Skip to main content

Grant adeiladau hanesyddol

Rydym bellach yn gwahodd ceisiadau am ddatganiadau o ddiddordeb am arian grant ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 29 Chwefror 2020.

Caiff ceisiadau hwyr eu gwrthod.

Mae'r cynllun grant adeiladau hanesyddol yn cefnogi strategaeth 'Ffyniant i Bawb' Llywodraeth Cymru drwy gynnig grantiau tuag at gost atgyweirio ac adfer asedau cymunedol hanesyddol, megis neuaddau pentref a neuaddau cymunedol, institiwtau, llyfrgelloedd ac ati. Gall addoldai sydd ar gael at ddefnydd cymunedol ehangach hefyd fod yn gymwys.

Canolbwyntir ar gynlluniau atgyweirio a fydd yn helpu i roi bywyd newydd i adeiladau rhestredig sydd mewn perygl ac a fydd o fudd i gymunedau yng Nghymru. Un o'r ffyrdd y gellir gwireddu'r buddiannau hyn yw drwy ddatblygu sgiliau, hyfforddiant a chyfleoedd mynediad. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn yn 'Grantiau ar gyfer Asedau Hanesyddol: Datblygu Sgiliau a Chyfleoedd Mynediad' a 'Meini Prawf ar gyfer Asesu Adeiladau Hanesyddol at Ddibenion Cymorth Grant'.

Fel arfer, byddem yn ariannu'r costau hyd at 50% o'r gwaith sy'n gymwys i gael grant, hyd at uchafswm o £50,000; fodd bynnag, ystyrir pob cais ar sail achos unigol.

Mae grantiau hefyd ar gael ar gyfer adeiladau hanesyddol gan Adrannau eraill Llywodraeth Cymru, megis y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol neu gan sefydliadau fel Cronfa Dreftadaeth y Loteri neu'r Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol.

Cyhoeddir canllaw ar-lein i ffynonellau arian perthnasol ar gyfer adeiladau hanesyddol, sydd am ddim ac a gaiff ei ddiweddaru'n rheolaidd, gan Gronfa Dreftadaeth Bensaernïol.