Skip to main content

Rhaid cwblhau unrhyw hediadau drôn dros ein henebion yn unol â Chod Dronau’r DU.

Gan sicrhau bod peilotiaid drôn wedi'u trwyddedu gyda'r CAA (Awdurdodau Hedfan Sifil) a rhaid i bob drôn fod wedi’u marcio ag ID hedfan y gweithredwr. Rhaid i hyn gynnwys yr amodau hedfan priodol ar gyfer y pwysau, yr amgylchedd a'r tywydd presennol.

Defnydd Hamdden

Dyma lle defnyddir dronau i ddal delweddau at ddefnydd personol ac ni fyddant yn cael eu cyhoeddi ar unrhyw lwyfannau trydydd parti sy'n hygyrch i'r cyhoedd.

Os yw hyn yn wir, mae angen dilyn cais yn dilyn y broses Fasnachol. Ni all dronau godi o dir neu eiddo Cadw neu lanio arno. Mae'n rhaid cael caniatâd tirfeddianwyr lleol cyn y gellir hedfan dronau. Mae parthau dim hedfan dronau yn cael eu gorfodi gan CAA ar y safleoedd canlynol, oherwydd eu bod yn agos at feysydd awyr, rheilffyrdd ac ardaloedd peryglus eraill cyfagos.

  • Castell Conwy
  • Castell Cydweli
  • Siambr Gladdu Tŷ Newydd
  • Din Dryfol
  • Siambr Gladdu Parc le Breos

Bydd unrhyw hediadau sy'n cael eu hystyried yn niwsans yn cael eu hadrodd i'r heddlu lleol a’r CAA.

Bydd y rhain yn cael eu hystyried fel:

  • Pasio isel a phasio dro ar ôl tro
  • Chwyrnu lefel isel neu erlid aelod o’r cyhoedd
  • Lansio a glanio heb awdurdod
  • Toriad targed agos dan amheuaeth
  • Gyrru'n beryglus o agos at wneuthuriad hanesyddol yr heneb.
Llys a Chastell Tretwr / Tretower Court and Castle aerial view

Dylech bob amser fod yn ymwybodol o ymwelwyr eraill ar y safle a bod yn ystyriol o'r ffaith y gallai eu hymweliad fod i fwynhau heddwch a llonyddwch y safle ac nid ydynt am gael eu tarfu gan ddrôn. Bydd unrhyw ddrôn sy'n glanio ar / taro tir Cadw yn cael ei gasglu, bydd cardiau adnabod yn cael eu cymryd ac adroddiadau’n cael eu gwneud i'r CAA a’r heddlu lleol.

Rydym yn cadw'r hawl i gadw eich drôn ar gyfer gwaith casglu’r heddlu os ydym o'r farn bod hyn yn angenrheidiol (os yw hyn yn wir, mae angen i ni ychwanegu at y polisi).

Mae unrhyw ddrôn sy'n dod i gysylltiad ag unrhyw wneuthuriad hanesyddol o'r safle yn drosedd dreftadaeth. Trosedd treftadaeth yw unrhyw drosedd sy'n niweidio gwerth asedau treftadaeth a'u lleoliadau. Mae rhai asedau treftadaeth yn cael eu diogelu gan ddeddfwriaeth benodol i atal niwed a achosir gan ddifrod neu newid didrwydded.

Defnydd masnachol

Rhaid i ddronau sy'n cael eu defnyddio at ddibenion masnachol a chyhoeddi gwblhau cais. Bydd hyn yn sicrhau y gellir cynnal y mathau o ddeunydd ffilm sydd eu hangen, gyda diogelwch peilot ac ymwelwyr yn hollbwysig.

Gall hediadau masnachol arwain at gau safleoedd yn rhannol neu’n llawn. Bydd angen cydlynu hyn yn briodol. Codir costau am unrhyw newid i oriau agor a chau'r safle; bydd hyn yn cael ei gynnwys o fewn y ffioedd ar gyfer ffilmio masnachol a defnyddio delweddau Cadw ac ati. 

Bydd angen i bob peilot masnachol gyflwyno eu hyswiriant atebolrwydd cyhoeddus (isafswm o £5 miliwn), datganiad dull ac asesiadau risg cefnogol. Bydd y rhain yn cael eu prosesu a'u gwirio cyn y gellir awdurdodi hediadau, felly mae angen cyflwyno'r rhain yn gynnar. Ar gyfer cau yn rhannol, rhaid i beilotiaid fod yn hawdd eu hadnabod a sicrhau eu bod yn gweithio o fewn maes gwaith diogel penodol.

Arolygon Drôn

Yn unol â defnydd masnachol, bydd angen i’r broses o awdurdodi arolygon drôn ddilyn yr un broses gymeradwyo. Yn y mwyafrif o safleoedd bydd angen eu cau. Bydd yr holl asesiadau risg a datganiadau dull yn cael eu gwirio'n drylwyr cyn eu hawdurdodi.

Rhaid i bob peilot fod yn hawdd eu hadnabod, gan eu gwahanu oddi wrth aelodau'r cyhoedd a gweithio o fewn maes gwaith diogel bob amser.