iaith    
 • gwasanaethau gofal plant a chlybiau a gwersylloedd gwyliau.

Sylwch — grwpiau o 15 ymwelydd neu fwy sy’n talu gyda’i gilydd, ond nad ydynt yn gymwys i gael ymweliad addysgol / Ymweliad gyda Chefnogaeth am ddim — gallent fod yn gymwys i gael gostyngiad o 10%.

Cymhareb goruchwylio:

Rhaid i chi gyrraedd y cymarebau gofynnol o arweinwyr i ddysgwyr.

Rhaid i grwpiau sy’n cynnwys plant o dan 16 fod ag arolygaeth ddigonol gan oedolion bob amser tra yn y lleoliad.  Bydd y gymhareb oedolyn/plentyn yn amrywio yn ôl oedran y plant.  

Mae disgwyl i ddysgwyr gael eu harolygu’n effeithiol drwy gydol yr ymweliad, yn dilyn y cymarebau oedolyn/dysgwr canlynol: 

 • 1:2 ar gyfer Meithrin a Derbyn — Cyfnod Sylfaen plant dan 5  
 • 1:6 ar gyfer Blwyddyn 1 & 2 — Cyfnod Sylfaen 5–7 oed
 • 1:10 ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 & 3
 • a 1:15 ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 +

Ar gyfer grwpiau addysg oedolion, nid oes cymarebau ond rhaid cael arweinydd grŵp penodedig.

Rhaid cael o leiaf un cymhorthydd cyntaf cymwysedig gyda phob grŵp ysgol.

Arweinwyr Grwpiau:

 • wrth archebu ymweliad addysgol am ddim rydych yn ymrwymo i dderbyn y termau ac amodau mynediad
 • argymhellir ymweld â’r safle ar ymweliad cyn-baratoadol am ddim er mwyn cynefino â’r lleoliad
 • rhaid cwblhau asesiad risg eich hun ar gyfer eich grŵp — mae Taflenni Gwybodaeth Perygl ar gael ar lein i helpu cwrdd â’r gofyn yma
 • ar gyfer ymweliad addysgol, rhaid cael amcanion dysgu clir a pherthnasol i’r lleoliad sy’n derbyn ymweliad a gweithgareddau dysgu wedi’u cynllunio ar gyfer yr ymweliad
 • sicrhau bod y gymhareb oedolyn/plentyn cywir yn cael ei gadw drwy gydol yr ymweliad
 • rhaid cymryd cyfrifoldeb llawn am ymddygiad a lles y grŵp drwy gydol yr ymweliad.  Rhaid ufuddhau i bob arwydd a rhybudd diogelwch, dylid dangos parch tuag at staff y lleoliad  a rhaid ymateb yn briodol i unrhyw gais a wneir ganddynt — cedwir yr hawl gan staff Cadw i ofyn i grwpiau ymadael â’r lleoliad os yw ymddygiad aelodau o grŵp yn amharu ar ymwelwyr eraill neu’n peryglu iechyd a diogelwch unrhyw berson neu bobl yn y lleoliad
 • gellir gofyn am brawf o statws a manylion am y sefydliad rydych yn perthyn iddi neu o’r gwaith addysgol y bwriedir ei gyflawni yn y lleoliad
 • sicrhau bod y Grŵp yn cyrraedd o fewn hanner awr i’r amser a drefnwyd ar gyfer yr ymweliad.  Mae’n bosibl na ellir caniatáu mynediad i grwpiau nad ydynt yn cyrraedd o fewn yr amser hwn
 • rhoi gwybod i’r lleoliad o leiaf wythnos ymlaen llaw os ydych yn bwriadu dod â mwy o oedolion nag a drefnwyd yn wreiddiol — os na wnewch hyn, mae’n bosibl y bydd gofyn i oedolion ychwanegol dalu ‘r tâl mynediad
 • cysylltu â’r lleoliad yn uniongyrchol ac yn syth os oes raid i chi newid amser cyrraedd, ganslo’r ymweliad neu os ydych wedi cael eich rhwystro yn anochel
 • ni ddylai Ymweliadau Addysg gael eu hail-werthu, eu defnyddio ar gyfer elw masnachol, eu hysbysebu na’u defnyddio i roi mynediad i drydydd parti.

A byddwch yn ymwybodol:

 • os byddwn ni’n credu am unrhyw reswm bod torri rheolau’r termau ac amodau wedi digwydd wrth wneud archeb, byddwn yn cadw’r hawl, fel y gwelwn yn dda, i wrthod mynediad am ddim a byddwn yn codi’r tâl mynediad safonol llawn
 • ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i unrhyw grŵp neu sefydliad sy’n cael eu dal yn torri amodau’r telerau ac efallai y byddant yn cael eu gwahardd rhag defnyddio’r cynllun yn y dyfodol.  Byddwn yn cysylltu â’r awdurdodau priodol os gwelwn dystiolaeth o weithgaredd twyllodrus
 • bydd y telerau ac amodau hyn a phob dadl neu achos sy’n codi o neu mewn perthynas iddynt yn dod o dan lywodraeth a dehongliad cyfraith gwlad Cymru a Lloegr
 • bydd tywydd anffafriol ambell dro yn golygu bod yn rhaid cau lleoliad ar fyr rybudd oherwydd iechyd a diogelwch.  Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir ond nid yw’n bosibl gadael i athrawon wybod ymlaen llaw ar yr adegau prin hyn.  

Cysylltwch â’r lleoliad cyn dechrau ar eich taith os gwelwch yn dda.