Skip to main content

Plas Mawr — Canllaw Mynediad

Croeso i’n canllawiau hygyrchedd sydd wedi’i dylunio i’ch helpu i gynllunio eich diwrnod allan a darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Os oes angen rhagor o gymorth arnoch, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ein tîm a fydd yn hapus i helpu:

Ebost: PlasMawr@llyw.cymru   Ffôn: 03000 252239

Ymweld â Plas Mawr

Mae 2 le parcio hygyrch pwrpasol ar ymyl y ffordd ger y ganolfan ymwelwyr: Golwg Google maps

Ceir mynediad gwastad o'r ganolfan ymwelwyr i'r safle ar hyd llwybr a phont fach. Mae'r rhan fwyaf o'r tir ar lawntydd glaswelltog gwastad.

Mae dau faes parcio gwefru canolig/mawr o fewn ychydig funudau cerdded (tua 200 metr) o fynedfa'r castell, y ddau â llefydd parcio hygyrch.

Mae'r daith o'r meysydd parcio yma yn fflat ac yn wastad.

Mae gan y ganolfan ymwelwyr ddrysau awtomatig o'r pafin ac i'r heneb, gyda ramp byr wrth ymadael. Mae gan y ganolfan ymwelwyr ddesg dderbyn proffil isel.

Mae'r ganolfan ymwelwyr wedi'i lleoli wrth ochr y castell gyda llwybr gwastad, fflat i'r ward allanol, dros bont bren lydan.

Does dim toiledau ar y safle, ond mae toiledau cyhoeddus rhad ac am ddim 50 metr ar droed o ganolfan ymwelwyr y castell. Mae’r llwybr hwn yn wastad ac yn lefel. Mae cyfleusterau newid babanod a chyfleusterau hygyrch yn y toiledau cyhoeddus.

Cŵn cymorth yn unig.

Gellir gweld llawer o'r castell o lefel y ddaear, ond mae glaswellt ym mhob ardal ar wahân i'r fynedfa raean o'r ward allanol i'r ward fewnol. Mae'r glaswellt yn cael ei dorri’n fyr drwy gydol y flwyddyn.

Mae mynediad i'r coridorau o fewn y castell drwy wahanol risiau byr, cul o tua 10-15 o risiau, ac mae rhai grisiau mewnol. Tra bod y tyrau yng nghastell Biwmares yn fyrrach nag mewn safleoedd eraill, mae nifer sylweddol o risiau os ydych am brofi llwybrau’r waliau.  Mae arwynebau'r llawr drwy'r coridorau a’r llwybrau’n anwastad. Mae canllawiau yn y safleoedd i gynorthwyo llywio.

Mae drysau o fewn y coridorau yn aml yn gul.

Cynllun Llawr — Plas Mawr

Taith sain   
Caffi
Diffibriliwr
Powlen i gŵn                                                   
Canllawiau print bras
Gofodau sain gref/goleuadau sy'n fflachio 
Parcio ar gyfer pramiau a sgwteri 
Cyfleusterau picnic 
Dolenni sain cludadwy
Gorsaf ail-lenwi dŵr
Nac oes
Nac oes
Nac oes
Oes
Nac oes
Nac oes
Nac oes
Oes
Oes
Nac oes