Skip to main content

Grant adeiladau hanesyddol

Cyflwyniad Mae asedau cymunedol sydd wedi’u rhestru oherwydd eu diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig yn gwneud cyfraniad pwysig at les a bywiogrwydd cymunedau ledled Cymru.

Mae eu hyfywdra a’u cadernid wrth i ni wynebu heriau’r newid yn yr hinsawdd yn cael ei danategu gan waith atgyweirio a chynnal a chadw rheolaidd. Mae Cadw yn cydnabod y gallai’r gwaith hwn fod wedi’i esgeuluso yn sgil effaith y pandemig sydd ohoni. Felly, bwriad Rhaglen Grant Cyfalaf Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Adeiladau Hanesyddol 2021/22 yw cynnig cymorth ariannol tuag at gynnal a chadw ac atgyweirio asedau cymunedol hanesyddol, fel neuaddau pentref a chymunedol, sefydliadau, llyfrgelloedd, cofebion rhyfel ac addoldai sydd ar gael i’r gymuned ehangach eu defnyddio.

Mae grant o 75% o gost gwaith sy’n gymwys am grant, hyd at uchafswm o £15,000 yr eiddo, ar gael ar gyfer gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio bach amrywiol sy’n angenrheidiol i gadw asedau cymunedol mewn cyflwr da, fel:

  • glanhau cwteri dŵr glaw, cafnau a phibelli
  • atgyweirio neu newid rhannau o gafnau dŵr ac ati sydd wedi’u difrodi
  • mân atgyweiriadau i’r to, llechi/teils/cribau rhydd ac ati
  • atgyweirio/adnewyddu gwaith plwm/caeadau plwm
  • gwaith ailadeiladu bach, e.e. cyrn simnai/parapetau
  • atgyweirio neu ailbwyntio ardaloedd bach o waith maen
  • atgyweirio ac ailaddurno gwaith coed
  • atgyweirio gwydr ffenestri/drysau
  • atgyweirio gwaith plastro
  • atgyweirio waliau a rheiliau ffin

Dylai’r gwaith gael ei wneud gan gontractwr gyda sgiliau cadwraeth / profiad o adeiladau hanesyddol ac yn dibynnu ar gymhlethdod y gwaith, dylai gael ei nodi gan bensaer neu syrfëwr siartredig sydd wedi’i achredu i wneud gwaith cadwraeth.

Efallai y bydd cyllid ychwanegol ar gael ar sail eithriadol lle mae’r ymgeisydd yn gallu dangos bod angen gwaith helaeth.

Mae ffioedd proffesiynol yn gymwys hefyd ac argymhellir gofyn am gyngor arbenigol oni bai eich bod yn defnyddio crefftwr â sgiliau cadwraeth.

Ni fydd Cadw yn cyllido adeiladau newydd na gwaith i wasanaethau.

Mae’r cynllun grant yn broses gystadleuol sydd ar gael i brosiectau ar yr amod y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn 28 Chwefror 2022 a bod cais yn cael ei wneud am daliad erbyn 25 Mawrth 2022.